De Drechtsteden gaan (samen) voor nieuwe energie! Denkt u met ons mee?

We gaan in Nederland over op duurzame energiebronnen. De aanleiding voor deze grootschalige transitie is iedereen bekend.

De aarde warmt op met alle negatieve gevolgen voor ons klimaat. Dat proces willen we stoppen, zodat we een gezonde aarde kunnen doorgeven aan de generaties na ons.  Bovendien biedt de energietransitie kansen voor onze lokale economie en arbeidsmarkt. Gedreven door deze urgentie voelen wij in de Drechtsteden de noodzaak om met elkaar de schouders eronder te zetten. Ook wij in Hardinxveld-Giessendam.

Van concept RES naar RES 1.0

Alle dertig energieregio's in Nederland hebben de opdracht gekregen om een Regionale Energiestrategie (RES)  op te stellen. De RES beschrijft hoe de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving, de opslag van energie én de energie-infrastructuur vorm krijgen. Voor de zomer is de concept-RES uitgebracht. Momenteel werken we toe naar de RES 1.0. De RES 1.0 wordt komend voorjaar ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenten, provincie en waterschappen. Belangrijk onderdeel van de RES 1.0 is het gesprek met onze samenleving. Onderwerpen waarover we de komende tijd in gesprek gaan zijn: zon in restruimtes , opwekking van grootschalige duurzame energie (zoekgebieden), zon op (grote) dak(en), energiebesparing en onlangs hebben we een enquête gehouden over de warmtetransitie (aardgasvrij) . 

Onze regionale ambitie

We verwachten in 2030 een bijdrage te kunnen leveren van 0,66 PJ aan de landelijke doelstelling voor het grootschalig opwekken van elektriciteit en 12.000 woningen en gebouwen aardgasvrij te hebben gemaakt. Het is een realistisch bod op basis van wat we nu weten. We zijn echter ook ambitieus en willen graag nog wat meer. Het is onze ambitie om ons bod te verhogen naar 1,5 PJ duurzame elektriciteit en 25.000 aardgasvrije woningen in 2030. Hoe? We zetten maximaal in op het opwekken van energie via zonnepalen op grote daken, we gaan nader inventariseren hoe we zonne-energie in restruimtes maximaal kunnen benutten (0,66 PJ) én we onderzoeken in de zoekgebieden of we nog meer duurzame energie grootschalig kunnen opwekken (0,84 PJ). Wat betekent dit voor ons in Hardinxveld-Giessendam?

Denkt u met ons mee?

Tot maart 2021 gaan we in meerdere participatierondes met inwoners en professionals in gesprek om te horen welke kansen er zijn en waar we rekening mee moeten houden. Uw mening is belangrijk! We hebben tot aan de kerstvakantie twee thema’s: 'Zon in restruimten' en 'Zoekgebieden voor opwek van grootschalige duurzame energie'. Doet u mee? Op het Energie participatieplatform denkmee.drechtstedenenergie.nl/hg vindt u alle informatie en kunt u online meedenken én meepraten!