Werkprogramma collegeprogramma

Wat gaat het college doen?

Hoort bij het collegeprogramma 2018-2022

Programma 1: een sociale gemeente en betrokken gemeenschap

Programma 1
Onderwerp & portefeuillehouder Tekst coalitieakkoord Doel / maatschappelijk effect Wat gaan we doen?
Samenhangend aanbod van voorzieningen: Trudy Baggerman De eigen kracht van de samenleving wordt daarmee zoveel als mogelijk gebruikt. Voor wie dat niet kan, is er een vangnet dat per persoon kan verschillen. Het uitgangspunt is dat niemand tussen wal Alle inwoners met een ondersteuningsvraag ontvangen passende hulp om uiteindelijk mee te kunnen doen in Hardinxveld- Giessendam. We onderzoeken welke inwoners met een ondersteuningsvraag nu niet in beeld zijn en proberen met nieuwe werkwijzen (pilots) deze inwoners te bereiken. We zetten de transformatie/doorontwikkeling van het sociaal team verder door. We zetten in op een samenhangend aanbod van ondersteuningsmogelijkheden en voorzieningen.
Opstellen integralelokale visie op sociaal domein: Trudy Baggerman   Wij zetten in op zorg voor hen die dat nodig hebben. We stellen een integrale lokale visie sociaal domein op als richtinggevend kader voor de komende periode. Hierbij brengen we het gehele speelveld en de relaties met andere domeinen in beeld en betrekken we betrokken partijen.
Inwoners weten waar zij terecht kunnen met hulpvragen Trudy Baggerman Inwoners attent maken op mogelijkheden en voorzieningen op gebied van de Wetmaatschappelijke ondersteuning, Jeugdzorg en Participatie Alle inwoners weten waar zij terecht kunnen met hun hulpvraag. We vergroten de vindbaarheid van de lokale/regionale ondersteuningsmogelijkheden, waaronder het sociaal loket. Dit doen we in afstemming met de betrokken partners. We zetten intensief in op
communicatie over het sociaal domein in de gemeente, zoals bijvoorbeeld een website. We verkennen de mogelijkheid om het sociaal loket beter te positioneren/uit te breiden.
Verbreding sociaal team
Trudy Baggerman

Voor de transformatie van het sociaal domein breiden wij de inzet van ons sociaal team uit.

Het sociaal team wordt ingezet in gevallen waar zwaardere zorg nodig is. Zij zetten in op preventie om zo inzet op een later tijdstip te voorkomen. Bij positieve uitkomst van de evaluatie worden de pilots waakvlamfunctie en personen met verward
gedrag gecontinueerd en uitgebreid. Op die manier wordt ondersteuning zo licht als mogelijk ingezet. Ondersteuning vindt zoveel mogelijk in de 'normale' situatie van mensen plaats.
De relatie met het voorveld (MAG) wordt verder versterkt, zodat er aansluiting plaatsvindt tussen het sociaal team en de MAG.
Uitvoering van de Maatschappelijke Agenda (MAG): monitoring en evaluatie Jan Nederveen In de komende vier jaar zetten wij in op de verdere uitvoering van de Maatschappelijke Agenda en blijven tegelijkertijd oog houden voor de gevolgen die de invoering van de MAG heeft. We behouden en versterken de goede initiatieven die er in onze gemeenschap leven. We zetten in op versterken van het voorveld en preventiemaatregelen. De evaluatie van de MAG geeft inzicht in de (door)ontwikkeling van de MAG en is een handvat om mogelijk bij te sturen. We monitoren (tellen en vertellen) jaarlijks de voortgang van de MAG-doelen. Eens per twee jaar herijken we de startfoto en kijken we of inhoudelijke bijstelling/aanvulling van de MAG nodig/wenselijk is. Er vindt aansluiting plaats van de MAG op het sociaal team (specifiek de waakvlamfunctie) zodat er afschaling mogelijk is vanuit het sociaal team naar het voorveld via onder meer vrijwillige inzet.
Functionele samenwerking tussen sociaal team, MAG partners, SDD Trudy Baggerman   Alle inwoners met een ondersteuningsvraag ontvangen passende hulp om uiteindelijk mee te kunnen doen in Hardinxveld- Giessendam. We zetten in op intensieve samenwerking tussen het sociaal team, de MAG-partners, de SDD en andere belangrijke partijen. Partijen kennen elkaar en weten elkaar moeiteloos te vinden als dat nodig is.

