Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan "Buurtschap De Bilderhof"

Het college van burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan "Buurtschap De Bilderhof" ter inzage ligt.

Toelichting

Aan de Neerpolderseweg langs de Giessen in Giessenburg zijn twee recreatieparken gelegen. Eind jaren 60 en 70 zijn de parkgebieden omgezet naar het verblijfrecreatiepark 'De Giessenburg' en het park 'De Bilderhof'. Beide parken zijn zogenaamde 'tweede-woning-parken' en zijn nooit commercieel geëxploiteerd. Alle recreatiewoningen zijn particulier eigendom. Op deze parken worden veel recreatiewoningen permanent bewoond wat tegen de bestemmingsplanregels in is.  Op 25 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Molenlanden besloten dat het college een visie opstelt voor de toekomstbestendigheid van beide recreatieparken in Giessenburg. Dit leidde tot het besluit om permanente bewoning mogelijk te maken door het wijzigen van het bestemmingsplan. Twee recreatiewoningen van het park 'De Bilderhof' vallen op het grondgebied van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Het college van B&W heeft er dan ook voor gekozen om aan te haken bij de bestemmingsplanwijziging om een planologisch logische situatie te waarborgen.

Ter inzage tot en met 21 juni 2023

Conform artikel 3:11, lid 1, Awb legt het college van B&W het ontwerpbestemmingplan "Buurtschap De Bilderhof" ter inzage. U kunt op grond van artikel 3:16, lid 1, Awb 6 weken lang, van donderdag 11 mei 2023 tot en met woensdag 21 juni 2023 het ontwerpbestemmingsplan "Buurtschap De Bilderhof" en bijbehorende bijlagen met planidentificatienummer NL.IMRO.0523.BP2022DEBILDERHOF inzien. U kunt deze stukken bekijken:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;
  • op de gemeentelijke website www.hardinxveld-giessendam.nl;
  • bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Hardinxveld-Giessendam.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan volgens art. 3.8, lid 1, onder d, Wro iedereen tegen het bestemmingsplan schriftelijke of mondelinge zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, Raadhuisplein 1, 3371 AS.

De schriftelijke zienswijzen moeten tenminste bevatten:

  • Gericht aan de gemeenteraad;
  • onder vermelding van "Zienswijze bestemmingsplan Buurtschap De Bilderhof";
  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijzen zijn gericht;
  • de motivering/onderbouwing van de zienswijzen;
  • een ondertekening van de indiener.

Zienswijzen kunnen gestuurd worden naar Postbus 175, 3370 AD Hardinxveld-Giessendam. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze ten behoeve van de gemeenteraad kunt u contact opnemen met de heer mr. K. de Jong van het team Samenleving. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen (t. 140184) of mailen naar Krien de Jong via info@hardinxveld-giessendam.nl 

Vervolg

Na de verwerking van de zienswijzen wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Dit zal door middel van een afzonderlijke kennisgeving bekend worden gemaakt op de gemeentelijke informatiepagina in Het Kompas, het Gemeenteblad en www.hardinxveld-giessendam.nl.