Collegeprogramma 2018 – 2022

Met en voor elkaar aan de slag

Voorwoord

Op 4 juli 2018 is het nieuwe college van burgemeester en wethouders bestaande uit T@B, SGP en CU benoemd door de gemeenteraad. In de afgelopen periode is gewerkt om de voornemens uit het coalitieakkoord te vertalen in dit collegeprogramma en er is tegelijkertijd gewerkt aan de financiële doorvertaling zodat het programma qua inhoud en financiën overzicht biedt. Veel onderwerpen in het collegeprogramma zijn daarom nu al voorzien van een financiële vertaling, gebaseerd op de eerder door de gemeenteraad vastgestelde Perspectiefnota 2019. Zo brengen we de Hardinxveld-Giessendamse samenleving op allerlei gebieden verder. Dat gaat niet vanzelf, daar moeten we aan werken.

Dit collegeprogramma is het uitgangspunt voor onze voorstellen, besluiten en uitvoering in de komende periode. We willen en kunnen dat niet alleen. De komende vier jaar werken we aan concrete resultaten voor en met u: onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke
partners. Dat doen we met open ogen voor de regio waarin we veel en op allerlei manieren samenwerken. Wij werken aan heldere communicatie op alle beleidsterreinen.

Daarnaast hechten we waarde aan een goede samenwerking met de gemeenteraad. Daarom is een aantal onderwerpen benoemd als raadsprogramma. Het college en de gemeenteraad werken de komende jaren samen aan de uitvoering van deze onderwerpen. Ons collegeprogramma 2018-2022 is verdeeld in vier programma's.

Programma 1

Een sociale gemeente en betrokken gemeenschap. In dit programma zijn alle beleidsvoornemens opgenomen op het gebied van het sociaal domein, de inzet van ons sociaal team en de uitvoering van de Maatschappelijke Agenda (MAG).

Programma 2

Een ondernemende en bereikbare gemeente. Hier staan alle beleidsvoornemens opgenomen op het gebied van de projecten die in uitvoering komen of worden voorbereid op het gebied van vestigingsklimaat en verkeer & vervoer. Ook de voornemens in de samenwerking met ondernemers in onze samenleving worden beschreven.

Programma 3

Een prettige woon- en leefomgeving. Hier gaat het om voornemens opgenomen op het gebied van wonen, de invoering van de Omgevingswet, (integrale) handhaving, sport, recreatie, duurzaamheid en een groene & schone gemeente.

Programma 4

Bestuur, dienstverlening en bedrijfsvoering. In dit programma zijn alle beleidsvoornemens opgenomen op het gebied van bestuur, dienstverlening, communicatie en bedrijfsvoering, zoals financiën, organisatieontwikkeling en informatisering.

We horen graag wat er leeft en speelt in uw straat, wijk of buurt, in organisaties en bedrijven. We hopen u hierbij te ontmoeten zodat we samen kunnen werken aan Hardinxveld-Giessendam.

Het college van burgemeester en wethouders,

Dirk Heijkoop: burgemeester, Trudy Baggerman: wethouder, Theo Boerman: wethouder, Jan Nederveen: wethouder, Robert 't Hoen: secretaris.

Programma 1: een sociale gemeente en betrokken gemeenschap

Doel / Maatschappelijk Effect:  Alle inwoners met een ondersteuningsvraag ontvangen passende hulp

Resultaten:

 • Samenhangend aanbod van voorzieningen.
 • Opstellen integrale Lokale visie op sociaal domein

Doel / Maatschappelijk Effect: Inzet sociaal team bij zwaardere zorg en preventie

Resultaten:

 • Inwoners weten waar zij terecht kunnen met hulpvragen
 • Verbreding sociaal team

Doel / Maatschappelijk Effect: Behouden en versterken van goede initiatieven in de samenleving

Resultaten:

 • Uitvoering MAG: Monitoring en evaluatie
 • Functionele samenwerking tussen sociaal team, MAGpartners, Sociale Dienst Drechtsteden