Programma 2 : een ondernemende en bereikbare gemeente

Programma 2
Onderwerp & portefeuillehouder Tekst coalitieakkoord Doel / maatschappelijk effect Wat gaan we doen?
Versterken lokale economie waaronder ZZP'ers: Jan Nederveen We streven ernaar om lokale ondernemers kansen te bieden bij het verwerven van gemeentelijke opdrachten. We verbinden ZZP'ers in hun netwerk. Versterking van de lokale economie Inzetten op bewustwording onder en communicatie met lokale ondernemers. We onderzoeken tevens of de lijst met gemeentelijke opdrachten (naast de infrawerken) kan worden uitgebreid en gepubliceerd zodat het lokale bedrijfsleven kan meedingen in aanbestedingstrajecten. Bij ZZP'ers
zetten we in op lokale best practices om de groep te organiseren en de goede voorbeelden toe te
lichten.
Verlevendiging van het centrum: Jan Nederveen We ondersteunen initiatieven om het centrum levendig en aantrekkelijk te houden door samenwerking met betrokken ondernemers/winkeliers. Een levendig centrum draagt bij aan een aantrekkelijke woonomgeving en vestigingsklimaat. De voorzieningen in onze gemeente blijven op peil en zorgen zo voor meer sociale cohesie. De gemeente is betrokken bij het gezamenlijk initiatief van De Nieuwe Winkelstraat in samenwerking met de Rabobank, winkeliersvereniging De Giessenhof en de gemeente. Ook worden de mogelijkheden voor het oprichten van een BIZ onderzocht.
Behoud jongeren in gemeente via MBO maritiem opleidingstraject: Jan Nederveen De aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs faciliteren wij via het voornemen voor een maritiem opleidingsinstituut van het Scheepvaart- en Transport College. We streven naar behoud van jongeren voor onze bedrijven en gemeente. Daarmee versterken we de lokale economie en dragen we bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Uitwerking van een concreet opleidingstraject op MBO-niveau met daarbij tevens onderzoek hoe een dergelijk traject op de lange termijn inzetbaar kan zijn. Een en ander is afhankelijk van bekostiging door het ministerie van OCW.
Arbeidsparticipatie: verbinding SDD, lokaal en sociaal team: Trudy Baggerman Het hebben van werk in de eigen buurt en omgeving leidt tot de beste resultaten. Bovendien is arbeidsparticipatie een sterk wapen tegen armoede. Het doel is om iedereen naar vermogen te laten participeren in de samenleving. Hierdoor daalt het aantal werkzoekenden in onze gemeente. We leggen verbinding tussen de SDD (Baanbrekend Drechtsteden), de lokale werkgevers en het sociaal team. We benutten de kracht van lokale netwerken en ondernemers. Daarnaast creëren we participatieplekken (voor inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt), zodat iedereen in HG naar vermogen kan participeren. In het openbaar groen leiden we mensen op naar regulier werk.
Integratie en naar vermogen participeren: Trudy Baggerman We streven ernaar om lokaal meer grip te krijgen op de integratie van nieuwkomers. De arbeidsparticipatie van nieuwkomers moet tevens worden verhoogd, passend bij het daadwerkelijke opleidingsniveau. Het doel is dat alle statushouders naar vermogen participeren. Enerzijds via betaald werk en anderzijds door zich in te zetten voor de (lokale) samenleving. We zorgen ervoor dat afstemming plaatsvindt tussen de SDD (Baanbrekend Drechtsteden), StuwKR8 (MAG) en Vluchtelingenwerk. De inzet richt zich onder meer op cultuurintegratie, participatie en taal. Hierbij wordt maatwerk geboden, waar dat nodig is. Hierdoor kunnen inwoners sneller aan het werk. Daarbij betrekken we de lokale werkgevers en netwerken.
Verbeteren van de verkeersveiligheid: Theo Boerman

De wegen in ons dorp zijn goed ingericht en alle weggebruikers kunnen er veilig gebruik van maken, dat is ons streven.

