Coalitieakkoord 2018-2022 T@B, SGP en ChristenUnie

Hardinxveld-Giessendam: met elkaar en voor elkaar

Visie

Hardinxveld-Giessendam is een hechte gemeenschap waar inwoners betrokken zijn, bij elkaar en bij hun wijk of buurt. Onze inwoners maken Hardinxveld-Giessendam tot wat het is: een levendige gemeenschap. Het is rustig en prettig wonen in Hardinxveld-Giessendam met veel voorzieningen in het dorp of in de directe omgeving. Het brede verenigingsleven, maatschappelijke organisaties, kerken, ondernemers en alle vrijwilligers maken Hardinxveld-Giessendam tot een gemeente met een sterke sociale samenhang. Het gemeentebestuur staat de komende periode midden in die samenleving om te verbinden en betrokken te zijn en de samenhang te versterken tussen verschillende groepen en netwerken. Wij waarderen initiatieven uit de samenleving, waardoor Hardinxveld-Giessendam mooier en beter wordt. De bestuursperiode 2018-2022 zien wij als onderdeel van een toekomstperspectief op langere termijn. Wij hebben daarom de komende vier jaar de volgende ambities.

Een sociale gemeente en betrokken gemeenschap

Hardinxveld-Giessendam is een sociale gemeente waarin mensen voor elkaar zorgen en waar oog is voor hen die dat niet zelf kunnen. De eigen kracht van de samenleving wordt daarmee zoveel als mogelijk gebruikt. Voor wie dat niet kan, is er een vangnet dat per
persoon kan verschillen. Het uitgangspunt is dat niemand tussen wal en schip mag vallen. Wij zetten in op zorg voor hen die dat nodig hebben.

Op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en participatie is veel beleid en uitvoering belegd in de Drechtsteden. Wij maken inwoners meer attent op de mogelijkheden en voorzieningen waar zij gebruik van kunnen maken. Het sociaal loket speelt hierin een belangrijke rol, naast de andere functies die het loket vervult. Tegelijkertijd zien wij dat in onze hechte gemeenschap ook veel zorg voor elkaar is vanuit allerlei maatschappelijke en kerkelijke netwerken. Wij zetten in op maatwerk waar dat nodig is en
zorgen voor verbinding van en in netwerken van vrijwilligers en professionele organisaties.

Verbreding van ons sociaal team

Voor de transformatie van het sociaal domein breiden wij de inzet van ons sociaal team uit. Het sociaal team heeft veel lokale kennis en kunde en kan veel betekenen in preventie om zwaardere zorg en inzet op een later tijdstip te voorkomen. We realiseren ons dat
we hiermee niet alles kunnen oplossen of voorkomen. Het gaat er om dat er snel en deskundig zicht is op probleemsituaties waar inwoners, jong of oud, in terecht kunnen komen. Als zich dit voordoet, is maatwerk nodig.

In de verbinding in lokale en regionale netwerken werken we als lokale overheid aan de voorkant en laten we het werk over aan de kracht van die verschillende netwerken in de samenleving gecombineerd met onze professionals. Waar preventie niet meer werkt, is de aanpak per situatie verschillend.

De uitvoering van onze Maatschappelijke Agenda (MAG)

In de komende vier jaar zetten wij in op de verdere uitvoering van de Maatschappelijke Agenda en blijven tegelijkertijd oog houden voor de gevolgen die de invoering van de MAG heeft.

Zo werken wij samen met inwoners, verenigingen, gemeenschappen, vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties aan een sterkere lokale samenleving. We behouden en versterken de goede initiatieven die er in onze gemeenschap leven. 2018 is het proef- en overgangsjaar voor de nieuwe werkwijze met de MAG, waarbij recent Stuwkr8 van start is gegaan als uitvoerder.

