Kennisgeving ontwerpbeschikking Wabo Hobbemastraat 3, 3372XG te Hardinxveld-Giessendam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam maakt bekend dat het voornemens is om met toepassing van artikel 2.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning te verlenen voor het brandveilig gebruiken van een kinderopvang gelegen op de locatie Hobbemastraat 3 te Hardinxveld-Giessendam.

Hierop is de procedure zoals omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo van toepassing.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 16 februari tot en met 29 maart 2023 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis.

Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling (doch bij voorkeur schriftelijk) een zienswijze op de ontwerpbeschikking indienen.
Uw schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, Postbus 175, 3370 AD Hardinxveld-Giessendam.
Uw mondelinge zienswijze kunt u inbrengen bij de behandelend ambtenaar. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar de heer Cees JAn Huisman (t. 14 0184) of mailen naar info@hardinxveld-giessendam.nl.

Na afloop van de ter inzage termijn zal het college een besluit nemen als geen zienswijze worden ingediend. Worden wel zienswijzen ingediend dan zullen de zienswijzen alsmede een eventuele reactie hierop van de aanvrager aan het college worden voorgelegd. Als indiener van een zienswijze wordt u hiervan op de hoogte gebracht en tevens ontvang u de definitieve beschikking.