Collegevergadering 30 januari 2024

Datum vergadering:

Aanwezig

 • Burgemeester Dirk Heijkoop,
 • Wethouder Jan Nederveen
 • wethouder Arjan Meerkerk
 • Wethouder Christa Hendriksen
 • loco-secretaris Sonja van der Stel

30 januari 2024  9:36  uur

De voorzitter opent de besloten zitting

Besluitenlijst vorige vergadering 23 januari 2024

Beslissing: Goedgekeurd

Programma-indeling P&C-producten

Advies

 • Beslispunt 1

De programma-indeling P&C-producten vast te stellen.

 1. Beslissing: Goedgekeurd
 2. Zaaknummer: 2024-0008705

Onderzoek uitvoering taken team Omgevingszaken door OZHZ

Advies

 

 • Beslispunt 1

Samen met de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (OZHZ) te onderzoeken of en op welke wijze de taken van het team Omgevingszaken kunnen worden uitgevoerd door OZHZ inclusief de financiële consequenties hiervan.

 • Beslispunt 2

De kosten van dit onderzoek ten laste te brengen van de onderbesteding Jaarprogramma 2023 OZHZ (€23.932).

 1. Beslissing: Goedgekeurd
 2. Zaaknummer: 2024-0008270

Zienswijze begrotingswijziging 2024 OZHZ

Advies

 

 • Beslispunt 1

De zienswijze op de Begrotingswijziging 2024 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vast te stellen.

 • Beslispunt 2

De concept-zienswijze op de Begrotingswijziging 2024 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

 1. Beslissing: Goedgekeurd
 2. Zaaknummer: 2024-0009336

Algemene zaken, rondvraag - brief parkeren Blauwe Zoom

 1. Beslissing: Goedgekeurd

Notulen

De brief inzake het parkeren Blauwe Zoom is akkoord.

30 januari 2024 12:55

De voorzitter sluit de zitting

Vastgesteld in de B&W-vergadering Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam

 • loco-secretaris, Sonja van der Stel 
 • Burgemeester, Dirk Heijkoop