Wij nemen de tijd om initiatieven tot bloei te laten komen en te wennen aan de nieuwe werkwijze. Eind 2018 kijken we daarom voor het eerst terug op het proefjaar en de nieuwe initiatieven die in 2018 zijn ontplooid. Voor de zomer van 2019 wordt een breed ervaringsonderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in het eerste werkjaar met de MAG en de gevolgen die dit heeft. Ondertussen wordt doorlopend gewerkt met vaste indicatoren waardoor over langere termijn inzicht gaat ontstaan op voortgang en realisatie van
doelen. Op deze manier blijven we leren en kunnen we bijsturen.

Onze identiteit en zondagsrust

In Hardinxveld-Giessendam wordt door een groot deel van de bevolking veel waarde gehecht aan de zondagsrust. Dit geldt zowel voor mensen die op zondag naar de kerk gaan als voor mensen die een dag van rust kunnen waarderen. De winkels zijn op zondag gesloten en er wordt terughoudend omgegaan met vergunningen voor evenementen.

In het kort

 • inzetten op preventie: voorkomen dat inwoners in problemen raken waardoor zware zorg nodig is
 • de doorontwikkeling van het sociaal team verder vormgeven
 • het werken met de MAG verder ontwikkelen en monitoren, inclusief een evaluatie in twee stappen voor de zomer van 2019
 • de winkels zijn op zondag gesloten

Een ondernemende en bereikbare gemeente

Bedrijvigheid & ondernemers

Het bedrijfsleven en de bedrijvigheid in Hardinxveld-Giessendam maakt een groot onderdeel uit van onze gemeente. We zetten in op een snelle ontwikkeling van een bedrijventerrein in de punt van ’t Oog. Ondersteunen initiatieven om het centrum levendig en aantrekkelijk te houden door samenwerking met betrokken ondernemers.

In onze optiek kunnen ondernemers nog beter floreren door een goede relatie met de gemeente, onder meer door de inzet van de bedrijvencontactfunctionaris. We stimuleren het lokale bedrijfsleven (al dan niet per bedrijventerrein) om de krachten te bundelen en
zo een gesprekspartner te zijn voor de gemeente en gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor vraagstukken in hun directe (bedrijfs)omgeving. Aan de hand van de economische visie stimuleren we de verbetering van de ruimtelijke omgeving op bedrijventerreinen.
Daarnaast houden we aandacht voor ZZP’ers naast de relaties met onze reguliere bedrijven. Eenmansbedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan de samenleving. We verbinden ZZP’ers in netwerken die er voor hen toe doen. Ook hierin is onze bedrijvencontactfunctionaris van belang voor (nieuwe of structurele) contactmomenten en korte lijnen. We streven ernaar om lokale ondernemers kansen te bieden bij het verwerven van gemeentelijke opdrachten.

Onderwijs & arbeidsmarkt

Van oudsher is een groot deel van onze bedrijven gericht op watergebonden activiteiten. We streven naar behoud van jongeren voor onze bedrijven en gemeente. De aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs faciliteren wij via het voornemen voor een maritiem opleidingsinstituut van het Scheepvaart- en Transport College. Er is grote vraag vanuit bedrijven in die sector naar opleidingen op MBO-niveau.

Arbeidsparticipatie

Het is belangrijk dat bewoners die een baan zoeken aan de onderkant van de arbeidsmarkt zo’n baan ook kunnen vervullen. Naar onze mening leidt het hebben van werk in de eigen buurt en omgeving tot de beste resultaten. Bovendien is arbeidsparticipatie
een sterk wapen tegen armoede. We leggen verbinding tussen de Sociale Dienst Drechtsteden en lokale werkgevers waardoor het aantal werkzoekenden in onze gemeente terugloopt. In het onderhoud van het openbaar groen bieden we mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt mogelijkheden op zinvol werk. Dit zetten we in de komende periode voort.

Integratie

We streven ernaar om lokaal meer grip te krijgen op de integratie van nieuwkomers. De arbeidsparticipatie van nieuwkomers moet tevens worden verhoogd, passend bij het daadwerkelijke opleidingsniveau.

