't Oog

Plangebied voor de bouw van 170 woningen ligt direct ten oosten van de Polderweg.

Op 28 november 2019 heeft de gemeenteraad de documenten vastgesteld. De gemeentelijke structuurkaart is gebaseerd op de Gemeentelijke structuurvisie en vormt een ruimtelijk raamwerk met een aantal uitgangspunten en bijbehorende facetkaartjes voor eventuele toekomstige (deel) ontwikkelingen in het Oog.
Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen bevat ruimtelijke uitgangspunten voor het woongebied 1e fase in het Oog. Dit plangebied voor de bouw van 170 woningen ligt directten oosten van de Polderweg en is mede gebaseerd op de genoemde structuurkaart voor ‘t Oog.

Tegen het besluit van de gemeenteraad van 28 november 2019 kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar of beroep worden ingesteld. De gemeentelijke structuurkaart en het Stedenbouwkundig Programma van Eisen gaan onderdeel uitmaken van het voorontwerpbestemmingsplan “Woongebied ‘t Oog 1e fase”.
Dit bestemmingsplan zal begin januari 2020 voor inspraak en overleg ter inzage worden gelegd. Hierover volgt nog een aparte bekendmaking in Het Kompas en op de gemeentelijke website. In het kader van die inspraakprocedure kan ook gereageerd worden op de ruimtelijke uitgangspunten die de gemeenteraad als beleidskader heeft meegegeven voor ontwikkelingen in ‘t Oog.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer G.J. Nieuwland van het team Ruimtelijke Projecten via telefoonnummer 14 0184 of via e-mail gj.nieuwland@hardinxveld-giessendam.nl

Programma van eisen 't Oog

Ruimtelijke uitgangspunten 't Oog