Collegevergadering 23 januari 2024

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 123 januari 2024

Datum vergadering: 23 januari 2024

Aanwezig

 • Burgemeester Dirk Heijkoop,
 • Wethouder Jan Nederveen
 • wethouder Arjan Meerkerk
 • Wethouder Christa Hendriksen
 • loco-secretaris Sonja van der Stel

23 januari 2024 09:31 uur 

De voorzitter opent de besloten zitting

Besluitenlijst vorige vergadering

Besluitenlijst 16 januari 2024

Beslissing: Goedgekeurd

Wijziging Verordening Maatschappelijke Ondersteuning

Advies

 • Beslispunt 1

De gewijzigde Verordening Maatschappelijke ondersteuning Hardinxveld-Giessendam vast te stellen.

 1. Beslissing: Goedgekeurd
 2. Zaaknummer: 2024-0005511

Vaststelling Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht

Advies

 • Beslispunt 1

De 'Beleidsregel Handhavingsstrategie voor de uitvoering van omgevingstaken gemeente Hardinxveld-Giessendam 2024' vast te stellen.

 1. Beslissing: Goedgekeurd
 2. Zaaknummer: 2024-0005776

Technische wijziging Verordening Werk en Inkomen

Advies

 • Beslispunt 1

De gewijzigde Verordening Werk en Inkomen Hardinxveld-Giessendam vast te stellen.

 1. Beslissing: Goedgekeurd
 2. Zaaknummer: 2024-0005563

Beantwoording Artikel 12 vragen SGP nav beslissing Sliedrecht om AZC te realiseren

Advies

 • Beslispunt 1

De artikel-12 vragen (9 januari 2024) van de SGP-fractie naar aanleiding van de beslissing van de gemeente Sliedrecht om een AZC te realiseren op de Kweldamweg-Zwijnskade te beantwoorden.

 1. Beslissing: Goedgekeurd
 2. Zaaknummer: 2024-0004269

Jaarprogramma 2024 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Advies

 • Beslispunt 1

Het jaarprogramma 2024 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vast te stellen.

 • Beslispunt 2

De gemeenteraad via de "Raadsinformatienota Jaarprogramma OZHZ 2024" te informeren over de uitvoering van taken door de Omgevingsdienst in 2024.

 1. Beslissing: Goedgekeurd
 2. Zaaknummer: 2024-0003095

Toetreding decentrale overheden als aandeelhouder in Stedin

Advies

 • Beslispunt 1

Geen wensen of bedenkingen in te brengen tegen het besluit van het college om:

 • In te stemmen met het voorgenomen besluit van het college om de provincie Utrecht, de provincie Zeeland en een aantal Zeeuwse gemeenten te laten toetreden als aandeelhouder in Stedin Holding N.V. door het verkrijgen van aandelen en het storten van € 20-25 miljoen aan kapitaal onder de voorwaarden zoals vastgelegd in de transactiedocumentatie en
 • geen gebruik te maken van het voorkeursrecht om als zittende aandeelhouder aandelen bij te kopen, om verwatering van het aandelenbelang tegen te gaan.

 

 • Beslispunt 2

Op grond van de Aanbiedingsbrief en het AHC-advies kennis te nemen van de uitkomsten van de besprekingen tussen
a. de AHC
b. Stedin
c. de provincie Utrecht, de provincie Zeeland en een aantal Zeeuwse gemeenten inzake de toetreding van de onder c. genoemde partijen (als aandeelhouder) tot, en hun gezamenlijke kapitaalstorting van € [20-25] miljoen in de deelneming Stedin Holding N.V.

 • Beslispunt 3

In te stemmen met de aandelenuitgifte door Stedin Holding N.V. aan de hierboven onder 2.c genoemde partijen, en de hierboven genoemde kapitaalstorting, door goedkeuring te verlenen aan Stedin Holding N.V. tot het ondertekenen van de Participatieovereenkomst.

 • Beslispunt 4

Geen gebruik te maken van het voorkeursrecht bij uitgifte van nieuwe gewone aandelen (als bedoeld in artikel 9 van de statuten van Stedin), waardoor aan de gemeente geen gewone aandelen worden uitgegeven en de participatie van de gemeente met ten hoogste 0,59% zal verwateren.

 • Beslispunt 5

In te stemmen met wijziging van Annex B bij het ‘Reglement Aandeelhouderscommissie Stedin Holding N.V. (‘Leden AHC en vertegenwoordiging DCO’s in AHC’) om de toekomstige samenstelling van de AHC vast te leggen.

 • Beslispunt 6

Geheimhouding op te leggen op de Participatieovereenkomst (conform artikel 87 en 88 van Gemeentewet met inachtneming van artikel 5.1, lid 1 onder c respectievelijk artikel 5.1 lid 2, onder b, f en i, van de Wet Open Overheid).

 1. Beslissing: Goedgekeurd
 2. Zaaknummer: 2024-0004411

23 januari 2024 12:51

De voorzitter sluit de zitting

Vastgesteld in de B&W-vergadering Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam

 • loco-secretaris, Sonja van der Stel 
 • Burgemeester, Dirk Heijkoop