Verkeer en bereikbaarheid

De verkeersdrukte in ons land neemt toe en dit heeft effect op Hardinxveld-Giessendam. Een grotere belasting van rijkswegen A15 en A16 en A27 betekent meer (sluip)verkeer door ons dorp. Wij ondersteunen de (lobby)activiteiten in de Drechtsteden om verkeer
in ons gebied te verminderen of te ontmoedigen en waar nodig (rijks)wegen aan te passen. We zetten in op het voorkomen van zwaar (sluip)verkeer op lokale routes, omdat deze met hun zware lading schade en overlast veroorzaken. We gaan in overleg met Rijkswaterstaat en de politie om maatregelen te stimuleren.

De wegen in ons dorp zijn goed ingericht en alle weggebruikers kunnen er veilig gebruik van maken, dat is ons streven. We zoeken naar oplossingen in samenspraak met omwonenden om wegen en spoorwegovergangen veiliger te maken voor voetgangers, fietsers en schoolgaande jeugd, als voortzetting van het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan. Daarnaast zetten we in op verkeersonderwijs en gedragsbeïnvloeding.

In deze periode wordt het beleid vrachtwagenparkeren voortgezet om het parkeren van vrachtwagens op de openbare weg terug te dringen. Hiervoor exploiteren wij betaalde parkeerplaatsen op bedrijventerrein Boven-Hardinxveld aan de Buitenweistraat en de tijdelijke locatie Havenstraat. Voor deze laatste locatie zoeken wij een alternatief in Beneden-Hardinxveld.

Om minder autoverkeer te bevorderen, onderzoeken we de mogelijkheden voor een snelfietsroute langs de A15. Naast het bevorderen van gebruik van de fiets, willen wij ook het gebruik van openbaar vervoer stimuleren. Het vermindert het aantal auto’s op de weg. En meer keuzemogelijkheden in het openbaar vervoer zorgen voor een beter bereikbare gemeente. Een nieuwe halte van de waterbus in Beneden-Hardinxveld en voortzetting van de veerpont van Riveer naar Werkendam dragen hieraan bij. Een soepele overstap tussen de veerpont en de waterbus is daarbij noodzakelijk.

In het kort

 • stimuleren van het lokale bedrijfsleven om krachten te bundelen en zo de directe (bedrijfs)omgeving te verbeteren
 • faciliteren van een maritiem opleidingsinstituut
 • verbinden van de Sociale Dienst Drechtsteden en lokale werkgevers om het aantal werkzoekenden te verminderen
 • vervolg op de A15 lobby en terugdringen van zwaar (sluip) verkeer
 •  nieuwe halte van de waterbus in Hardinxveld-Giessendam
 • verhogen van de verkeersveiligheid
 • lokaal meer grip op de integratie van nieuwkomers

Een prettige woon- en leefomgeving

Wonen & leefomgeving

In de regio Drechtsteden zijn afspraken gemaakt over het aantal te bouwen woningen in de komende jaren. Als regio bouwen we 10.000 woningen om de autonome groei op te vangen, zo ligt vast in de regionale Woonvisie. Hiermee spelen we in op veranderende samenstellingen van huishoudens. De regionale Groeiagenda heeft daar nog een extra ambitie van 15.000 woningen in de Drechtsteden aan toegevoegd. Als kleine gemeente leveren we een bescheiden en kwalitatieve bijdrage die past bij het karakter van
onze gemeente en met de beschikbare locaties die we hebben. In Hardinxveld-Giessendam is het immers goed en rustig wonen.

