Denk en Doe Mee in Hardinxveld-Giessendam

De ontwikkelingen in onze samenleving gaan door. Inwoners, ondernemers en instellingen nemen steeds vaker zelf initiatief om ontwikkelingen te realiseren. Mensen willen betrokken zijn en tonen initiatief.

Zij zetten zich graag in voor hun eigen buurt, wijk of dorp. Ook is kennis en informatie voor een groter publiek beschikbaar mede door digitale ontwikkelingen. Wij vinden het belangrijk dat lokale kennis en creativiteit een duidelijke en herkenbare rol speelt in de keuzes die gemaakt worden. Als gemeente zijn we soms initiatiefnemer van participatie, soms zijn we partner in het proces of zelfs alleen facilitator. Ongeacht de rol streven we altijd naar een zorgvuldig participatietraject. 

 Uw idee, uw plan, uw initiatief

U wilt meer ruimte voor kinderen om te spelen, meer parkeerplaatsen voor de auto of juist voor de fiets. Of u heeft een plan, bijvoorbeeld voor een schone, duurzame buurt? Gaat u verbouwen en wilt u weten hoe uw buren hierover denken? Dan kunt u zelf een initiatief nemen. We noemen dat het zelfinitiatief.

Zelfinitiatief

Als u zelf een plan heeft, kunt u navragen in uw omgeving of uw plan/idee breder gedragen wordt. Wordt er positief op uw plan/idee gereageerd, dan kunt u vervolgens uw initiatief verder brengen. Hiervoor zijn verschillende manieren. Dit kan bijvoorbeeld:

Via De Maatschappelijke Agenda (MAG)

Sluiten uw ideeën aan bij de initiatieven zoals bedoeld in de MAG? Dan kunt u hierbij wellicht ook  een subsidie bij aanvragen. 

 • Subsidie aanvragen voor een bewonersinitiatief (bijvoorbeeld een straatfeest)
 • Subsidie aanvragen voor een maatschappelijk initiatief (bijvoorbeeld een sportwedstrijd)
 • Een idee aandragen 

Via Fixi Uw idee/initiatief aandragen als het de fysieke leefomgeving betreft. 
Via 14 0184 of info@hardinxveld-giessendam.nl 
Via De Leidraad participatie  
of Een burgerinitiatief

Gemeenteraad

U kunt, behalve via een zelfinitiatief,  op verschillende manieren invloed uitoefenen op de gemeente. Niet alleen door eens in de vier jaar bij de verkiezingen te stemmen voor de gemeenteraad. Maar ook door in te spreken bij vergaderingen, bezwaar te maken tegen besluiten van de gemeente, te reageren op voorstellen van het bestuur of samen met de gemeente plannen maken vanuit een participatie-traject

Contact met de gemeenteraad 

De gemeenteraad bestaat uit volksvertegenwoordigers die zijn gekozen door de inwoners van Hardinxveld-Giessendam om op hoofdlijnen te bepalen wat er nodig is voor ons dorp. Bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, onderwijs of woningbouw. U wordt op de hoogte gehouden van deze plannen via de gemeentepagina en via de raadspagina op de website. 
 
raad.hardinxveld-giessendam.nl/doe-mee
hardinxveld-giessendam.nl/doe-mee/Contact-met-de-gemeenteraad
raad.hardinxveld-giessendam.nl/doe-mee/Burgerinitiatief-1

Participatie vanuit de gemeente:

Informeren, meedenken, meepraten, meedoen?

Wilt u meedenken met de plannen van de gemeente? Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een woonvisie voor heel Hardinxveld-Giessendam?  Om voor deze plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers en organisaties goed te regelen, heeft de gemeente een participatienota gemaakt. Zo weet u hoe u mee kan doen en denken als de gemeente, uw buren of u plannen maakt voor uw straat, buurt of voor het hele dorp. 

Iedereen die dat wil, moet mee kunnen doen

Participatie is maatwerk. Per project onderzoeken we wie de belanghebbenden zijn en maken we een inschatting van de behoefte aan participatie. Onze participatie is voor iedereen toegankelijk. Dat betekent dat we met taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep. We letten er ook op dat de gebouwen waar we bijeenkomsten organiseren, voor iedereen goed toegankelijk zijn. Jong en oud, klein en groot: participatie is voor iedereen.

