Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan, exploitatieplan en hogere waarden ‘De Blauwe Zoom – West’

Het college van Burgemeester en Wethouders van Hardinxveld-Giessendam maakt bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 14 december 2023:

  • op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan;
  • op grond van afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening het exploitatieplan;

behorende bij het plan ‘De Blauwe Zoom – West’ vastgesteld zijn.

Daarnaast maakt college van Burgemeester en Wethouders van Hardinxveld-Giessendam bekend dat zij op 7 november 2023 op grond van art. 83 Wet geluidhinder het besluit hogere waarden Blauwe Zoom - West heeft vastgesteld.

Toelichting

Om de (toekomstige) huisvestingsbehoefte binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam op te vangen, wordt een gebied ten westen van de woonkern Hardinxveld ontwikkeld als nieuw woongebied: “De Blauwe Zoom”. In de wijk worden uiteindelijk circa 600 woningen gebouwd. De ontwikkeling van De Blauwe Zoom vindt gefaseerd plaats. In het oostelijke deel van De Blauwe Zoom zijn op basis van eerdere bestemmingsplannen inmiddels woningen gebouwd of in aanbouw. De bestemmingsplanprocedure voor het centrale deel van De Blauwe Zoom: “Ons Dorp” is reeds afgerond. Enkel voor het westelijke deel geldt nu nog, op basis van het vigerende bestemmingsplan “Hardinxveld- Giessendam, bebouwd gebied”, een agrarische bestemming. Het voorliggende bestemmingsplan “De Blauwe Zoom - West” regelt het juridisch-planologische kader voor het westelijke deel van het woongebied. Voor het gedeelte van het plangebied langs de Schapedrift is een woonbestemming opgenomen met maximaal 126 woningen. Daarnaast is er een globale bestemming ‘Woongebied’ opgenomen, hierin bestaat de mogelijkheid om 150 woningen te realiseren. De gemeente wil uiteindelijk het totale bebouwde gebied in één bestemmingsplan onderbrengen. Om deze reden wordt het gebied waar het bestemmingsplan “De Blauwe Zoom - Ons Dorp” geldt, ook meegenomen in dit nu voorliggende bestemmingsplan. Voor deze gronden geldt dat hier geen extra ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan.

4e herziening exploitatieplan “De Blauwe Zoom – Woongebied”

De Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten in afdeling 6.4 Grondexploitatie om tegelijkertijd met het bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen, tenzij het kostenverhaal anderszins is verzekerd en het niet noodzakelijk is eisen te stellen aan het plan. Voor Blauwe Zoom West is voor een deel van de ontwikkeling geen anterieure overeenkomst gesloten waarmee kostenverhaal anderszins is verzekerd. Om die reden is er een exploitatieplan opgesteld die onder andere de verdeling van kosten middels een exploitatiebijdrage, de fasering en differentiatie van de woningbouw per deelgebied en de kwaliteit van de openbare inrichting voorschrijft. Inmiddels is het exploitatieplan toe aan de vierde herziening.

Besluit Hogere waarden

Uit akoestisch onderzoek blijkt dat voor verschillende geluidsbronnen (wegverkeer en spoorwegen) voorkeurswaarden vanuit de Wet geluidhinder worden overschreden. Om de bouw van de woningen mogelijk te maken is de vaststelling van hogere waarden noodzakelijk. Het college van B&W van Hardinxveld-Giessendam heeft op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder de hogere waarden vastgesteld. De onderbouwing hiervoor is terug te vinden in het besluit wat ter inzage ligt.

Zienswijzen

Het bestemmingsplanisdoordegemeenteraadtenopzichtevanhetontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Dit naar aanleiding van ingediende zienswijzen. De wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht zijn vermeld in de Nota Zienswijzen, die als bijlage bij het bestemmingsplan is gevoegd.

Ter inzage tot en met 15 mei 2024

Het bestemmingsplan, exploitatieplan en besluit Hogere waarde liggen met ingang van donderdag 4 april 2024 tot en met woensdag 15 mei 2024 voor een ieder ter inzage:

  • het bestemmingsplan “ “De Blauwe Zoom - West” en bijbehorende bijlagen zoals de “Nota zienswijzen” met planidenti catienummer NL.IMRO.0523BP2022DBZWNFASE3- VG01 bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Hardinxveld-Giessendam en digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl
  • de 4e herziening exploitatieplan “De Blauwe Zoom – Woongebied” met planidenti catienummer NL.IMRO.0523.EPDBZ2022-VG01 bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Hardinxveld-Giessendam en digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl
  • het “besluit Hogere waarde “De Blauwe Zoom - West” bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Hardinxveld-Giessendam en digitaal op de website van gemeente Hardinxveld-Giessendam onder  Bestuur > Beleid- en regelgeving > Bekendmakingen > Documenten ter inzage

Beroepsmogelijkheid

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld. De besluiten treden na a oop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De besluiten treden dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is grif egeld verschuldigd. Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij:  De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Vervolg

Indien er geen beroep tegen de besluiten wordt aangetekend zijn de besluiten onherroepelijk. Indien dit het geval is zal dit via een kennisgeving worden bekendgemaakt.