We vinden de afstemming in programmering met andere locaties belangrijk of het nu gaat om nieuwbouw, herbouw of renovatie van bestaande woningen. Steeds is de ruimtelijke inpassing van woningen of voorzieningen in de (bestaande) leefomgeving een
aandachtspunt. We kijken continu naar de kwaliteit van wonen en de omgeving, zoals groen, parkeren en verkeer. In ‘t Oog wordt in de komende vier jaar gestart met het bouwen van woningen. Het is onze opgave om integraal naar deze gebiedsontwikkeling te kijken: van verkeer tot aan de spoorwegovergang en van de inrichting van de openbare ruimte tot aan de relatie met het centrum. In deze collegeperiode ontwikkelen we een visie op het gehele plangebied. ‘t Oog levert een positieve bijdrage aan de voorzieningen in Hardinxveld-Giessendam.

In onze lokale visie op wonen zetten we in op de doorstroming van verschillende doelgroepen. De woonbehoeften van onze inwoners staan voorop en moeten passen binnen de regionale Prestatie Afspraken op Langere Termijn (PALT) die gemaakt zijn tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties. Wij zien dat de vraag naar huurwoningen in de vrije sector groeit. Samen met projectontwikkelaars onderzoeken we de mogelijkheden om een betaalbaar aanbod te realiseren. Ook hebben we aandacht voor de mogelijkheden van de verschillende groepen zoals starters, jonge gezinnen, eenoudergezinnen en senioren, inclusief levensloopbestendig wonen.

De invoering van de Omgevingswet (met de gemeenteraad)

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Met deze wet wil de Rijksoverheid de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen vereenvoudigen. Ook worden regels en voorschriften samengevoegd om de leefomgeving te verbeteren. Als gemeente bereiden wij
ons voor op de invoering van deze wet door een heldere koers te bepalen. Vragen als wat een verantwoorde ruimtelijke inrichting van Hardinxveld-Giessendam is en hoe we kunnen komen tot een set van criteria om belangen van (verschillende groepen) inwoners af
te wegen, inwoners te betrekken en ruimte te kunnen maken voor maatwerk, komen daarbij aan de orde.

Een veilige omgeving

Bij goed en rustig wonen past een veilige leefomgeving. We zijn een veilige gemeente voor onze inwoners en bezoekers en daar geven wij continu aandacht aan. Het is immers onze taak om de openbare orde te handhaven. Overlast kan zich op tal van terreinen voordoen:
van sociaal-maatschappelijk tot in de openbare ruimte. Ons uitgangspunt is dat wie overlast veroorzaakt, wordt aangesproken, gewaarschuwd en indien nodig wordt er gehandhaafd of zorg verleend. Regelmatig vindt consultatie plaats van sociaal team, politie, buurttoezicht en de gemeente om afspraken te maken over prioriteiten en wie welke inzet levert op basis van beschikbare data van overlastsituaties.

In het op te stellen integraal lokaal veiligheidsplan worden voor de komende vier jaar de koers en de prioriteiten op het gebied van veiligheid beschreven. We gaan uit van een veiligheidsaanpak via meerdere sporen: preventie, elkaar aanspreken op onveilige situaties
of overlast, toezicht en handhaving. Samen met veiligheidspartners bepalen we de lokale prioriteiten waarbij we heldere rollen en verantwoordelijkheden onderscheiden. Hardinxveld-Giessendam maakt deel uit van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De komende jaren wordt gewerkt op basis van het eind 2017 vastgestelde dekkingsplan van de brandweer en de nieuwe kostenverdeelsystematiek. We zetten in op een bredere inzet op bevolkingszorg, preventie en voorlichting door de Veiligheidsregio om incidenten te voorkomen, zeker nu de gemiddelde leeftijd van onze inwoners hoger wordt. Dit past bij een integrale aanpak via de ogen en oren van andere partners in onze gemeenschap zoals de woningcorporatie.