Het verbeteren van de verkeersveiligheid in de gemeente. We gaan door met het duurzaam veilig inrichten van onze wegen, waarbij we omwonenden meer
willen betrekken.
Bereikbaarheid: verminderen sluipverkeer, lobby, OV: Theo Boerman Verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente Goede doorstroming in het dorp We gaan in overleg met Rijkswaterstaat en politie om maatregelen te onderzoeken om sluipverkeer te ontmoedigen. We blijven de lobby A15 actief volgen waarbij wij insteken op de bereikbaarheid van Hardinxveld-Giessendam. We zetten in op een halte van de waterbus in Hardinxveld- Giessendam. Keuzemogelijkheden in het openbaar vervoer zorgen voor een beter bereikbare gemeente

Programma 3: een prettige woon- en leefomgeving

Programma 3
Onderwerp &
portefeuillehouder
Tekst coalitieakkoord Doel / maatschappelijk effect Wat gaan we doen?
Werken aan gebiedsontwikkeling en projecten:Trudy Baggerman Afstemming in programmering met andere locaties bij nieuwbouw, herbouw of renovatie. Hardinxveld-Giessendam is een aantrekkelijke woon- en werkomgeving Uitvoering van diverse (woningbouw)projecten waaronder 't Oog, Buitendijkse Jachthaven, Pietersweer, Middenwetering en De Buurt. We maken steeds een integrale afweging in projecten waarin de kwaliteit van wonen, werken, verkeer, parkeren aan de orde is.
Lokale woonvisie: Trudy Baggerman Als kleine gemeente leveren we een bescheiden en kwalitatieve bijdrage die past bij het karakter van onze gemeente en met de beschikbare locaties die we hebben. Hardinxveld-Giessendam is een aantrekkelijke woon- en werkomgeving door: - nieuwbouw gericht op midden- en hoog segment (groeigemeente in de regio) -een woning voor iedereen aan te bieden -bijdragen aan sociale cohesie en
werkgelegenheid (behoud van bedrijven) Met nieuwbouw wordt erop ingezet de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van de gemeente te behouden/versterken.
Lokale uitvoeringsparagraaf wonen met aandacht voor de regionale groeiopgave opstellen. We bouwen in eerste instantie voor onze eigen autonome groei. In projecten waar we boven de autonome groei bouwen, helpen we mee aan de opgave van de regio. Uitvoeren van onderzoek naar doorstroming
Implementatie Omgevingswet: Theo Boerman (Raadsprogramma) Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Als gemeente bereiden wij ons voor op de invoering van deze wet door een heldere koers te bepalen. Vragen als wat een verantwoorde ruimtelijke inrichting van Hardinxveld-Giessendam is en hoe we kunnen komen tot een set van criteria om belangen van (verschillende groepen) inwoners af te wegen, inwoners te betrekken en ruimte te kunnen maken voor maatwerk, komen daarbij aan de orde. De Omgevingswet draagt bij aan de betrokkenheid van inwoners en bedrijven bij de inrichting van de fysieke leefomgeving. Door de invoering van de wet creëren we meer samenwerking en meer integrale afstemming met elkaar, met inwoners en met betrokken partijen. We gaan de wet implementeren op basis van verschillende stappen. Momenteel ztten we midden in de fase van bewustwording en ambitie bepalen. Dit leidt tot een notitie van uitgangspunten. De vervolgstap is bepalen wat een erantwoorde inrichting van de ruimtelijke inrichting is. Dit wordt vastgelegd in de omgevingsvisie. Vervolgens leggen we de wijze waarop we de visie willen bereiken vast in een omgevingsplan. We doen een voorstel om de Omgevingswet als breed raadsprogramma op te pakken. Daarnaast wordt bepaald hoe we in de verschillende trajecten om willen gaan met participatie.
Opstellen en uitvoeren Integraal Lokaal Veiligheidsplan (inclusief ondermijning): Dirk Heijkoop In het op te stellen integraal lokaal veiligheidsplan worden voor de komende vier jaar de koers en de prioriteiten op het gebied vanveiligheid beschreven. We gaan uit van een veiligheidsaanpak via meerdere sporen: preventie, elkaar aanspreken op onveilige situaties of overlast, toezicht en handhaving. Samen met veiligheidspartners bepalen we de lokale prioriteiten waarbij we heldere rollen en
verantwoordelijkheden onderscheiden.