Wat staat er in de participatienota? 

1. Algemene uitgangspunten die gelden bij ieder participatieproces, klein of groot, kort of lang durend, offline of online.

Goede participatie is maatwerk, dus ieder plan wordt weer net iets anders aangepakt. De afspraken over de aanpak moeten voor iedereen duidelijk zijn en goed uit te leggen. In het participatiebeleid zijn hiervoor uitgangspunten en richtlijnen vastgelegd.  De belangrijkste zijn:

 • bestuurlijke betrokkenheid vanaf het begin
 • open en eerlijke communicatie
 • openbaar participatieplan (en openbaarheid over bijstellingen van dat plan)
 • alle informatie, die volgens de wet openbaar is, is beschikbaar
 • duidelijkheid over de onderwerpen waar de participatie over gaat, en ook waar die niet over gaat.
 • begrijpelijke taal, afgestemd op de betrokkenen
 • uitlegbare keuzes
 • iedereen die wil, moet het kunnen volgen en kunnen aansluiten

 

2. Handvatten om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau en de vorm van participatie
 • Informeren: De gemeente informeert inwoners over nieuw beleid, een nieuw plan of nieuwe regelingen. Inwoners krijgen inzage in de (openbare) informatie waar ze naar vragen.
 • Raadplegen: De gemeente vraagt via een inspraakavond, enquête of andere werkwijze naar de mening van de inwoners.
 • Adviseren: De gemeente vraagt betrokkenen om advies. Inwoners kunnen de gemeente ideeën of suggesties meegeven.
 • Meewerken (co-creatie): Inwoners werken mee aan het beleid of project.
 • Meebeslissen: Inwoners beslissen mee over het beleid of het project
 • Loslaten/eigen initiatief: Inwoners krijgen volledig zeggenschap over een eigen initiatief. De gemeente biedt alleen kaders: oppervlak, geld, eisen veiligheid, etc. maar laat verder de teugels los.

 

3. Instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het maken van een participatieplan via Leidraad participatie

Waarom participatiebeleid?

Wat we de afgelopen jaren samen in de praktijk hebben geleerd, hebben we een plek gegeven in het participatiebeleid. De gemeenteraad heeft in december 2021 de participatienota vastgesteld. Het beleid vormt een nieuw vertrekpunt om samen met u te blijven leren en werken aan betere participatie. Het participatiebeleid biedt houvast voor inwoners, bestuurders en  ambtenaren. Bij alle plannen van de gemeente moet het voor iedereen vanaf het begin af duidelijk zijn of, wanneer, waarover en hoe ze kunnen meedenken, meepraten of meedoen.

Ook werkt het kabinet aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen zoals o.a. de Omgevingswet en de Wet Open Overheid

Inspraakverordening 

Inspraak is de beperkte en formele variant van participatie. In de Algemene inspraakverordening van de gemeente hardinxveld-Giessendam is vastgelegd dat er inspraak wordt gehouden over beleid en plannen voordat er definitieve besluiten over worden genomen.

Op de hoogte blijven

U kunt op verschillende manieren op de hoogte blijven van actuele participatie- en inspraakmogelijkheden:

 • Oproepen voor participatietrajecten vindt u op onze gemeentepagina in Het Kompas, op onze website of via onze sociale media. Bijv. meedoen met een enquête of het bezoeken van een informatieavond.
 • Formele inspraakmogelijkheden worden bekend gemaakt in het overzicht Kennisgevingen & Bekendmakingen op de gemeentepagina van Het Kompas en op www.Overheid.nl

U kunt zich daar abonneren op een e-mailservice of de app downloaden.

Meedoen met bewonerspanel van Hardinxveld-Giessendam

Het Bewonerspanel is een digitaal panel van bewoners die hun mening geven over de buurt, de woonomgeving en andere onderwerpen voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Als inwoner van Hardinxveld-Giessendam kunt u zich aanmelden voor het bewonerspanel van Hardinxveld-Giessendam

Contact

Wilt u in gesprek over de aanpak van participatie in een project of heeft u andere vragen,  neem dan contact op via telefoonnummer 14 0184 of stuur een mail naar info@hardinxveld-giessendam.nl