Rectificatie Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan "IJzergieterij 2023", Besluit M.e.r.-beoordeling en Ontwerpbesluit Hogere waarde

Op 16 augustus 2023 is de kennisgeving voor het ontwerpbestemmingsplan "IJzergieterij 2023" gepubliceerd. In deze kennisgeving is aangegeven dat het ontwerpbesluit hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder in het gemeentehuis ter inzage ligt en digitaal op Ruimtelijkeplannen.nl. Dit laatste is echter niet het geval. Het ontwerpbesluit hogere waarde ligt digitaal ter inzage op de gemeentelijke website. Ook was in de eerdere kennisgeving niet expliciet vermeld dat er een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hogere waarde ingediend kan worden. Door middel van deze rectificatie wijzen we belanghebbenden alsnog op deze mogelijkheid.

De rectificatie heeft dus geen betrekking op het ontwerpbestemmingsplan zelf of het genomen M.e.r.-beoordelingsbesluit. Wel is de periode van de terinzagelegging en de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze vanwege deze rectificatie met een week verlengd. Dit geldt zowel voor het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorend M.e.r.-beoordelingsbesluit,  als het ontwerpbesluit hogere waarde. Dit doen we omdat de periode van terinzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan en een hogere waardenbesluit normaliter gelijk is. 

Bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam maakt bekend dat:

 • op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan "IJzergieterij 2023";
 • op grond van art. 83 Wet geluidhinder het 'Ontwerpbesluit Hogere Waarde IJzergieterij 2023;
 • op grond van artikel 7.17 Wm het "M.e.r-beoordelingsbesluit IJzergieterij"; ter inzage liggen.

Toelichting ontwerpbestemmingsplan "IJzergieterij 2023"

De gemeente is geruime tijd samen met Gebroeders Blokland Ontwikkeling en Bouw BV bezig met de planontwikkeling van de locatie "IJzergieterij". Na het sluiten van de intentieovereenkomst is in juni 2019 een Stedenbouwkundige Programma van Eisen (SPvE) als ruimtelijk kader vastgesteld. 
Aan de zuidrand van de locatie wordt een waterfront ontwikkeld, met appartementengebouwen georiënteerd op de rivier. In het plangebied zullen maximaal 150 woningen gerealiseerd worden. Dit zullen verschillende typologieën zijn, waarbij appartementen aan de dijk zijn gesitueerd en de eengezinswoningen (rijwoningen, twee-onder-een-kap, vrijstaand) in het binnengebied. 
Om dit project juridisch-planologisch mogelijk te maken heeft de raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam op 21 januari 2021 (gewijzigde vaststelling 27 mei 2021) het bestemmingsplan "IJzergieterij" vastgesteld. Hiertegen werd beroep ingesteld bij de Raad van State. Op 24 augustus 2022 heeft de Raad van State het bestemmingsplan "IJzergieterij" van de gemeente Hardinxveld-Giessendam vernietigd. Het bestemmingsplan is vernietigd, omdat bij de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan een expliciet m.e.r.-beoordelingsbesluit ontbrak. 
De vernietigingsgrond van de Raad van State is te karakteriseren als een eerder procedureel gebrek, omdat de inhoudelijke motivering voor een m.e.r.-beoordelingsbesluit wel aanwezig was. Daardoor is het bestemmingsplan 'IJzergieterij 2023' zoveel mogelijk ongewijzigd gebleven en in principe niet aangepast op het gebied van bouwregelgeving. Er heeft alleen actualisatie plaatsgevonden op basis van inmiddels verleende vergunningen en relevant nieuw beleid.

