Beschikking Wabo Hobbemastraat 3, 3372XG te Hardinxveld-Giessendam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam maakt bekend dat met toepassing van artikel 2.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een vergunning hebben verleend voor het brandveilig gebruiken van een kinderopvang gelegen op de locatie Hobbemastraat 3 te Hardinxveld-Giessendam.

Tijdens de periode van terinzagelegging van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 mei 2023 tot en met 28 juni 2023 gedurende zes weken ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis (Raadhuisplein 1, Hardinxveld-Giessendam) en zijn in die periode ook te vinden op de gemeentelijke website www.hardinxveld-giessendam.nl (Bestuur>Regelgeving en bekendmakingen>Documenten ter inzage).

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden die tijdens de periode van terinzagelegging zienswijzen hebben ingediend beroep worden igesteld. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank te Rotterdam (sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam).

Het ingediende beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam (sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).

Voor het behandelen van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Over de hoogte van dit bedrag en de betalingswijze wordt door de griffie van de Rechtbank informatie verstrekt. Een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend indien ter zake tevens een beroepschrift aanhangig is.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.