Extra benodigde middelen voor dit programma

 • Incidenteel: € 15.000
 • Structureel: € -

Programma 2: een ondernemende en bereikbare gemeente

Doel / Maatschappelijk Effect: Aantrekkelijk vestigingsklimaat en een aantrekkelijke omgeving op bedrijventerrreinen

Resultaten:

 • Versterking lokale economie waaronder ZZP'ers.
 • Verlevendiging van het centrum
 • Streven naar behoud van jongeren voor onze bedrijven en gemeente via MBO maritiem opleidingstraject

Doel / Maatschappelijk Effect: Een goed bereikbare gemeente

Resultaten:

 • Verbeteren van de verkeersveiligheid in de gemeente
 • Bereikbaarheid: verminderen sluipverkeer, lobby, OV

Doel / Maatschappelijk Effect: Iedereen participeert naar vermogen

Resultaten:

 • Arbeidsparticipagtie: Verbindingen leggen tussen SDD, Baanbrekend, lokale werkgevers en sociaal team
 • Integratie en naar vermogen participeren

Extra benodigde middelen voor dit programma

 • Incidenteel: € 110.000
 • Structureel: € 20.000

Programma 3: een prettige woon- en leefomgeving

Doel / Maatsch. Effect: Een aantrekkelijke woonen werkomgeving door nieuwbouw met goede voorzieningen voor een ieder

Resultaten:

 • Werken aan integrale gebiedsontwik kelingen en projecten
 • Lokale woonvisie

Doel / Maatsch. Effect: Inrichten van de fysieke leefomgeving door samenwerking en integrale afstemming met inwoners

Resultaten:

 • Implementatie Omgevingswet

Doel / Maatsch. Effect: Een veilige gemeente voor inwoners en bezoekers

Resultaten:

 • Opstellen en uitvoeren integraal lokaal veiligheidsplan (inclusief ondermijning)

Doel / Maatsch. Effect: Integrale handhaving nmet partners

Resultaten:

 • Opstellen en uitvoeren integraal handhavingsbeleid om overlast in de openbare ruimte te verminderen

Extra benodigde middelen voor dit programma

 • Incidenteel: € 55.000
 • Structureel: € 170.000

Doel / Maatsch. Effect: Sport en bewegen draagt bij aan gezondheid, leefbaarheid, verbinding

Resultaten:

 • Sport en bewegen via de MAG / Sportagenda
 • Verbeteren zwemvaardigheid jeugd tot 12 jaar
 • Keuze in beheersvorm sporthallen Appelgaard en Wielewaal
 • Beoordeling particulier initiatief buitenzwembad

Doel / Maatsch. Effect: Versterken van recreatiemogelijkheden

Resultaten:

 • Samenhangend aanbod dagrecreatie
 • Vergroten toegankelijkheid cultuurhistorie en -erfgoed
 • Stimuleren evenementen in wijken en buurten

Doel / Maatsch. Effect: Werken aan een energieneutrale regio en gemeente in 2050

Resultaten:Duurzaamheid:

 • Lokale Energieagenda uitvoeren
 • Gemeentelijk vastgoed zoveel als mogelijk verduurzamen
 • Creëren bewustwording
 • Opstellen visie warmte en duurzame energieopwekking
 • Uitvoeren wijkaanpak Energieloket

Doel / Maatsch. Effect: Een goed onderhouden leefomgeving waar het fijn wonen en werken is

Resultaten:

 • Verhogen kwaliteit straatbeeld
 • Verbeteren en aanleggen speel- en ontmoetingsplekken
 • Opstellen nieuw groenbeleidsplan

Programma 4 bestuur, dienstverlening en bedrijfsvoering

Resultaten:

 • Inventariseren wijze van burgerparticipatie, ontwikkelen instrumenten en afwegen via de participatieladder

Doel / Maatschappelijk Effect: Regionale samenwerking draagt bij aan de zelfstandige positie van onze gemeente

Resultaten:

 • Bijdragen aan doorontwikkeling Drechtsteden en bestuurlijke omgeving

Doel / Maatschappelijk Effect: Een financieel gezonde gemeente: goede balans tussen kwaliteit en kosten

