Collegevergadering 9 april 2024

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 9 april 2024.

Datum vergadering: 9 april 2024

Aanwezig

 • Burgemeester Dirk Heijkoop,
 • Wethouder Jan Nederveen
 • wethouder Arjan Meerkerk
 • Wethouder Christa Hendriksen
 • Secretaris Sonja van der Stel

Afwezig:

 • Fardo Haagsma, loco-secretaris

Besluitenlijst vorige vergadering

Beslissing: Goedgekeurd


Jaarverslag OZHZ-Hardinxveld-Giessendam 2023

Advies

Beslispunt 1

Kennis te nemen van het jaarverslag OZHZ-Hardinxveld-Giessendam 2023.

Beslispunt 2

De gemeenteraad via de "Raadsinformatienota Jaarverslag OZHZ-Hardinxveld-Giessendam 2023" te informeren over de resultaten van 2023.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0032453

Raadsinformatienota onderzoek uitvoeren taken Team omgevingszaken door OZHZ

Advies

Beslispunt 1

De gemeenteraad via de "Raadinformatienota Onderzoek uitvoeren taken Team omgevingszaken door Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid" te infomeren over het lopende onderzoek naar de mogelijke uitvoering van bouwtaken door de omgevingsdienst.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0035385

Proces herijking woonbeleid & Prestatieafspraken Fien Wonen 2024

Advies

Beslispunt 1

In te stemmen met het voorgestelde proces om te komen tot een herijking van het lokale woonbeleid en dit te koppelen aan het opstellen van een visie op wonen & zorg.

Beslispunt 2

De prestatieafspraken 2024 Hardinxveld-Giessendam vast te stellen.

Beslispunt 3

Wethouder Arjan Meerkerk te mandateren voor de ondertekening van de Prestatieafspraken 2024.

Beslispunt 4

De gemeenteraad over de prestatieafspraken en de herijking van het woonbeleid te informeren met een raadsinformatienota.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0033991

Beslissing op bezwaar urgentie

Advies

Beslispunt 1

Het ingediende bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

 • Beslissing: Goedgekeurd
 • Zaaknummer: 2024-0036379

Vastgesteld in de B&W-vergadering Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam

 • Secretaris, Sonja van der Stel 
 • Burgemeester, Dirk Heijkoop