Sport & bewegen

Bewegen draagt bij aan een gezond lichaam en daardoor aan een gezonde geest. Dat geldt voor jong en oud. Sport en bewegen is daarom als thema opgenomen in de Maatschappelijke Agenda. Hardinxveld-Giessendam kent een rijk verenigingsleven en er zijn veel verschillende mogelijkheden om te sporten in verenigingsverband of individueel te bewegen op momenten dat dat uitkomt. Omdat wij een waterrijke gemeente zijn, vinden we goed zwemonderwijs belangrijk. Wij stimuleren daarom de jeugd tot 12 jaar om een zwemdiploma te halen. Wij vervolgen het onderzoek naar de toekomstige beheersvorm van de sporthallen Appelgaard en Wielewaal. Een keuze voor een andere beheersvorm van de sporthallen kan leiden tot ruimtelijke vraagstukken. Daarbij wordt ook gekeken naar de (financiële) risico’s, het draagvlak bij verenigingen, gebruikers en omwonenden van de sporthallen.

Buitenzwembad

We staan positief tegenover het particuliere initiatief dat mogelijkheden biedt voor de heropening van het buitenzwembad van Hardinxveld-Giessendam in combinatie met een binnenspeeltuin. Wij zien de toegevoegde waarde van een buitenzwembad als maatschappelijke voorziening in onze gemeente. We wachten de verdere uitwerking van dit initiatief in de verschillende varianten af en sluiten op voorhand geen variant uit. We beoordelen de planvorming op aanvaardbare risico’s voor de gemeente waar het gaat om (toekomstige) financiële lasten.

Cultuur & recreatie

Cultuur en recreatie zijn belangrijke onderdelen van de sociale infrastructuur van de gemeente die ons verrijkt en verbindt. We onderzoeken hoe we de mogelijkheden van het natuur- en recreatiegebied ‘Giessenzoom’ verder kunnen benutten. We kijken bij de ontwikkelingen van ‘t Oog naar mogelijkheden om te verblijven, te wandelen, te fietsen of te recreëren. Zo komen er meer mogelijkheden voor een aangenaam ‘rondje Hardinxveld- Giessendam’. We kijken naar de verbinding met al bestaande wandel- en (snel)fietsroutes zowel lokaal als regionaal. Ook recreatie op het water verdient de aandacht, zeker gezien de waterrijke historie van de gemeente. We willen de mogelijkheden voor waterrecreatie vergroten door het initiatief van enkele ondernemers voor het project Buitendijkse Jachthaven te faciliteren. Naast lokale doelen is er nadrukkelijk een relatie met de Drechtstedelijke Groeiagenda en leggen we verbinding met de Biesbosch en Kinderdijk. We kijken bij dit initiatief goed naar de impact op de leefomgeving, waaronder de verkeersbewegingen. Het nabijgelegen project IJzergieterij dat naar verwachting eerder in uitvoering komt, nemen we mee in de ruimtelijke inpassing.

De openingstijden van de sluisjes op de Giessen mogen worden verruimd om meer mogelijkheden te bieden voor pleziervaart, vooral voor onze inwoners. We gaan ons hiervoor inspannen door overleg te voeren met het Waterschap. Wij geven aandacht en waardering aan het (cultuur)historisch verleden en cultuurerfgoed van Hardinxveld-Giessendam. We waarderen initiatieven van museum de Koperen Knop, de Historische Vereniging en de Stichting Dorpsbehoud.

Evenementen

Hardinxveld-Giessendam heeft jaarlijkse verschillende evenementen en activiteiten. Deze evenementen dragen bij aan de saamhorigheid en levendigheid in onze gemeente. Wij stimuleren evenementen vanuit wijken en buurten. We onderzoeken daarom een versoepeling van het evenementenbeleid waardoor het voor lokale aanvragers goedkoper en eenvoudiger wordt om een vergunning aan te vragen. Daarbij verliezen we de veiligheid en de huidige weten regelgeving niet uit het oog.

