Collegevergadering 11 juni 2024

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering 11 juni 2024.

Datum vergadering: 11 juni 2024

Aanwezig

 • Burgemeester Dirk Heijkoop,
 • Wethouder Jan Nederveen
 • wethouder Arjan Meerkerk
 • Wethouder Christa Hendriksen
 • Secretaris Sonja van der Stel

Afwezig

Loco-secretaris Fardo Haagsma

Besluitenlijst vorige vergadering

Beslissing: Goedgekeurd

Brief bestuurlijke reactie onderzoek windlocaties Avelingen

Advies

 • Beslispunt 1

De inhoud van de schriftelijke reactie 'bestuurlijke reacties windlocaties Alblasserwaard' vast te stellen en de brief te verzenden ter attentie van de colleges van de gemeenten Molenlanden en Gorinchem.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0060181

Vlagprotocol gemeente Hardinxveld-Giessendam

Advies

 • Beslispunt 1

In te stemmen met het vlagprotocol gemeente Hardinxveld-Giessendam.

 • Beslispunt 2

Dit vlagprotocol te delen met de gemeenteraad.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0057066

Meicirculaire 2024

Advies

 • Beslispunt 1

Kennis te nemen van de uitkomsten van de meicirculaire 2024.

 • Beslispunt 2

De effecten uit de meicirculaire 2024 in de begroting van 2024 te verwerken.

 • Beslispunt 3

De meerjarige effecten (2025 t/m 2028) uit de meicirculaire 2024 in de begroting 2025-2028 te verwerken.

 • Beslispunt 4

De gemeenteraad via de "Raadsinformatienota Meicirculaire 2024" te informeren over de financiële effecten van de circulaire op de gemeentelijke begroting.

 • Beslispunt 5

Een bestuursopdracht te geven voor het opstarten van een proces om te komen tot een (meerjarig) sluitende begroting.

 • Beslispunt 6

De wethouder Financiën aan te wijzen als bestuurlijk opdrachtgever en de directeur Bedrijfsvoering als ambtelijk opdrachtnemer.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0059196

Vastgesteld in de B&W-vergadering Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam

 • Secretaris, Sonja van der Stel 
 • Burgemeester, Dirk Heijkoop