Collegevergadering 23 april 2024

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 23 april 2024.

Datum vergadering: 23 april 2024

Aanwezig

 • Burgemeester Dirk Heijkoop,
 • Wethouder Jan Nederveen
 • wethouder Arjan Meerkerk
 • Wethouder Christa Hendriksen
 • Secretaris Sonja van der Stel

Besluitenlijst vorige vergadering

Beslissing: Goedgekeurd

Aanwijzing Functionarissen Gegevensbescherming

Advies

 • Beslispunt 1

Mevrouw Colette Kersten en de heer Pascal Nelisse elk afzonderlijk aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0036792

Bezwaarschrift tegen Verzoek tot wijzigen projectsubsidie G20016 Spoorweg Fietsinfrastructuur Hardinxveld-Giessendam

Advies

 • Beslispunt 1

Middels voorgelegde conceptbrief bezwaar maken bij de Provincie Zuid-Holland tegen de beslissing op ons verzoek tot wijziging projectsubsidie G20016 Spoorweg fietsinfrastructuur Hardinxveld-Giessendam.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0041716

Aanvraag omgevingsvergunning Zonnepark Betuwelijn

Advies

 • Beslispunt 1

Op grond van artikel 2.27 Wabo juncto artikel 6.5 lid 1 Besluit omgevingsrecht (Bor) te besluiten tot het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen voor het planologisch afwijken van het bestemmingsplan voor de realisatie van een Zonnepark en aanverwant energieopslagsysteem, op het agrarisch perceel gelegen tussen de Tiendweg en het Betuwepad te Hardinxveld-Giessendam.

 • Beslispunt 2

In te stemmen met de ontwerpbesluiten Omgevingsvergunning Zonnepark en Omgevingsvergunning Energie opslagsysteem.

 • Beslispunt 3

De gemeenteraad te verzoeken om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven.

 • Beslispunt 4

Een planschadeovereenkomst met de grondeigenaar af te sluiten.

 • Beslispunt 5

Vast te stellen dat met het verlenen van een vergunning het uitwerkingsgebied voor zonne-energie uit de RES 1.0 Drechtsteden voor onze gemeente op deze locatie is ingevuld.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0040127

Uitvoering Motie 'Samen Verder' + inrichting monitoringsgroep

Advies

 • Beslispunt 1

Het voorliggende plan van aanpak voor de uitvoering van de motie 'Samen Verder' te onderschrijven als basis voor het uitvoeren van de adviezen Deloitte/DeReeder

 • Beslispunt 2

Vanuit ieder domein (gemeenteraad, college en organisatie) de verantwoordelijkheid te nemen en eigenaarschap te tonen voor de uitvoering van de adviezen / plan van aanpak in dat domein

 • Beslispunt 3

Een monitoringsgroep in te stellen voor de uitvoering van de motie 'Samen Verder' met als samenstelling:

 1. deelname door lid oppositie en lid coalitie uit de gemeenteraad
 2. deelname door voorzitter Ondernemingsraad
 3. deelname door portefeuillehouder P&O
 4. ondersteuning en advisering door de driehoek van burgemeester, griffier en secretaris
 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0039489

Bestuurlijke reactie evaluatie bedrijfsvoeringstaken Servicegemeente Dordrecht

Advies

 • Beslispunt 1

Kennis te nemen van het Evaluatierapport Bedrijfsvoeringstaken Servicegemeente Dordrecht

 • Beslispunt 2

Een positieve grondhouding in te nemen ten aanzien van het rapport, vanuit de gedachte dat hiermee voldoende handelingsperspectief wordt geboden voor versterking van de samenwerking en dienstverlening

 • Beslispunt 3

In de uitwerking van het handelingsperspectief, via bestuurlijke vertegenwoordiging en het Strategisch Afnemers Beraad, in te zetten op de volgende openstaande vraagstukken:

 1. Spoedige herijking van de ambities van de SGD voor de resterende loopperiode van de huidige samenwerkingsovereenkomst met de SGD, in de vorm van een gezamenlijke ontwikkelagenda 2024-2026
 2. Een scherp en realistisch proces van nu tot het besluit over het hernieuwen van de huidige samenwerkingovereenkomst die in 2026 afloopt.
 3. Hierbij als voorwaarde te stellen een helder langetermijnperspectief na 2026 van de SGD aan de klantorganisaties te krijgen
 4. De noodzaak van een heroriëntatie op de samenwerkingsverhouding, waarbij nu ervaren tegenstrijdigheden tussen de huidige dubbelrol van klant en partner moet worden opgelost.
 5. Een transparant inzicht te geven in de financieringssystematiek (traject Bosland)
 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0040073

Zienswijze op de samenwerking van het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep

Advies

 • Beslispunt 1

De zienswijze op de samenwerking van het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep vast te stellen.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0040809

Uitvoeringsplan Watertakenplan 2024

Advies

 • Beslispunt 1

Het Uitvoeringsplan 2024 van het Watertakenplan 2024-2033 vast te stellen.

 • Beslispunt 2

Het Uitvoeringsplan 2024 inclusief raadsinformatienota ter kennisname aan de raad aan te bieden.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0037633

Pilot jongerenopbouwwerker

Advies

 • Beslispunt 1

Kennis te nemen van de offerte van Jeugd-Punt in bijlage 1.

 • Beslispunt 2

Jeugd-Punt de opdracht te geven om een jongerenopbouwwerker te leveren voor één jaar.

 • Beslispunt 3

Het budget van €130.800 te verdelen over twee begrotingsjaren en te dekken uit de reserve sociaal domein.

 • Beslispunt 4

De onttrekking uit de reserve sociaal domein te verwerken in de Voorjaarsnota 2024/Perspectiefnota 2025-2028.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0033095

Vastgesteld in de B&W-vergadering Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam

 • Secretaris, Sonja van der Stel 
 • Burgemeester, Dirk Heijkoop