Het maatschappelijk effect hiervan is dat het veiligheidsgevoel van de inwoners op het hetzelfde niveau wordt behouden of zelfs wordt vergroot. In zijn algemeenheid moet het ILVP bijdragen aan een prettige en veilige woon- en leefomgeving voor de inwoners van Hardinxveld-Giessendam. Samen met de veiligheidspartners gaan we op basis van de lokale, regionale en landelijke trends kijken waar de gemeente de komende vier jaar prioriteiten moet stellen op het gebied van veiligheid. Dit wordt uitgewerkt in een Integraal Lokaal Veiligheidsplan dat voor de komende vier jaar wordt vastgesteld. Daarnaast wordt er op basis van het ILVP elk jaar een jaar uitvoeringsplan opgesteld. Hierin staan de concrete uitwerkingen van de prioriteiten uit het ILVP. Bijvoorbeeld door het organiseren van preventie activiteiten voor inwoners, maar ook door een goede samenwerking met ketenpartners zoals het Veiligheidshuis en de Veiligheidsregio. In april 2018 is het Integraal Ondermijningsbeeld (IOB) door het RIEC aan de burgemeester opgeleverd. Op basis van dit ondermijningsbeeld wordt er een plan van aanpak opgesteld. Ondermijning wordt een van de prioriteiten in het ILVP.
Opstellen en uitvoering integraal handhavingsbeleid: Dirk Heijkoop We zijn een veilige gemeente voor onze inwoners en bezoekers en daar geven wij continu aandacht aan. Overlast kan zich op tal van terreinen voordoen: van sociaalmaatschappelijk tot in de openbare ruimte. Ons uitgangspunt is dat wie overlast veroorzaakt, wordt aangesproken, gewaarschuwd en indien nodig wordt er gehandhaafd of zorg verleend. Het beoogde effect van integrale handhaving bij overlast is het verminderen van overlast in de openbare ruimte. Er wordt een integraal handhavingsbeleid opgesteld vanuit WABO, APV, OOV en leefomgeving. Vervolgens zal er jaarlijks op basis van dit beleid een uitvoeringsplan worden opgesteld. Hier worden de handhavingsprioriteiten in opgenomen.
Sport en bewegen via MAG en Sportagenda: Jan Nederveen Bewegen draagt bij aan een gezond lichaam en daardoor aan een gezonde geest. Dat geldt voor jong en oud. Sport en bewegen is daarom als thema opgenomen in de Maatschappelijke Agenda. Hardinxveld-Giessendam kent een rijk verenigingsleven en er zijn veel verschillende mogelijkheden om te sporten in verenigingsverband of individueel te bewegen op momenten dat dat uitkomt. Sport draagt bij aan de gezondheid van inwoners, vergroot de leefbaarheid, zorgt voor verbinding en stimuleert de economie. Samen met de betrokken partners zetten wij sport in Hardinxveld-Giessendam op de kaart. Wij doen dit door uitvoering te geven aan de Maatschappelijke Agenda en de Sportagenda, die samen het totale Sportbeleid vormen.
Verbeteren zwemvaardigheid jeugd tot 12 jaar: Jan Nederveen Omdat wij een waterrijke gemeente zijn, vinden we goed
zwemonderwijs belangrijk. Wij stimuleren daarom de jeugd tot 12 jaar om een zwemdiploma te halen.
We verbeteren de zwemvaardigheid van onze jeugd. Met een inventarisatie brengen wij de huidige zwemvaardigheid onder de jeugd in beeld. Op basis hiervan zetten wij samen met de betrokken partners in op initiatieven om belemmeringen voor het behalen van een zwemdiploma van onze jeugd tot 12 jaar zoveel als mogelijk op te heffen
Keuze in beheersvorm sporthallen Appelgaard en Wielewaal: Trudy Baggerman Wij vervolgen het onderzoek naar de toekomstige beheersvorm van de sporthallen Appelgaard en Wielewaal. Een keuze voor een andere beheersvorm van de sporthallen kan leiden tot ruimtelijke vraagstukken. De komende periode wordt een keuze gemaakt in het afstoten of niet. Indien gekozen wordt voor het afstoten is ook de overdracht gerealiseerd. Daarbij wordt ook gekeken naar de (financiële) risico’s, het draagvlak bij verenigingen, gebruikers en omwonenden van de sporthallen.
Beoordeling particulier initiatief heropening buitenzwembad: Trudy Baggerman We staan positief tegenover het particuliere initiatief dat mogelijkheden biedt voor de heropening van het buitenzwembad
van Hardinxveld-Giessendam in combinatie met een binnenspeeltuin. Wij zien de toegevoegde waarde van een buitenzwembad als maatschappelijke voorziening in onze gemeente.
Versterken recreatieve functies in Hardinxveld-Giessendam. Het realiseren van een veilige zwemomgeving voor kinderen. Kinderen de mogelijkheid bieden om recreatief te bewegen. Uitwerking van het initiatief in de verschillende varianten. beoordelen van de planvorming op aanvaardbare risico’s voor de gemeente waar het gaat om (toekomstige) financiële lasten.
