Gemeente Hardinxveld-Giessendam presenteert sluitende begroting 2021-2024

Het college van B&W presenteert op donderdag 12 november de sluitende begroting 2021-2024 aan de gemeenteraad. In de begroting staan alle onderwerpen en projecten beschreven waar de komende jaren aan gewerkt wordt. De begroting 2021 is sluitend en bevat een stelpost bestemd voor samenhangende maatregelen die voortvloeien uit een ingezet intern en extern organisatieonderzoek.

Flink positief saldo

Na het opstellen van de begroting is bekend geworden dat de uitkering van het Rijk hoger is dan waarmee de gemeente rekening heeft gehouden. Daarnaast is de gemeente ondertussen met de bankier renteherzieningen overeengekomen op leningen. Het resultaat is dat het jaar 2021 met een flink positief saldo wordt gestart.
Dat is ook wel nodig want er is nog veel onzekerheid vertelt wethouder Theo Boerman (financiën). "Een grote onzekerheid blijft de bereidheid van het Rijk om gemeenten voldoende te compenseren voor de uitgaven in het sociaal domein. Daarnaast is er nog steeds de onduidelijkheid in welke mate de nieuwe verdeelsystematiek van de rijksuitkering ons zal treffen. En natuurlijk de ongewisse financiële gevolgen van de coronacrisis", aldus wethouder Theo Boerman

Versterking van de organisatie

In de begroting zijn verschillende speerpunten voor 2021 vastgesteld. Invulling geven aan de aanbevelingen van het lopende interne en externe organisatieonderzoek is er daar één van. Op grond van het interne onderzoek Focus 2020 is afgelopen zomer voor het jaar 2020 extra geld gevraagd aan de gemeenteraad om de organisatie te kunnen versterken. Voor 2021 en volgende jaren komt de gemeente nog met samenhangende voorstellen gebaseerd op het interne en externe onderzoek. Theo Boerman: "Ondanks de moeilijke en onzekere tijd biedt ons financiële perspectief ruimte om hiermee aan de slag te gaan. Met de extra middelen wordt mogelijk gemaakt dat er meer ruimte komt in de organisatie, zodat wij in staat zijn om de bewoners, bedrijven en organisaties in Hardinxveld-Giessendam beter te bedienen."

Veilige en prettige leefomgeving

Openbare orde en veiligheid is een belangrijk speerpunt voor 2021. Met het verder uitvoeren van het veiligheids- en handhavingsplan wordt een bijdrage geleverd aan een prettige en veilige woon- en leefomgeving voor de inwoners.

Verbeteren dienstverlening

In 2020 is de gemeente gestart met het opstarten van e-diensten. Inwoners kunnen inmiddels verschillende diensten, zoals het doorgeven van een verhuizing, online doorgeven. Een bezoek aan het gemeentehuis is hierdoor niet meer nodig. In 2021 worden de e-diensten verder ontwikkelt. De ontwikkeling van de e-diensten moet bijdragen aan het verbeteren van de dienstverlening.

Nieuwe verbindingen in de samenleving

In 2021 werkt gemeente Hardinxveld-Giessendam aan een nieuw beleid voor inwoner- en overheidsparticipatie en een praktische uitwerking hiervan. Basis voor dit nieuwe beleid is een startgesprek met de gemeenteraad welke gepland staat voor eind 2020.

Investeren in het dorp

De gemeente maakt ook geld vrij voor investeringen in het dorp. Zo wordt er gewerkt aan een plan voor een buitenzwembad, speel- en ontmoetingsplekken, verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de gemeente. In 2021 wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn om het centrum te verlevendigen en wordt verdere uitvoering gegeven aan de Economische Visie 2020-2024.

Hardinxveld-Giessendam in beweging

Via de Maatschappelijke Agenda (MAG) zet de gemeente in 2021 in op sport en bewegen. Dit wordt gedaan door uitvoering te geven aan de Sportagenda en het Lokale Sportakkoord 'Beweeg mee(r)'. Ook staat het verbeteren van de zwemvaardigheid van jeugd tot 12 jaar op de agenda voor het komende jaar.

Behandeling begroting 2021-2024

Op donderdag 12 november staat de begroting op de agenda van Het debat en besluit. De vergadering begint om 19.30 uur. De vergadering is te volgen via https://raad.hardinxveld-giessendam.nl/.

Begroting in één oogopslag

In de infographic 'Begroting in één oogopslag' is te zien hoeveel geld er naar welk programma gaat in 2021.