Resultaten:

 • Gezonde financiële positie behouden en verbeteren
 • Kostendekkendheid lokale heffingen actualiseren (legestarieven)

Doel / Maatschappelijk Effect: Inwoners, bedrijven en partners kunnen gemakkelijk hun zaken regelen

Resultaten:

 • Professionaliseren van de dienstverlening door een nieuwe website en adequate openingstijden

Doel / Maatschappelijk Effect: Organisatie speelt in op vraagstukken in de samenleving

Resultaten:

 • Verdere organisatieontwikkeling (flexibel en wendbaar) zodat bewoners, bedrijven optimaal bediend worden

Doel / Maatschappelijk Effect: Goed en veilig gebruik van informatie en gegevens

Resultaten:

 • Uitvoeren (regionaal) beleid informatiemanagement en privacy

Extra benodigde middelen voor dit programma

 • Incidenteel: -
 • Structureel: € 65.000

Relatie met de Perspectiefnota en begroting

Een nieuw collegeprogramma is een goede aanleiding om verandering aan te brengen in de opzet van de begroting. Zo bieden we de gemeenteraad een handzame begroting aan. In deze collegeperiode wordt de indeling van de Perspectiefnota en de begroting daarom
aangepast. Dit collegeprogramma is aan de start al vertaald in financiële consequenties. De Perspectiefnota 2019 die eerder door de gemeenteraad is vastgesteld, was hiervoor de basis. Onderwerpen die na 2020 van start gaan, kunnen nog niet altijd financieel worden
vertaald. Dit gebeurt op een later moment. Daarnaast willen we ruimte houden voor actuele thema's die nu nog niet in het collegeprogramma zijn opgenomen.

Toelichting bij de financiele middelen van elk programma

Per programma is op de verschillende onderdelen een doorrekening gemaakt van de incidentele en structurele kosten. Voor een aantal onderdelen van het collegeprogramma is al binnen de begroting middelen aanwezig of is er een andere wijze van dekking (via beschikbare reserves) voor handen. In het overzicht per programma zijn alleen de kosten vermeld die niet kunnen worden voorzien uit de lopende begroting of daarvoor bestemde reserves. De extra benodigde middelen voor het uitvoeren van het collegeprogramma
bedragen 180.000 euro incidenteel en 255.000 euro structureel voor zo ver dit op dit moment valt te bepalen. Voor het aanspreken van reserves zal een raadsvoorstel volgen voor zover er geen sprake is van een systeemafspraak met de gemeenteraad over de betreffende reserve.

Een aantal onderdelen van het collegeprogramma valt pas in budgetten te vertalen als deze verder worden uitgewerkt. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het vervolg van de MAG, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en de uitvoering van de Sportagenda inclusief
het verbeteren van de zwemvaardigheid. Bij de Perspectiefnota 2020 wordt hiervoor een voorstel gedaan.

De manier van werken

Dwars door het collegeprogramma heen is een andere manier van werken terug te zien. Het gaat daarbij om een doorontwikkeling in de manier hoe we als gemeente willen werken. Daarmee wordt de eerder ingezette lijn doorgezet. De gemeente geeft ruimte aan
initiatieven in de samenleving en hoopt dat veel inwoners, ondernemers en partners actief en betrokken zijn bij wat er speelt in onze gemeenschap. Zo maken we ten slotte Hardinxveld-Giessendam met elkaar en voor elkaar. Dit betekent niet dat alle initiatieven daadwerkelijk worden gerealiseerd. Steeds zal een afweging gemaakt moeten worden tussen het algemeen belang en het individuele belang van (groepen van) inwoners. Ook financiële mee- en tegenvallers worden in kaart gebracht. Dit doen we in een transparant proces met betrokkenen.