Recreatie: samenhangend aanbod dagrecreatie: Jan Nederveen We onderzoeken hoe we de mogelijkheden van het natuur- en recreatiegebied ‘Giessenzoom’ verder kunnen benutten. We kijken bij de ontwikkelingen van ‘t Oog naar mogelijkheden om te verblijven, te wandelen, te fietsen of te recreëren. Zo komen er meer mogelijkheden voor een aangenaam ‘rondje Hardinxveld Giessendam’. We kijken naar de verbinding met al bestaande wandel- en (snel)fietsroutes zowel lokaal als regionaal. De openingstijden van de sluisjes op de Giessen mogen worden verruimd om meer mogelijkheden te bieden voor pleziervaart. Versterken recreatieve functies in Hardinxveld-Giessendam Een samenhangend geheel aan recreatieve maatregelen treffen om meerdere gebieden in Hardinxveld-Giessendam aantrekkelijk te maken voor extensieve dagrecreatie mogelijk te maken, waaronder het omleggen van het wandelpad Giessenzoom, aanleggen van een visplaats en plaatsen van een picknicktafel. Meenemen van dit uitgangspunt in ruimtelijke visie voor 't Oog en de ontwikkeling van het bedrijventerrein in de westpunt en woonwijk ten oosten van de Polderweg. Bij eventuele aanpassingen van de Spoorweg fiets-/recreatieroute(s) betrekken. Bij vrijkomende percelen langs de A15 als gevolg van Basisnet Weg bezien of deze geheel of gedeeltelijk benut kunnen worden voor verbetering wandelroute. We gaan het gesprek aan met het Waterschap om de openingstijden van de sluisjes te verruimen.
Vergroten toegankelijkheid cultuurhistorie en – erfgoed: Jan Nederveen Wij geven aandacht en waardering aan het (cultuur)historisch verleden en cultuurerfgoed van Hardinxveld- Giessendam. We waarderen initiatieven van museum de Koperen Knop, de Historische Vereniging en de Stichting Dorpsbehoud. Het doel is daarom dat de cultuurhistorie van Hardinxveld- Giessendam niet alleen behouden wordt, maar ook toegankelijk is voor de inwoners en andere geïnteresseerden. Voor activiteiten kan er door diverse partijen een beroep op de MAG worden gedaan. We brengen de gemeentelijke kunstwerken in kaart, zowel in de openbare ruimte als binnen het gemeentehuis. We onderzoeken hoe we meer aandacht kunnen krijgen voor zowel de immateriële als de materiele cultuurhistorie.
Stimuleren van evenementen in wijken en buurten: Dirk Heijkoop We onderzoeken een versoepeling van het evenementenbeleid waardoor het voor lokale aanvragers goedkoper en eenvoudiger wordt om een vergunning aan te vragen. Evenementen in de gemeente versterken de sociale cohesie. Tegelijkertijd werken we aan het wegnemen van belemmeringen bij de aanvraag van vergunningen. Daarbij verliezen we de veiligheid en de huidige wet- en regelgeving niet uit het oog. We verbeteren het proces van aanvragen van vergunningen van aanvraag en intake, tot schouw en evaluatie. Door de veranderende regelgeving met betrekking tot veiligheid bij evenementen is het gewenst om organisatoren van evenementen in een vooroverleg mee te nemen in de gehele procedure. Door aan de voorkant organisaties te informeren, kunnen belemmeringen weg worden genomen. Daarnaast wordt er regionaal gewerkt aan een nieuw aanvraagformulier waardoor het eenvoudiger wordt voor organisatoren om een aanvraag in te dienen waarbij de veiligheid en wet- en regelgeving niet uit het oog wordt verloren. We herzien het evenementenbeleid in relatie tot de nieuwe wettelijke voorschriften, regionale samenwerking en eisen op het gebied van openbare orde en veiligheid en de kosten die dat met zich meebrengt.
Duurzaamheid: Jan Nederveen (raadsprogramma) Wij hebben onze aarde en daarmee ook onze gemeente in bruikleen. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid om er zuinig mee om te gaan, voor nu en voor de toekomst. Hardinxveld- Giessendam heeft samen met andere gemeenten en partijen het Energieakkoord Drechtsteden ondertekend. Zo werken we samen aan een energieneutraal Drechtsteden in 2050 en een energieneutrale gebouwde omgeving in 2035. Onze visie op duurzaamheid en de aanpak beschrijven we in het raadsprogramma. Thema’s die onder meer aan de orde komen, zijn duurzame energie, de voorbeeldfunctie van de gemeente, luchtkwaliteit, circulaire economie en
klimaatadaptatie.
We werken aan een energieneutraal Drechtsteden in 2050 en een energieneutrale gebouwde omgeving in 2035. Zo dragen we bij aan het beperken van de mondiale klimaatverandering en het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Daarmee investeren we ook zoveel mogelijk in een lokale duurzame economie en in
werkgelegenheid. Inwoners van Hardinxveld-Giessendam kunnen nu en in de toekomst in een gezonde en veilige leefomgeving leven.

