Baggerwerkzaamheden

In het najaar van 2023 wordt het peilgebied Giessendam gebaggerd door de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Na het bepalen van de baggerdikte in 2022 is duidelijk geworden dat dit nu weer nodig is om te voldoen aan de eisen van het waterschap.

Naast de dikte van de bagger, is ook de kwaliteit van de bagger al bepaald. De gemeente baggert tot 10 cm onder de diepte die door het waterschap is vastgesteld. Zo zijn we voor de komende jaren voldoende op diepte om nieuwe baggeraanwas op te vangen.

Voorgaand baggerwerk

De watergangen in de omgeving van Buitendams/Hoepmakerspad/Brooshoofdstraat zijn in 2017/2018 ook al gebaggerd om wateroverlast te beperken. Deze watergangen worden daarom nu weer meege-nomen in het werk. Sommige grotere watergangen (A-watergangen) worden niet door de gemeente, maar door het waterschap gebaggerd. Dit is voor het laatst gebeurd in 2012. 

Baggeren van watergangen is belangrijk

Niet alle watergangen in onze gemeente zijn van de gemeente zelf. Het is wel belangrijk dat alle water-gangen worden gebaggerd, omdat dit overlast bij hevige regen voorkomt. Watergangen met weinig bagger voeren namelijk sneller water af richting een waterbuffer of een gemaal. Tijdens het baggeren van haar eigen B-watergangen, wil de gemeente daarom de particuliere eigenaren van aangrenzende watergangen helpen bij het baggeren van hun watergangen. De gemeente neemt deze watergangen dan ook mee tijdens de werkzaamheden in 2023. De A-watergang aan de achterzijde van de Oranje-straat/Binnendams wordt gebaggerd in verband met de aanleg van een extra overstort.

Kosten

De kosten die de gemeente maakt voor het baggeren van uw watergang zijn voor rekening van de gemeente, wij vragen alleen uw medewerking. 

Planning uitvoering

Wij willen het baggerwerk voor 1 januari 2024 uitvoeren. De aannemer stuurt u kort voordat er daad-werkelijk gebaggerd wordt een brief waarin wordt uitgelegd welke wijze van baggeren wordt toege-past. De aannemer haalt alleen de bagger weg en laat de vaste bodem zitten. Ook wordt niet te dicht bij de kant gebaggerd, om beschadigingen van de beschoeiing en kanten van de watergang te voor-komen. Hierbij wordt ca. 0,5 meter uit de kant aangehouden.

Wat vragen wij van u?

Het kan zijn dat de aannemer u vraagt om objecten in of boven het water weg te halen, zoals bijvoor-beeld bootjes of loopplanken. Ook moet de aannemer soms op uw terrein komen om de baggerwerk-zaamheden uit te kunnen voeren. Tijdens de uitvoering wordt bepaald welke maatregelen nodig zijn om bijvoorbeeld straatwerk te beschermen. Hierover wordt met u gecommuniceerd voordat de werk-zaamheden van start gaan. 

We hopen op uw medewerking. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via mail in-fo@hardinxveld-giessendam.nl en telefoon 14 0184. Vermeld u in het bericht het volgende zaaknum-mer 2022-0143764.