Omgevingswet gaat veel veranderen

Op 1 januari 2024 treedt een nieuwe wet voor de ruimtelijke inrichting van Nederland in werking: de Omgevingswet. De wet maakt het overzichtelijk welke regels er zijn voor onder andere wonen, werken, vervoer, recreatie en milieu.

Logo omgevingswet

Bouwen of verbouwen na 1 januari 2024?

Dan krijgt u te maken met de omgevingswet.

Op 1 januari 2024 gaat er een nieuwe wet in: de Omgevingswet. Deze wet zorgt voor meer duidelijkheid over de ruimte waarin we wonen, werken en leven. Denk aan water, wegen, natuur, monumenten en het bouwen of uitbreiden van nieuwe woningen of gebouwen.

Wat betekent de Omgevingswet?

Het is belangrijk dat u fijn kunt leven in uw gemeente. Inwoners, bedrijven en organisaties krijgen daarom meer ruimte om hun ideeën in te brengen. Vaak is wel toestemming (‘vergunning’) van de gemeente nodig om de ideeën uit te voeren. De gemeente kijkt daarbij of het past in haar toekomstvisie, een fijne leefomgeving, de bereikbaarheid én de gezondheid.

Makkelijker nieuwe ideeën starten

Nu zijn er nog veel aparte wetten en regels voor de omgeving waarin we leven. Deze komen allemaal bij elkaar in de nieuwe Omgevingswet. Hierin brengt de overheid alle regelgeving samen. Zo wordt de komende jaren duidelijk welke nieuwe ideeën wel of niet mogelijk zijn. De gemeente kijkt mee en adviseert over wat waar kan.

Wanneer is de wet voor u belangrijk?

Als u bijvoorbeeld iets wilt bouwen of verbouwen aan uw huis of tuin. Het is dan aan u om na te gaan of u daar een vergunning voor nodig heeft. Dat checkt u vanaf 1 januari 2024 op het nieuwe omgevingsloket op www.omgevingswet.overheid.nl.

Omgeving betrekken bij uw plan, aan de slag met participatie

Bent u bezig met een bouwplan? Bespreek dit dan op tijd met uw buren en met andere mensen in de buurt. Zeker als het een plan is met veel invloed op de omgeving. Het gaat dan om een plan dat niet past in het huidige bestemmings- of omgevingsplan. Het vroegtijdig in gesprek gaan met de omgeving noemen wij Participatie.

Meer draagvlak, minder kans op procedures

Door in gesprek te gaan met de omgeving weet u wat belanghebbenden vinden van uw plan. En of er misschien zorgen of bezwaren zijn. Juist in een vroeg stadium kunt u misschien nog zaken aanpassen. Zo zorgt u voor meer draagvlak voor uw plan. En de kans op lange bezwaarprocedures is dan een stuk kleiner.

Het participatieproces: In gesprek met 'de omgeving'

Stap 1: Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen? Bespreek eerst uw plan met de gemeente via een intakegesprek. Na dit gesprek weet u of uw plan wel of niet haalbaar is. Is uw plan haalbaar? Ga naar stap 2 door in gesprek te gaan met 'de omgeving'.

Stap 2: Het intakegesprek was positief. Hoe gaat u nu in gesprek met 'de omgeving'? Bekijk eerst op wie uw plan effect kan hebben. Dit noemen we de ‘omgeving’. Ga in elk geval in gesprek met alle eigenaren en gebruikers van gronden die grenzen aan of uitkijken op het plangebied. Doe dit als u uw plan nog niet helemaal klaar heeft, maar wel al duidelijk kunt uitleggen wat het inhoudt. Daarna maakt u een verslag van alles wat u heeft gedaan.

Stap 3: Stuur het verslag naar de omgeving en geef hen de ruimte om voor een bepaalde datum te reageren. Daarna levert u het verslag met bijlagen ondertekend in bij de gemeente. Doe dit samen met de overige gegevens voor de vergunningsaanvraag.

Begrippen Omgevingswet

Hier leggen we uit wat de begrippen van de Omgevingswet betekenen:

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staat hoe we de omgeving in de gemeente de komende jaren willen ontwikkelen. Hierbij kunt u denken aan bereikbaarheid, het bouwen van woningen en de mate waarin we de omgeving kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Bij nieuwe plannen, ontwikkelingen en ideeën kijken we of deze passen bij de omgevingsvisie.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan omvat alle regels voor de hele gemeente. Hierin ziet u of een gebied bijvoorbeeld een park, een woongebied of een bedrijventerrein is. Het omgevingsplan vervangt de bestaande bestemmingsplannen en is een uitwerking van de omgevingsvisie. Het is belangrijk dat nieuwe plannen ook in het omgevingsplan passen. 

Heeft u vragen over de regels die gelden in uw gemeente? Hoe uw nieuwe plan of idee daarin past? Neem gerust contact op met uw gemeente of kijk op het omgevingsloket op www.omgevingswet.overheid.nl.

Omgevingsprogramma

De gemeente kan omgevingsprogramma’s schrijven voor verschillende thema’s die passen in het omgevingsplan. Daarin staat hoe we het beleid in uw omgeving uitvoeren. Denk hierbij aan:

  • wonen
  • verkeer
  • gezondheid
  • veiligheid
  • de mate waarin we de omgeving kunnen aanpassen aan klimaatverandering
  • veranderingen waarbij we steeds beter rekening houden met het milieu (energietransitie)

Conceptverzoek/omgevingstafel

Voordat u een aanvraag indient, kun u een conceptverzoek indienen. Zo kunt u laten controleren of de aanvraag compleet is en of de juiste informatie is ingevuld. Dit voorkomt onnodige vertraging en kosten. Voor complexe aanvragen is er de ‘omgevingstafel’.

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is een officiële toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te voeren. Vaak moet u hiervoor betalen (leges). Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw plan? Doe dan de vergunningscheck op het omgevingsloket op www.omgevingswet.overheid.nl.

Het nieuwe omgevingsloket

In het omgevingsloket kunt u zien of:

  • u een melding moet doen als u een nieuw project of idee heeft;
  • er een vergunning nodig is voor uw project én welke dat moet zijn;
  • u de omgeving moet betrekken bij het aanvragen van een vergunning;
  • welke meldingen of aanvragen u heeft gedaan.

U kunt ook direct uw vergunning aanvragen of een melding doen via DigiD of e-Herkenning.

Wet kwaliteitsborg (Wkb)

Vanaf 1 januari 2024 moet u, als u een nieuwe woning gaat bouwen, iemand inschakelen die meekijkt of het gebouw aan de technische regels en veiligheid voldoet. Zo’n persoon wordt kwaliteitsborger genoemd. De gemeente voerde eerder deze controles uit maar vanaf 1 januari 2024 niet meer. De gemeente blijft wel in de gaten houden hoe dit nieuwe proces gaat en of iedereen zich aan de afspraken houdt. De Wkb gaat per 1 januari 2024 alleen voor nieuwbouw gelden en op 1 januari 2025 voor verbouwingen. Je hoeft als initiatiefnemer bij verbouwingen dus pas vanaf 1 januari 2025 een kwaliteitsborger in te schakelen.

Meer informatie over de omgevingswet

Heeft u vragen? Stel deze aan team Omgevingszaken via

e-mail omgevingszaken@hardinxveld-giessendam.nl of: 14 0184. 

Voor meer info en veelgestelde vragen kijk op: aan de slag met de omgevingswet of Informatie Punt Leefomgeving (IPLO)

 

Deze informatie is ook in pdf beschikbaar (pdf, 284 kB)