De lokale energie agenda beschrijft de activiteiten die we uitvoeren om onze doelstellingen te realiseren.
We zetten in op Energie gaan besparen, Aardgas uitfaseren en Duurzame energie opwekken. Onderzoeken en zoveel mogelijk verduurzamen gemeentelijk vastgoed. Creëren van bewustwording onder inwoners en hen aanzetten tot het uitvoeren van maatregelen. Door de inzet van een energiecontactfunctionaris, communicatie uitingen, wijkaanpakken, kennisdeelbijeenkomsten ed. Opstellen warmtetransitievisie (ook wel warmteplannen). Dit plan leveren we in 2021 aan bij het Rijk. Opstellen visie en strategie ' duurzame energieopwek' binnen de gemeente. Uitvoeren wijkaanpak Regionaal Energieloket. Mogelijk uitrol naar andere wijken. Daaraan gekoppeld groepsaankopen faciliteren. Invullen van de paragraaf Duurzaamheid uit het brede raadsprogramma.

Verhogen kwaliteit straatbeeld: Theo Boerman Wij hechten veel waarde aan het onderhoud van de openbare ruimte. Een prettige leefomgeving draagt bij aan het welbevinden van onze inwoners. Een goed onderhouden leefomgeving draagt bij aan een prettige woonomgeving waar het fijn wonen en werken is. ingezet wordt op verhoging van de kwaliteit van het straatbeeld. De onderhoudskwaliteit zal voor de buitenruimte vastgesteld worden. Beheerplannen worden regelmatig geactualiseerd. In 2017 is het beheerplan wegen 2014-
2020 geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is het kwaliteitsniveau van de fietspaden verhoogd naar niveau B.
Verbeteren en aanleggen speel- en ontmoetingsplekken: Theo Boerman Wij willen de leefbaarheid in de wijken vergroten door te investeren in aanleg en onderhoud van speelplekken. Dit doen wij in samenspraak met inwoners. Er zijn in Hardinxveld-Giessendam speelplekken voor jeugd van alle leeftijden. Speelplekken stimuleren om te bewegen en stimuleren sociale ontmoetingen. De ambities en middelen van het speelruimteplan zullen beter op elkaar afgestemd worden. We gaan door met de uitvoering van het speelruimteplan, waaronder de leefomgeving verrijken met speelprikkels; het realiseren van nieuwe speelplekken en speelvelden; het aanleggen en verbeteren van ontmoetingsplekken voor de oudere jeugd.
Opstellen nieuw groenbeleidsplan: Theo Boerman Initiatieven vanuit de samenleving om zelf delen van de openbare ruimte te onderhouden, werken we samen met de inwoners uit in het nieuwe groenbeleidsplan. We stimuleren de verantwoordelijkheid van bewoners voor hun eigen leefomgeving. Een groene woonomgeving levert een positieve bijdrage onder meer zoals biodiversiteit, sociale cohesie, gezondheid en kwaliteit van openbare ruimte. De gemeente stelt samen met bewoners een nieuw groenbeleidsplan op. Ruimte voor initiatieven om openbare ruimte te onderhouden wordt hierin opgenomen. Het plan heeft een relatie met het omgevingsplan / omgevingsvisie.