Besluit M.E.R.-beoordeling

Voordat het college een besluit neemt voor terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, is het noodzakelijk dat er een m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen wordt. Het college heeft op 4 juli 2023 op basis van de "Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling Bestemmingsplan “IJzergieterij 2023”, Hardinxveld-Giessendam'' d.d. 25 mei 2023 en de onderliggende onderzoeken besloten dat er geen Milieu Effect Rapportage (MER) hoeft te worden opgesteld. Er worden namelijk geen belangrijke nadelige effecten voor het milieu verwacht die de opstelling van een MER noodzakelijk maken. Eventuele nadelige effecten worden of zijn reeds gecompenseerd. Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit ten behoeve van het nieuwe bestemmingsplan. Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen deze voorbereidingsbeslissing geen bezwaar of beroep open. Een eventuele reactie kunt u geven in het kader van de procedure van het bestemmingsplan. 

Ontwerpbesluit Hogere waarde

Uit akoestisch onderzoek wordt geconcludeerd dat voor de nieuw te bouwen woningen alleen het verkeer op de A15 leidt tot een geluidsbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48dB. Maatregelen in de vorm van een verhoogd/verlengd scherm leiden slechts tot een geringe afname van het aantal gehinderden ten opzichte van de situatie met het bestaande scherm, zodat een verhoging/verlenging van het scherm financieel niet doelmatig is. Het akoestisch onderzoek is onder andere besproken met Rijkswaterstaat. Tijdens dat overleg is Rijkswaterstaat akkoord gegaan met het vaststellen van hogere waarden tot maximaal 53 dB en de toepassing van dove gevels. Het college van B&W - heeft besloten om hogere waarden voor wegverkeerslawaai als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan "IJzergieterij 2023" om de bouw van woningen mogelijk te maken. 

Ter inzage tot en met 4 oktober 2023

Conform artikel 3:11, lid 1, Awb legt het college van B&W het ontwerpbestemmingplan "IJzergieterij 2023", het daarbij behorend m.e.r. beoordelingsbesluit en het "Ontwerpbesluit Hogere Waarde IJzergieterij 2023" ter inzage. U kunt op grond van artikel 3:16, lid 1, Awb , van donderdag 17 augustus tot en met woensdag 4 oktober 2023, de volgende stukken bekijken: 

 • het ontwerpbestemmingsplan "IJzergieterij 2023" en bijbehorende bijlagen zoals het "M.e.r-beoordelingsbesluit IJzergieterij" met planidentificatienummer NL.IMRO.0523.BP23IJZERGIETERIJ-ON01 bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Hardinxveld-Giessendam en digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl 
 • het "Ontwerpbesluit Hogere waarde IJzergieterij 2023" bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Hardinxveld-Giessendam en digitaal  op de website van gemeente Hardinxveld-Giessendam www.hardinxveld-giessendam.nl >  Bestuur > Beleid- en regelgeving > Bekendmakingen > Documenten ter inzage > Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan IJzergieterij 2023

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan volgens art. 3.8, lid 1, onder c, Wro iedereen tegen het ontwerpbestemmingsplan schriftelijke of mondelinge zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, Postbus 175, 3370 AD Hardinxveld-Giessendam.

Tegen het ontwerpbesluit Hogere waarde kunt u volgens artikel 3:15, lid 1, Awb als belanghebbende een zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, Postbus 175, 3370 AD Hardinxveld-Giessendam.

De schriftelijke zienswijzen moeten gericht zijn aan het juiste bestuursorgaan en tenminste bevatten:

 • de vermelding van "Zienswijze bestemmingsplan IJzergieterij 2023" of "Zienswijze ontwerpbesluit Hogere waarde IJzergieterij 2023";
 • uw naam en adres;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijzen zijn gericht;
 • de motivering/onderbouwing van de zienswijzen;
 • een ondertekening van de indiener.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze ten behoeve van de gemeenteraad of het college van B&W kunt u contact opnemen met Krien de Jong. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen (t. 140184) of mailen naar info@hardinxveld-giessendam.nl  

Vervolg

Na de verwerking van de zienswijzen wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Dit zal door middel van een afzonderlijke kennisgeving bekend worden gemaakt op de gemeentelijke informatiepagina in Het Kompas, het Gemeenteblad en www.hardinxveld-giessendam.nl.