Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Buitendams 348-350’

Het college van burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitendams 348-350’ ter inzage ligt.

Toelichting

De ambitie voor ontwikkeling van de locatie Buitendams 348 en 350 is het omvormen van de bestaande, rommelige situatie met bedrijvigheid tot een aantrekkelijk, kleinschalig, modern dorps woonmilieu. De beoogde ontwikkeling bestaat derhalve uit de sloop van de bestaande bebouwing en de nieuwbouw van 24 woningen. Het woningbouwprogramma betreft een mix van ruime vrijstaande woningen, twee-onder-één-kap woningen, rijwoningen en dijkwoningen. De hoofdstructuur van het toekomstige woongebied is een aaneenschakeling van bebouwingspatronen en buitenruimten en wordt gekenmerkt door dorpse kleinschaligheid met ruimte voor water en groen. Het gebied wordt primair toegankelijk via een verbinding vanuit de Patrijs met een koppeling naar de Buitendams en een insteek naar het oostelijk deel.

Besluit M.E.R.-beoordeling

Het college van Hardinxveld-Giessendam is op basis van de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitendams 348-350’ en de bij het ontwerpbestemmingsplan behorende aanmeldnotitie “Vormvrije MER beoordeling” van mening dat voor dit bestemmingsplan geen Milieu Effect Rapportage (MER) hoeft te worden opgesteld. Uit de aanmeldnotitie, die als bijlage is toegevoegd aan de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitendams 350-348’, blijkt dat er geen nadelige milieueffecten zijn. Er is voor enkele milieuaspecten zelfs een verbetering als gevolg van de voorgenomen planontwikkeling. Zo verbetert de bodemkwaliteit na sanering en de kwaliteit van groen en water neemt toe door een goede landschappelijke inpassing. Het MER-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit ten behoeve van het nieuwe bestemmingsplan. Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen deze voorbereidingsbeslissing geen bezwaar of beroep open. Een eventuele reactie kunt u geven in het kader van de procedure van het bestemmingsplan.

Ter inzage tot en met 13 december 2023

Conform artikel 3:11, lid 1, Awb legt het college van B&W het ontwerpbestemmingplan ‘Buitendams 348-350’ ter inzage. U kunt op grond van artikel 3:16, lid 1, Awb 6 weken lang, van donderdag 2 november tot en met woensdag 13 december het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitendams 348-350’ en bijbehorende bijlagen met planidentiecatienummer NL.IMRO.0523.BP2022BUITENDAM348-ON01 bekijken:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;
  • bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Hardinxveld-Giessendam.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan volgens art. 3.8, lid 1, onder d, Wro iedereen tegen het bestemmingsplan schriftelijke of mondelinge zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, Raadhuisplein 1, 3371 AS.
De schriftelijke zienswijzen moeten tenminste bevatten:

  • Gericht aan het juiste bestuursorgaan;
  • onder vermelding van ‘Zienswijze bestemmingsplan Buitendams 348-350’;
  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijzen zijn gericht;
  • de motivering/onderbouwing van de zienswijzen;
  • een ondertekening van de indiener.
  • Zienswijzen kunnen gestuurd worden naar Postbus 175, 3370 AD Hardinxveld-Giessendam.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze ten behoeve van de gemeenteraad of het college van B&W kunt u contact opnemen met de Krien de Jong van het team Samenleving. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen (t. 140 184) of mailen naar info@hardinxveld-giessendam.nl

Vervolg

Na de verwerking van de zienswijzen wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Dit zal door middel van een afzonderlijke kennisgeving bekend worden gemaakt op de gemeentelijke informatiepagina in Het Kompas, het Gemeenteblad en deze website.