Alleen sámen vinden we een alternatief voor aardgas

Samenwerken, het is dé manier om met elkaar oplossingen te zoeken en te vinden. Dat geldt ook voor het vinden van alternatieven voor aardgas.

Daarom beginnen we in Hardinxveld-Giessendam met zogenaamde warmtecoalities. Sleutelwoorden: kleinschalig, flexibel en inspirerend. In een warmtecoalitie werken bewoners, ondernemers en de woningbouwcorporatie in een buurt (of buurtje) samen. Zij trekken met elkaar op bij het vinden van een nieuwe warmtevoorziening. Bijvoorbeeld omdat hun woningen/gebouwen allemaal uit dezelfde bouwperiode stammen en daardoor een vergelijkbare aanpak vragen. 

Oplossing op maat

In ons dorp is op basis van kosten geen duidelijke voorkeur voor individuele of collectieve warmteoplossingen, zo bleek vorige week al uit het artikel. Als we de inbreng van  bewoners, de woningbouwcorporatie, HVC en netbeheerder tijdens het onderzoek meenemen is er behoefte aan een  kleinschalige samenwerkingsvorm. Dit betekent dat we voor elke buurt, straat of huizenblok een geschikte oplossing op maat moeten zoeken. En dat vraagt om een aanpak waarin bewoners en lokale ondernemers de meeste invloed op hun warmtevoorziening kunnen hebben.

Ruimte en vrijheid

Met de aanpak via warmtecoalities, bieden we voor Hardinxveld-Giessendam een aanpak waarin inwoners en ondernemers de ruimte en de vrijheid hebben om oplossingen te vinden en hun eigen keuzes te maken. Met ondersteuning van de gemeente.

Kleinschalig

Er zijn misschien maar een paar straten of een kleine buurt nodig om te kunnen starten met een klein warmtenet of een andere oplossing. Mensen kunnen ook samen optrekken bij individuele oplossingen, waarbij ze bijvoorbeeld gezamenlijk inkopen of deels samen isoleren (gedeelde spouwmuren of het dak van een rij woningen in één keer isoleren). 

Flexibel

Start je ergens, dan kunnen anderen in een later stadium aanhaken. Met een kleinschalig warmtenet, kan een buurt op termijn wellicht samen aansluiten bij een grootschaliger warmteoplossing. 

Inspirerend

Goed voorbeeld doet goed volgen, door bij elkaar op bezoek te gaan, en ervaringen te delen. De 'koplopers' inspireren de volgende groep geïnteresseerden, enzovoorts.

Warmtecoalities kunnen om verschillende redenen ontstaan of in het leven geroepen worden:

  • Samenwerking tussen enthousiaste buren die hun energieproductie graag in eigen hand nemen.
  • Samenwerking tussen bedrijven op een bedrijventerrein en omliggende woningen.
  • Samenwerking tussen Fien Wonen en tussenliggende koopwoningen.
  • Samenwerking tussen bijvoorbeeld een school of verzorgingstehuisziekenhuis en omliggende koop- en/of huurwoningen.
  • Kansrijke plekken – met bijvoorbeeld aquathermie of andere warmtebronnen beschikbaar, of woningen die al erg goed geïsoleerd zijn. 
  • De precieze samenwerkingsvorm in de warmtecoalities zal de komende jaren verder vorm krijgen, in samenspraak met de deelnemende partijen. Dat kan per keer sterk verschillen: een gebied met veel particuliere woningeigenaren vraagt een andere samenwerkingsvorm dan een gebied waar bijvoorbeeld woningbouwcorporatie en een aantal grote bedrijven veel panden in bezit hebben.

Rol van de gemeente

De gemeente pakt de regierol en helpt met de oprichting van deze warmtecoalities. De gemeente heeft daarbij de volgende taken:

  • Ondersteunen in het proces. Denk aan ondersteuning bij de oprichting, kennisdeling, financieren van onderzoeken naar kosten en technische haalbaarheid, organisatorische ondersteuning, etc.
  • In de gaten houden of de oplossing voor een buurt past in het grote plaatje voor Hardinxveld-Giessendam.

Indien gewenst door de bewoners en gebouweigenaren zullen we als gemeente deelnemen aan de warmtecoalities, zeker in de eerste jaren.

Vragen

Stel uw vraag via duurzaam@hardinxveld-giessendam.nl