Concept Afvalstoffenverordening 2024 en Uitvoeringsbesluit ter inzage

De concept Afvalstoffenverordening 2024 en het Uitvoeringsbesluit van de gemeente Hardinxveld-Giessendam liggen vanaf 06 september tot en met 19 oktober 2023 ter inzage.

Met de invoering van de maatregelen uit de in juni 2021 door de gemeenteraad vastgestelde Strategie- nota 2021-2025 ‘Samen voor een afvalvrije en schone gemeente’ is de noodzaak ontstaan de Afvalstoffenverordening en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit te actualiseren.

Tijdens de tervisielegging van de verordening en het uitvoeringsbesluit  (vanaf 06 september tot en met 19 oktober 2023) kan iedereen een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie indienen.

Schriftelijke reacties kunt u sturen naar info@hardinxveld-giessendam.nl of per brief gericht aan college van B&W van Hardinxveld-Giessendam, Postbus 175, 3370 AD Hardinxveld- Giessendam. De reactie moet de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de
indiener, datum, redenen van de reactie en of de reactie gericht is op de verordening en/of het uitvoeringsbesluit.

Ook kunt u telefonisch contact opnemen met Jan Duijzer via telefoonnummer 140184. De ingediende reacties zullen worden meegewogen bij het de nitief vaststellen van de nieuwe Afvalstoffenverordening 2024 en het Uitvoeringsbesluit.