Een duurzame gemeente (met de gemeenteraad)


Wij hebben onze aarde en daarmee ook onze gemeente in bruikleen. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid om er zuinig mee om te gaan, voor nu en voor de toekomst. Hardinxveld- Giessendam heeft samen met andere gemeenten en partijen het Energieakkoord Drechtsteden ondertekend. Zo werken we samen aan een energieneutraal Drechtsteden in 2050 en een energieneutrale gebouwde omgeving in 2035 die we in een lokale duurzaamheidsagenda vertalen. Thema’s die onder meer aan de orde komen, zijn duurzame energie, de voorbeeldfunctie van de gemeente, luchtkwaliteit, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Openbare ruimte

Wij hechten veel waarde aan het onderhoud van de openbare ruimte. Een prettige leefomgeving draagt bij aan het welbevinden van onze inwoners. Wij hebben, in vervolg op de door de gemeenteraad uitgesproken ambitie, het voornemen om de kwaliteit van het onderhoud van wegen en groen te verhogen. Wij willen de leefbaarheid in de wijken vergroten door te investeren in aanleg en onderhoud van speelplekken. Dit doen wij in samenspraak met inwoners. Initiatieven vanuit de samenleving om zelf delen van de openbare ruimte te onderhouden, werken we samen met de inwoners uit in het vernieuwen van het groenbeleidsplan. Zwerfafval doet afbreuk aan een schone, groene en veilige gemeente. Wij besteden extra aandacht aan mogelijkheden om met elkaar de gemeente schoon te houden.

In het kort

 • woningbouw zoals nieuwbouw in ‘t Oog moet goed passen in de omgeving
 • inzet op doorstroming en aandacht voor verschillende woondoelgroepen
 • omgevingswet en duurzaamheid samen met de gemeenteraad oppakken
 • investeren in speelplekken
 • (vervolg)onderzoek naar toekomstige beheersvorm van sporthallen
 • varianten voor heropening buitenzwembad bekijken
 • bevorderen van een zwemdiploma voor kinderen tot 12 jaar

Bestuur, dienstverlening en bedrijfsvoering

Een open manier van werken

Wij moedigen inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners aan om met initiatieven te komen. Wij waarderen initiatieven uit de samenleving en beoordelen deze iedere keer op hun toegevoegde waarde voor onze gemeente en gemeenschap, zoals beschreven in
de vorige hoofdstukken. Wij staan in verbinding met onze inwoners, ondernemers en partners en gaan het gesprek open en op meerdere manieren aan. We geven ruimte voor interactieve verbindingen en voor nieuwe mogelijkheden op een manier die past bij Hardinxveld-Giessendam. Tegelijkertijd blijft onze gemeenteraad aan zet waar het gaat om formele en heldere besluitvorming. Dit is voor ons ‘de methode Hardinxveld-Giessendam’.

Onze bestuursstijl

Wij werken in vertrouwen en zijn open, bereikbaar en benaderbaar voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Wij richten ons op waar we van zijn en gaan uit van gelijke behandeling voor iedereen. Al realiseren we ons dat we als lokale overheid niet per definitie de oplossingen voorhanden hebben. De relatie met de gemeenteraad vraagt continue aandacht: we geven elkaar de ruimte en zorgen ervoor dat de gemeenteraad weloverwogen tot besluitvorming kan komen door heldere processen en het uitspreken van verwachtingen bij de start van projecten of thema’s. Over de manier waarop we dit doen en de rolverdeling en rolvastheid die hierbij hoort, ook in relatie tot burgerparticipatie, gaan we in gesprek met de gemeenteraad.

Onze bestuursstijl werkt ook intern door: in de gemeentelijke organisatie bij onze medewerkers. Het werken met een dergelijke bestuursstijl impliceert immers een continue verbinding tussen de samenleving met al haar diversiteit, college, gemeenteraad, en organisatie.

