Werk in uitvoering

Waar zijn werkzaamheden

  • Baggeren watergangen najaar 2021- voorjaar 2022

    30 september 2021

    Door de groei van bagger(specie) worden de watergangen steeds ondieper. Baggerspecie is een laag modder of slib die ontstaat door afspoeling van bodemdeeltjes, door afgestorven waterplanten en door bladval van bomen die naast de watergang staan. De vorming van bagger is een natuurlijk proces dat altijd door blijft gaan. De baggerspecie in de watergangen zorgt voor een verminderde waterkwaliteit en een lagere afstroom snelheid bij regenval. Door te baggeren zorgen we dat de waterdiepte in de sloten weer voldoet en het water bij hevige regenval niet wordt belemmerd in de afstroming. Zo wordt de kans op wateroverlast kleiner. Waterschap Rivierenland baggert in 2022 / 2023 de watergangen van het waterschap uit. De gemeente gaat vooruitlopend op het baggeren door het waterschap haar eigen watergangen uitbaggeren.