Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De belangrijkste gemeentelijke verordening is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In een APV stelt een gemeente regels op om de gemeente netjes, veilig en leefbaar te houden.

Het niet-naleven van regels uit een APV wordt strafrechtelijk gezien als een overtreding, waar een sanctie op staat. Voorbeelden van zaken die in een APV geregeld kunnen worden zijn verboden op het drinken van alcoholische dranken in (delen van) de openbare ruimte, samenscholingsverboden, voorschriften voor het aanplakken van biljetten, voorschriften voor het parkeren van auto’s en verordeningen voor het plaatsen en scheiden van afval.

Kort overzicht van de onderwerpen in de APV van de gemeente Hardinxveld-Giesendam

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 • Begripsomschrijvingen
 • Beslissingstermijn
 • Indiening aanvraag
 • Voorschriften en beperkingen
 • Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing
 • Intrekking, wijziging of schorsing van vergunning of ontheffing Termijnen
 • Weigeringsgronden

Hoofdstuk 2 Openbare orde en veiligheid

 • Bestrijding van ongeregeldheden
 • Betoging
 • Verspreiden van gedrukte stukken
 • Vertoningen en dergelijke op de weg
 • Buikbaarheid en aanzien van de weg
 • Veiligheid op de weg
 • Evenementen
 • Toezicht op openbare inrichtingen
 • Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf
 • Toezicht op speelgelegenheden
 • Maatregelen tegen overlast en baldadigheid
 • Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen
 • Vuurwerk
 • Drugsoverlast
 • Bestuurlijke ophouding, verblijfontzegging, veiligheidsrisicogebieden en cameratoezicht op openbare plaatsen

Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen, straatprostitutie e.d.

 • Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels e.d.
 • Beslissingstermijn; weigeringsgronden

Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente

 • Geluidhinder en verlichting
 • Bodem-, weg- en milieuverontreiniging
 • Het bewaren van houtopstanden
 • Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast
 • Kamperen buiten kampeerterreinen

Hoofdstuk 5 Andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente

 • Parkeerexcessen
 • Collecteren
 • Venten
 • Standplaatsen
 • Snuffelmarkten
 • Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden
 • Verbod vuur te stoken
 • Verstrooiing van as

Hoofdstuk 6 Straf-, overgangs- en slotbepalingen

APV inzien

Algemene plaatselijke verordening Gemeente Hardinxveld-Giessendam