Regionale samenwerking

Wij werken samen om onze lokale gemeenschap te versterken en te verbeteren. Hardinxveld-Giessendam is het vertrekpunt voor onze inzet in de regio. We kiezen bij ieder onderwerp de juiste schaal, soms regionaal, soms lokaal, soms werken we met een of meerdere andere gemeente(n) samen. We spelen zo optimaal in op de doelstellingen van onze gemeente, onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Ons uitgangspunt is dat regionale samenwerking waarde toevoegt aan Hardinxveld-Giessendam, waarbij we ook oog hebben voor de regionale belangen. Daar blijven we de komende periode kritisch op letten door actief te zijn in de samenwerking en de verbinding met andere overheidspartners te zoeken.

Momenteel zien we veel bestuurlijke veranderingen in onder meer de Alblasserwaard, Hoeksche Waard en Land van Altena. Door analytisch naar onze eigen positie en doelstellingen te kijken, kijken we scherper naar onze positie in samenwerkingsverbanden*. Ook
actualiseren we onze nota verbonden partijen. Het vertrekpunt voor onze positiebepaling is de zelfstandigheid van onze gemeente, waarbij we ons ervan bewust zijn dat we als kleine gemeente niet alles zelf kunnen. We gaan op zoek naar het beste gebruik van onze kracht als gemeente. Dat betekent soms opschalen omdat je samen sterker bent, bijvoorbeeld in een lobbytraject en soms afschalen omdat je lokaal beter in staat bent om maatwerk te leveren. We gaan daarbij steeds uit van onze eigen kwaliteiten en we doen dit met lef. Dat is ook ons aanbod in de samenwerking.

Financiën van de gemeente

Het financiële uitgangspunt van Hardinxveld-Giessendam is en blijft het behouden van een gezonde financiële positie met een structureel sluitende begroting. We verbeteren de schuldpositie van de gemeente door de ingezette koers voort te zetten en onze schuld te verminderen. We wegen hierbij de ambities uit dit coalitieakkoord en nieuwe ontwikkelingen af tegen deze uitgangspunten. Onze gemeente is voor de inkomsten afhankelijk van uitkeringen van het Rijk en van lokale belastingen. Met dat gemeenschapsgeld gaan wij zorgvuldig om en wij blijven daarom kritisch op onze uitgaven. Dat uitgangspunt dragen we ook uit naar onze verbonden partijen. Waar nodig worden prikkels meegegeven om op innovatieve manieren te zoeken naar besparingen. We investeren de komende jaren en houden tegelijkertijd de begroting op orde. De verkoop van de aandelen Eneco wordt als gevolg van het eerder genomen raadsbesluit doorgezet. De (incidentele) opbrengst hiervan wordt gebruikt voor het realiseren van onze ambities en voor het aflossen van de schulden.
Ons uitgangspunt voor de lokale heffingen is de kostendekkendheid van riool- en afvalstoffenheffing. Voor de OZB en andere tarieven passen we in beginsel alleen de inflatiecorrectie toe. Zo dekken we structurele uitgaven met structurele inkomsten. De opbouw van de
tarieven van begraafplaatsen en evenementen nemen we onder de loep. We kijken daarbij naar zowel maatschappelijke effecten als de gevolgen voor andere begrotingsposten.

Dienstverlening

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners moeten gemakkelijk hun zaken kunnen regelen. Wij zetten continu in op verbetering van onze dienstverlening, onze klantgerichtheid en een professionele houding. De dienstverlening organiseren we dichtbij huis en onderzoeken we mogelijkheden voor het thuisbezorgen van producten. Het aanbod van digitale dienstverlening groeit verder door en zal steeds meer gebruikt gaan worden. We streven naar passende openingstijden zodat we inwoners ook via persoonlijk contact goed kunnen blijven bedienen. Zo ontstaat een optimale mix van digitale en persoonlijke dienstverlening.

