Collegevergadering 4 juni 2024

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering 4 juni van 2024.

Datum vergadering:

Aanwezig

 • Burgemeester Dirk Heijkoop,
 • Wethouder Jan Nederveen
 • wethouder Arjan Meerkerk
 • Wethouder Christa Hendriksen
 • Loco-secretaris Fardo Haagsma

Afwezig

 • Secretaris Sonja van der Stel

Besluitenlijst vorige vergadering

Beslissing: Goedgekeurd

Beleidsregels ontheffingen artikel 87 RVV

Advies

 • Beslispunt 1

De ''Beleidsregels ontheffingen artikel 87 RVV 1990 Gemeente Hardinxveld-Giessendam 2024'' vast te stellen.

 • Beslispunt 2

De onder 1. genoemde beleidsregels te publiceren in het Gemeenteblad.

 • Beslispunt 3

De onder 1. genoemde beleidsregels op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad te plaatsen.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0041858

Vervolgproces Woonwagenstandplaatsen

Advies

 • Beslispunt 1

Op basis van het behoefteonderzoek woonwagenstandplaatsen te concluderen dat er een behoefte is aan de uitbreiding van in ieder geval 4 woonwagenstandplaatsen in Hardinxveld-Giessendam.

 • Beslispunt 2

Voor het opstellen van woonwagenstandplaatsen beleid aan te sluiten bij de herijking van het lokale woon(zorg)beleid dat vanaf september van start gaat.

 • Beslispunt 3

Vooruitlopend hierop een analyse uit te voeren naar de ruimtelijke, financiële en juridische impact van de uitbreiding op en rondom de huidige locatie aan de Rijnstraat.

 • Beslispunt 4

De gemeenteraad via de "Raadsinformatienota proces woonwagenstandplaatsen" te informeren.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0055264

Beleidsplan Sociaal Team

Advies

 • Beslispunt 1

Het beleidsplan Sociaal Team Hardinxveld-Giessendam vast te stellen.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0056215

Vastgesteld in de B&W-vergadering Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam

 •  Loco-secretaris Fardo Haagsma
 • Burgemeester, Dirk Heijkoop