Kennisgeving bestemmingsplan "Pieter de Hooghstraat"

Het college van Burgemeester en Wethouders van Hardinxveld-Giessendam maakt bekend dat de gemeenteraad bij besluit van "Vaststellen bestemmingsplan Pieter de Hooghstraat" op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan "Pieter de Hooghstraat" ongewijzigd heeft vastgesteld.

Toelichting

Aan de Pieter de Hooghstraat, gelegen aan de noordoostzijde van de kern Boven-Hardinxveld, is een cluster met maatschappelijke en sportvoorzieningen aanwezig. Enkele jaren geleden zijn ten oosten van de locatie een nieuwe basisschool (De Regenboog) en sportzaal (Het Dok) met bijbehorende voorzieningen gerealiseerd. De in het gebied aanwezige korfbalvereniging heeft recent haar velden vernieuwd en de indeling van het terrein veranderd, waardoor aan de zuidzijde een gedeelte van het voormalige korfbalterrein is vrijgekomen. De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft plannen om op dit terrein 14 woningen in de sociale koopsector te realiseren.

Voor de ontwikkeling is een stedenbouwkundige opzet gemaakt, dat kaders biedt voor de invulling van het perceel. Deze ontwikkeling is, op grond van het vigerende bestemmingsplan “Hardinxveld-Giessendam, bebouwd gebied” niet toegestaan. Op dit moment is geen bouwvlak aanwezig en zijn de gronden primair bestemd voor sport-doeleinden. Om de ontwikkeling toch mogelijk te maken is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

Zienswijzen

Volgens art 3:47 Awb heeft het college van Hardinxveld-Giessendam ingekomen zienswijzen beantwoord. De zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan waarna deze volgens artikel 3.8, lid 4, Wro door de gemeenteraad ongewijzigd is vastgesteld.

Mogelijkheid beroep tot en met 21 juni

Conform artikel 3:11, lid 1, Awb legt de gemeenteraad het bestemmingplan "Pieter de Hoogshtraat" ter inzage. U kunt op grond van artikel 3:16, lid 1, Awb 6 weken lang, van donderdag 11 mei 2023 tot en met woensdag 21 juni 2023, beroep tegen het bestemmingsplan in dienen. Het bestemmingsplan en bijbehorende bijlagen zijn onder de naam "Pieter de Hooghstraat" en bijbehorende bijlagen met planidentificatienummer NL.IMRO.0523.BP202PIETERDEHOOGH te bekijken:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;
  • op de gemeentelijke website www.hardinxveld-giessendam.nl;
  • bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Hardinxveld-Giessendam.

Beroepsmogelijkheid

Tegen het vaststellingsbesluit kan gedurende de ter inzagetermijn beroep worden ingesteld. Het bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffiegeld verschuldigd. Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij:

  • de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
  • Postbus 20019
  • 2500 EA Den Haag. 

Vervolg

Na het aflopen van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij er een beroepschrift en verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Is dit niet het geval dan is het bestemmingsplan onherroepelijk. In beide gevallen zal door middel van een afzonderlijke kennisgeving bekend worden gemaakt of het plan wel of niet onherroepelijk is, op de gemeentelijke informatiepagina in Het Kompas, het Gemeenteblad en www.hardinxveld-giessendam.nl.