Nieuw afval- en grondstoffenbeleidsplan Waardlandengemeenten

Samen voor een afvalvrije en schone gemeente. Dit is de titel van het nieuwe afval- en grondstoffenbeleidsplan van de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden en Reinigingsdienst Waardlanden.

Met verschillende maatregelen, die in 3 stappen worden genomen, willen burgemeester en wethouders van de gemeenten de hoeveelheid restafval verminderen naar maximaal 100 kilogram per inwoner in 2025. Dit is nodig, omdat het Rijk de doelstellingen voor afvalscheiding heeft aangescherpt en omdat de gemeenten de kosten voor restafval betaalbaar moeten houden. De colleges gaan dit voorstel voorleggen aan de gemeenteraden. De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam bespreekt het voorstel op 20 mei 2021 tijdens de raadsbijeenkomst De Ontmoeting en neemt een besluit tijdens raadsbijeenkomsten Het Debat en Het Besluit op 24 juni 2021. 

In 3 stappen van 232 naar 100 kilogram restafval in 2025

In de beleidsnota stellen de gemeenten en Waardlanden in 3 stappen maatregelen voor om in 2025 het restafval terug te dringen van 232 naar 100 kilogram en onze regio meer circulair te maken. De 3 stappen vormen samen de route naar meer afvalscheiding en daardoor minder restafval en een betaalbare afvalstoffenheffing.

  1. Verbetering van de inzameling van grondstoffen: er komen extra containers voor papier, verpakkingsglas en textiel. De inzameling van gft bij hoogbouw wordt heringevoerd. Inwoners krijgen een gratis keukenemmertje voor groente- en fruitafval en etensresten. De informatievoorziening over afval scheiden wordt geïntensiveerd. Kwaliteitscontroles worden voortgezet en indien nodig vindt handhaving plaats op goed en netjes afval/grondstoffen scheiden. De afvalbrengstations worden heringericht, Waardlanden stimuleert en faciliteert het verlengen van de levensduur van goederen.
  2. De containers voor restafval worden afgesloten: alléén inwoners van de Waardlanden-gemeenten krijgen een pasje waarmee zij de ondergrondse restafvalcontainers kunnen openen om afval in te doen. Dezelfde pasjes bieden toegang tot de afvalbrengstations. Zo wordt afvaltoerisme geweerd.
  3. Afval scheiden wordt beloond door een deel van de afvalstoffenheffing variabel te maken. Hoe beter men z’n afval scheidt, hoe minder vaak men restafval hoeft aan te bieden, hoe minder afvalstoffenheffing men betaalt. Voor grof huishoudelijk afval, puin, hout en grof tuinafval worden ook tarieven ingevoerd, en geldt het principe ‘de vervuiler betaalt’. Zo kan elke inwoner zelf de kosten zo laag mogelijk houden.

Trendbreuk noodzakelijk

In de 4 gemeenten produceren inwoners jaarlijks gemiddeld 232 kilogram restafval (2018). Dit ligt nog ver af van de landelijke doelstelling van maximaal 100 kilogram per persoon (2025). 70% van die 232 kilogram restafval bestaat uit herbruikbare materialen, 162 kilogram is geen afval maar grondstoffen. 

Wethouder Theo Boerman van de gemeente Hardinxveld-Giessendam is blij met het plan: 'Restafval drastisch verminderen is noodzakelijk om de landelijke doelstelling voor afvalscheiding te te halen. Het mooiste zou natuurlijk een afvalvrije gemeente zijn. Restafval verminderen naar 100 kilogram per inwoner is een stap in de juiste richting. Met de 3 stappen uit het nieuwe afval- en grondstoffenbeleidsplan moet dat mogelijk zijn.'

Naast milieu en duurzaamheid is minder restafval produceren nodig om de kosten van afvalverbranding te beheersen. Door de invoering door het Rijk van de verbrandingsbelasting wordt het verbranden van restafval steeds duurder. Om het doel binnen handbereik te brengen is een trendbreuk noodzakelijk. Daarom vernieuwen de gemeenten en Waardlanden het beleid. De focus ligt op het gescheiden inzamelen van herbruikbaar afval – grondstoffen – en op meer hergebruik. Om ontwijkgedrag te voorkomen wordt flink ingezet op communicatie en handhaving. Maximaal 100 kilogram restafval is haalbaar, gemeenten om ons heen laten dit ook zien.

Draagvlak voor maatregelen bij inwoners

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam hebben 6 april 2021 besloten de gemeenteraad voor te stellen het nieuwe grondstoffenbeleid ‘Samen voor een afvalvrije en schone gemeente, 2021 – 2025’ vast te laten stellen. Bij de totstandkoming van het nieuwe beleid zijn inwoners, gemeenteraden en ketenpartners intensief betrokken. Na raadpleging van hen zijn maatregelen geformuleerd die moeten leiden tot het behalen van de doelstellingen. Begin dit jaar heeft Waardlanden inwoners gevraagd wat zij van de voorgestelde maatregelen vinden. Daaruit is een groot draagvlak gebleken.

Op de website van Reinigingsdienst Waardlanden leest u meer over het nieuwe grondstoffenbeleid.