Bedrijfsvoering & organisatie

De organisatie is de ondersteuning van het bestuur bij het realiseren van ambities, ook in de komende periode waarin de organisatie zich ontwikkelt naar een flexibele en wendbare netwerkorganisatie die past bij toekomstige ontwikkelingen en opgaven. Dit levert
meer kwaliteit, betere resultaten en professionele contacten en samenwerking tussen inwoners en organisatie. We zetten in op waardengedreven werken waardoor medewerkers meetbaar, zichtbaar en voelbaar efficiënter functioneren. In onze organisatie
kijken we kritisch naar onszelf. In de komende periode gaan we op zoek naar externe ogen om met ons mee te kijken naar onze werkprocessen. Dat kan slimme, innovatieve oplossingen opleveren en kosten besparen.

In het kort

 • initiatieven uit de samenleving worden steeds bekeken vanuit toegevoegde waarde voor onze gemeente en gemeenschap
 • wij werken in vertrouwen en zijn open, bereikbaar en benaderbaar voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners
 • een financieel gezonde gemeente met een structureel sluitende begroting
 • positiebepaling Hardinxveld-Giessendam in omgeving en samenwerkingsverbanden
 • een gezonde financiële positie met een structureel sluitende begroting
 • verminderen van onze schulden
 • professionalisering van de digitale en persoonlijke dienstverlening
 • een professionele organisatie die werkt van uit waarden en steeds op zoek is naar verbetering

De opzet van het raadsprogramma

In de loop van dit coalitieakkoord hebben we enkele onderwerpen gemerkt met (met de gemeenteraad) . Dat behoeft nadere toelichting. Wij streven naar een goede en brede samenwerking met alle fracties in de gemeenteraad. Naast het onderhouden en versterken van die
verbinding als het gaat om de relatie is het van toegevoegde waarde om inhoudelijk een aantal thema’s met elkaar te delen en resultaten te boeken in de samenleving.

De gemarkeerde thema’s zijn die onderwerpen die wij in ieder geval samen met de gemeenteraad verder brengen in deze periode. In de loop van de coalitieonderhandelingen hebben wij die onderwerpen als zodanig aangemerkt en leggen we als het ware een combinatie van een coalitieprogramma met aanvullend daarop een raadsprogramma neer. Dit is mede gebaseerd op gesprekken met de overige fracties in de gemeenteraad. Wij zijn gekomen tot een aantal onderwerpen die wat ons betreft passen in een gezamenlijk raadsprogramma:

 • duurzaamheid
 • de invoering van de Omgevingswet
 • Hardinxveld-Giessendam in relatie tot de (bestuurlijke) omgeving
 • burgerparticipatie, inclusief rolverdeling gemeenteraad en college.

In dit coalitieakkoord zijn op deze thema’s geen afspraken gemaakt en daarom zijn algemene teksten opgenomen om ruimte te bieden voor verdere verkenning en gezamenlijke uitwerking. Wij kijken uit naar de verdere uitwerking op een andere manier dan tot nu toe
gebruikelijk was en de resultaten die dit ons als gemeente oplevert zowel op de relatie als op de inhoud.

Samenstelling van het college

Het college van burgemeester en wethouders bestaat in de komende periode uit een wethouder van iedere coalitiepartij T@B, SGP en ChristenUnie en de burgemeester. De portefeuilleverdeling ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Burgemeester Dirk Heijkoop

 • Openbare orde en veiligheid
 • Facilitaire zaken
 • Dienstverlening
 • Communicatie
 • Personeel en organisatie

Wethouder T@B Trudy Baggerman

 • 1e loco-burgemeester
 • Drechtstedenbestuur
 • Sociaal domein
 • Wonen en ruimtelijke ordening
 • Gemeentelijk vastgoed

Wethouder SGP Theo Boerman

 • Financiën
 • Verkeer en vervoer
 • Openbare werken
 • Omgevingswet
 • Onderwijs

Wethouder ChristenUnie Jan Nederveen

 • Duurzaamheid en milieu
 • Sport en cultuur
 • Toerisme en recreatie
 • Economie
 • MAG

Het Coalitieakkoord 2018-2022 is ook in pdf beschikbaar.