In deze periode wordt meer dan tevoren ingezet op verbinding in en met de samenleving. Dat is terug te zien in een aantal onderwerpen de komende jaren:

 • de invoering van de Omgevingswet waar een belangrijke plek is ingeruimd voor (burger)participatie. Inmiddels heeft een eerste Ontmoeting in deze raadsperiode plaatsgevonden over de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt
 • de voortzetting van het werken met de Maatschappelijke Agenda (MAG) die in 2019 het eerste volledige jaar in gaat. We werken aan een nieuwe manier om resultaten in de samenleving te bereiken. We evalueren in 2019 ook de resultaten tot nu toe
 • de totstandkoming en uitvoering van de duurzaamheidsagenda. Gesprekken en allerlei vormen van interactie moeten gaan leiden tot een groter bewustzijn in de samenleving en concrete maatregelen op het gebied van duurzaamheid in een snel veranderende omgeving
 • het uitgesproken voornemen om burgerparticipatie meer centraal te stellen in de manier van werken van de gemeente. Hiervoor brengen we allereerst de mogelijkheden die we nu al benutten in beeld, waarna we met de gemeenteraad onderzoeken hoe we hier verder vorm aan geven
 • Bij verschillende projecten is al aangegeven dat het gaat om een initiatief uit de samenleving. Deze initiatieven beoordelen we steeds op hun waarde voor de inwoners, waarna de benodigde uitwerking en besluitvorming op volgt
 • In de organisatieagenda is eveneens terug te lezen dat een omslag gaande is. Met de andere manier van werken in zelforganiserende teams ontwikkelen medewerkers zich met elkaar naar een flexibele en wendbare organisatie die het bestuur op een professionele manier kan ondersteunen

Raadsprogramma

Het collegeprogramma is het uitvoeringsprogramma van het college. Het bijzondere in dit programma is dat een aantal onderwerpen is benoemd als onderdeel van een raadsprogramma:

 • Invoering van de Omgevingswet
 • Duurzaamheid
 • Burgerparticipatie
 • Hardinxveld-Giessendam en de (bestuurlijke) omgeving

Hiermee geeft het college aan deze onderwerpen samen met de gemeenteraad te willen oppakken en aanpakken, juist omdat de maatschappelijke impact van een aantal van deze onderwerpen groot is. Deze onderwerpen zijn in het collegeprogramma slechts ten dele
uitgewerkt of is een indicatie van de richting aangegeven. De vier onderwerpen kennen hun eigen dynamiek, waarbij het onderwerp burgerparticipatie kan raken aan de overige drie onderwerpen. Invoering van de Omgevingswet: De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. De gemeente bereidt zich hierop voor. Na een bijeenkomst met de gemeenteraad in november 2018 over de eerste stappen in de koersbepaling wordt gewerkt aan een nota van  uitgangspunten waarin ambities en de koers worden uitgewerkt.

Duurzaamheid 

Hieronder vallen onder meer de uitvoering van het Energieakkoord Drechtsteden dat recent is ondertekend. We werken regionaal en lokaal aan een energieneutraal Drechtsteden in 2050 en een energieneutraal gebouwde omgeving in 2035.
Thema's die in het raadsprogramma aan de orde komen zijn onder meer duurzame energie, de voorbeeldfunctie van de gemeente, luchtkwaliteit, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Burgerparticipatie

Via verschillende manier van burgerparticipatie ontstaan nieuwe verbindingen in de samenleving. Initiatieven komen bij voorkeur uit de samenleving. Als eerste stap inventariseren we wat we al doen aan burgerparticipatie en beschrijven we de verschillende rollen van de gemeente (gemeenteraad, college en organisatie). Dit doen we via een startgesprek tussen college en gemeenteraad. Over vier jaar hebben we op een gerichte en structurele manier (nieuwe)doelgroepen betrokken bij vraagstukken in de samenleving.

Hardinxveld-Giessendam en de (bestuurlijke) omgeving

Omdat er veel (bestuurlijke) veranderingen om ons heen te zien zijn in Alblasserwaard, Hoeksche Waard en Land van Altena denken we na over onze positie in die (bestuurlijke) Omgeving.

Uitwerking in werkprogramma

Het werkprogramma geeft een nadere duiding aan de manier waarop het college de resultaten wil gaan behalen.

Naar het werkprogramma van het college

Het collegprogramma is ook in pdf beschikbaar