Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan “Parallelweg 106 en 107”

Het bestemmingsplan “Parallelweg 106 en 107” en bijbehorende bijlagen ligt ter inzage van donderdag 3 november 2022 tot en met woensdag 14 december 2022.

Het college van burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam maakt bekend dat zij op 24 mei 2022 op grond van art. 83 Wet geluidhinder het besluit hogere grenswaarde heeft vastgesteld en dat de gemeenteraad bij besluit van 20 oktober 2022 op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan “Parallelweg 106 en 107” gewijzigd heeft vastgesteld.

Toelichting

In het bestemmingsplan wordt de ontwikkeling van twee aaneengebouwde woningen met bijbehorende bijgebouwen en parkeervoorzieningen mogelijk gemaakt. Het plangebied bevindt zich in het buitengebied van Hardinxveld-Giessendam, aan de Parallelweg. De bestaande vijver zal worden gedempt om ruimte te maken voor de woningen.

Besluit hogere waarden

Het besluit hogere waarden voor geluid bevat hogere waarden voor wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai. De hogere waarden zijn van toepassing op de voorgenomen bouw van 2 woningen aan de Parallelweg. Uit akoestisch onderzoek wordt geconcludeerd dat het verkeer op de Parallelweg en het railverkeer
op de Merwede-Lingelijn leidt tot een geluidsbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde. Het college heeft de benodigde hogere waarden vastgesteld.

Zienswijzen

Volgens art 3:47 Awb heeft het college van Hardinxveld-Giessendam 2 ingekomen zienswijzen beantwoord. De zienswijzen hebben geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan waardoor deze volgens artikel 3.8, lid 4, Wro door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld. De beoordeling en beantwoording van zienswijzen is vastgelegd in de Nota Beantwoording zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Parallelweg 106 en 107” van het bestemmingsplan. Samengevat hebben de zienswijzen ertoe geleid dat er geen beperkingen worden opgelegd aan de agrarische gronden van Parallelweg 108 en in de toelichting van het bestemmingsplan is vermeld dat het waterschap een vrijstelling heeft verleend voor de toenemende verharding ten aanzien van het planvoornemen.

Ter inzage tot en met woensdag 14 december 2022

Conform artikel 3:11, lid 1, Awb legt het college van B&W het bestemmingplan “Parallelweg 106 en 107” ter inzage. U kunt op grond van artikel 3:16, lid 1, Awb 6 weken lang, van donderdag 3 november 2022 tot en met woensdag 14 december 2022, het bestemmingsplan “Parallelweg 106 en 107” en bijbehorende bijlagen met planidenti catienummer: NL.IMRO.0523. BP2022PARALLEL106-VA01 inzien. U kunt deze stukken bekijken:

  1. op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl
  2. . bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Hardinxveld-Giessendam.

Beroepsmogelijkheid

Tegen het vaststellingsbesluit kan gedurende de ter inzagetermijn beroep worden ingesteld door belanghebbenden van de ruimtelijke ontwikkeling. Het bestemmingsplan treedt na afloop van de beroeps- termijn in werking, tenzij binnen die termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is grif egeld verschuldigd.
Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Vervolg

Na het a open van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij er een beroepschrift en verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Is dit niet het geval is het bestemmingsplan onherroepelijk. In beide gevallen zal door middel van een afzonderlijke kennisgeving bekend worden gemaakt of het plan wel of niet onherroepelijk is op de gemeentelijke informatiepagina Het Kompas, het Gemeenteblad en www.hardinxveld-giessendam.nl.