Programma 4: bestuur, dienstverlening & bedrijfsvoering

Programma 4
Onderwerp & portefeuillehouder Tekst coalitieakkoord Doel / maatschappelijk effect Wat gaan we doen?
Burgerparticipatie: Jan Nederveen (raadsprogramma) Wij moedigen inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners aan om met initiatieven te komen. Wij waarderen initiatieven uit de samenleving en beoordelen deze iedere keer op hun toegevoegde waarde voor onze gemeente en gemeenschap. Via verschillende manieren van burgerparticipatie ontstaan nieuwe verbindingen in de samenleving. Initiatieven komen bij voorkeur uit de samenleving waarbij de gemeente verschillende rollen kan vervullen. In 2019 inventariseren we wat we al doen aan burgerparticipatie en inspraak. We beschrijven daarin de verschillende rollen van de gemeente (gemeenteraad, college, organisatie) Over het brede thema wordt een startgesprek georganiseerd tussen gemeenteraad en college. Over 4 jaar hebben we op een gerichte en structurele manier een aantal (nieuwe) doelgroepen betrokken bij vraagstukken in de samenleving. We wegen bij elk gemeentelijk handelen bewust af hoe en in welke de mate we inwoners/partners/ondernemers kunnen betrekken en wat hun wensen daarin zijn. Dit doen we bijvoorbeeld door in elk raadsvoorstel te beschrijven wat het gewenste maatschappelijk draagvlak is. Opstellen van een participatieladder zodat we gezamenlijk kunnen bepalen hoe we omgaan met maatschappelijke belangen. De particiapatieladder wordt toegepast in college- en raadsvoorstellen. De pilot Buurt Bestuurt wordt, bij een positieve evaluatie, voortgezet en verbreed van veiligheid naar sociale en fysieke leefomgeving.
Bijdragen aan doorontwikkeling Drechtsteden en bestuurlijke omgeving: Trudy Baggerman (DSB) / iedere bestuurder vanuit de inhoud Wij werken samen om onze lokale gemeenschap te versterken en te verbeteren. Hardinxveld-Giessendam is het vertrekpunt voor onze inzet in de regio. We spelen zo optimaal in op de doelstellingen van onze gemeente, onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Ons uitgangspunt is dat regionale samenwerking waarde toevoegt aan Hardinxveld-Giessendam, waarbij we ook oog hebben voor de regionale belangen. Onze deelname in regionale samenwerkingsverbanden draagt bij aan de zelfstandige positie van onze gemeente. We kiezen bij ieder vraagstuk de schaalgrootte die past bij onze gemeente en wegen kwaliteit en financiële consequenties daarbij mee. Door analytisch naar onze eigen positie en doelstellingen te kijken, kijken we scherper naar onze positie in samenwerkingsverbanden. Wij dragen bij aan de doorontwikkeling van de Drechtsteden. We vragen aandacht voor de cultuur in de samenwerking en houding en gedrag. Daarnaast focussen we op eigenaarschap en heldere rolneming. We hebben nadrukkelijk aandacht voor de lokale schaal. De Samenlevingsvisie dateert uit 2013 en is toe aan herijking. In combinatie met de bestuurlijke veranderingen om ons heen is de aanleiding voor herijking toegenomen. Daarnaast heeft Hardinxveld te zijner tijd ervaring opgedaan met de samenwerking in de Drechtsteden. Dit onderwerp pakken we in samenspraak met de gemeenteraad op. We zetten de komende vier jaar de bestuurlijke overleggen met colleges in de nabije regio voort. Daarmee zetten we in op de onderlinge relatie en op het verbinden van inhoudelijke agenda's.
Bestuurlijke coördinatie: Dirk Heijkoop We geven ruimte voor interactieve verbindingen en voor nieuwe mogelijkheden op een manier die past bij Hardinxveld-Giessendam. Tegelijkertijd blijft onze gemeenteraad aan zet waar het gaat om formele en heldere besluitvorming. Dit is voor ons ‘de methode Hardinxveld-Giessendam’. We bieden onze inwoners en partners ruimte voor initiatieven waarbij besluitvorming plaatsvindt in de gemeenteraad. Zo verbinden we samenleving en bestuur aan elkaar. De gemeente is goed op de hoogte wat er in de samenleving speelt. Dit gebeurt via allerlei contacten (college, gemeenteraad, organisatie). Daarnaast dragen Ontmoetingen op locatie (gemeenteraad) en bedrijfsbezoeken (college) bij aan verbindingen in de samenleving.
Gezonde financiële positie behouden en verbeteren: Theo Boerman Het financiële uitgangspunt van Hardinxveld-Giessendam is en blijft het behouden van een gezonde financiële positie met een structureel sluitende begroting. Hardinxveld-Giessendam is een financieel gezonde gemeente waar zo hoog mogelijke kwaliteit wordt geleverd tegen zo laag mogelijke kosten voor onze inwoners en bedrijven. We wegen hierbij de ambities uit het coalitieakkoord en nieuwe ontwikkelingen af tegen deze uitgangspunten. Het eerder in gang gezette beleid wordt daarbij gecontinueerd en is gericht op het afbouwen van de schuldpositie.
Kostendekkendheid van lokale heffingen actualiseren (legestarieven): Theo Boerman Ons uitgangspunt voor de lokale heffingen is de kostendekkendheid van riool- en afvalstoffenheffing. Voor de OZB en andere tarieven passen we in beginsel alleen de inflatiecorrectie toe. Zo dekken we structurele uitgaven met structurele inkomsten. Daarnaast nemen we de opbouw van de tarieven van begraafplaatsen en evenementen onder de loep. We kijken daarbij naar zowel maatschappelijke effecten als de gevolgen voor andere begrotingsposten. Hardinxveld-Giessendam is een financieel gezonde gemeente waar zo hoog mogelijke kwaliteit wordt geleverd tegen zo laag mogelijke kosten voor onze inwoners en bedrijven en tegen een zo goed mogelijke kwaliteit. In de begroting en jaarrekening worden jaarlijks de kostendekkendheid van de verschillende producten verantwoord (paragraaf Lokale Heffingen). Specifieke onderzoeken van de kostendekkenheid van belastingen en leges worden via een 4- jarige cyclus uitgevoerd. Daarbij wordt ook de toerekening van kosten tegen het licht gehouden en wordt eventueel de toerekening heroverwogen. De resultaten kunnen leiden tot bijstelling van tarieven. Daarbij wordt ook bezien hoe aanvragen zo eenvoudig mogelijk kunnen.
Professionaliseren van de dienstverlening: Dirk Heijkoop Wij zetten continu in op verbetering van onze dienstverlening, onze klantgerichtheid en een professionele houding. De dienstverlening organiseren we dichtbij huis en onderzoeken we mogelijkheden voor het thuisbezorgen van producten. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners moeten gemakkelijk hun zaken kunnen regelen. De gemeente voorziet in eenduidige informatievoorziening over de dienstverlening. De gemeente voorziet in eenduidige informatievoorziening over de dienstverlening op alle fronten binnen de gemeente. We hebben heldere termijnen en afspraken die terug te vinden zijn voor de inwoners. Op die manier houden we onze dienstverlening continu tegen het licht. Met de komst van de nieuwe website maken we ook een doorontwikkeling in onze (digitale) informatievoorziening. De nieuwe website zal in 2019 operationeel zijn. Ook een wijklijn-app wordt voorzien als een van de mogelijke instrumenten. We onderzoeken of er behoefte is binnen de gemeente om producten tegen betaling thuis te bezorgen. Op basis hiervan wordt het vervolg bepaald waarbij kostendekkendheid het uitgangspunt is. We doen onderzoek naar passende openingstijden.
Verdere organisatieontwikkeling: Dirk Heijkoop De organisatie is de ondersteuning van het bestuur bij het realiseren van ambities, ook in de komende periode waarin de organisatie zich ontwikkelt naar een flexibele en wendbare netwerkorganisatie die past bij toekomstige ontwikkelingen en opgaven. De organisatie is ingericht in een aantal teams die met elkaar een flexibele en wendbare netwerkorganisatie vormen. Zij stemmen de belangen van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners af. Door deze manier van werken is de organisatie de samenleving beter van dienst en kan er beter worden ingespeeld op vragen uit de samenleving. In 2019 werken we vanuit het nieuwe organisatiebesluit en ontwikkelen de teams zich verder door. Zo doet ieder team een inhoudelijk bod in de aanloop naar de Perspectiefnota en daarnaast een bod voor de team- en persoonlijke ontwikkeling. De doorontwikkeling van de organisatie hangt samen met onder meer het werken met vormen burgerparticipatie en de kwaliteit van de dienstverlening. Binnen het gemeentehuis wordt gekeken naar een manier van werken die past bij onze organisatie. Dat betekent mogelijk aanpassingen in de inrichting van het gebouw. In 2019 werken we aan een professionaliseringsslag in de bestuurlijke advisering onder meer door trainingen. Ook wordt het werken volgens de CiEP methode voortgezet in de organisatie.
Uitvoeren regionaal
beleid
informatieveiligheid, -
management, privacy
Dirk Heijkoop
  De gemeente gaat op een zorgvuldige en veilige wijze om met gegevens van inwoners In de regio wordt beleid op het gebied van informatieveiligheid gevormd en lokaal uitgevoerd. We sluiten gebruiksovereenkomsten af met partners waarmee we het gebruik van gegevens vastleggen.

 

Het werkprogramma van het college is ook in pdf beschikbaar