Lokale Duurzaamheid- en Energieagenda

Hoe wil de gemeente Hardinxveld-Giessendam bijdragen aan de opgave: een rem op klimaatverandering en toegroeien naar een duurzamere wereld.

Vooral door meer energie te besparen en de energie die we verbruiken op een schone en verantwoorde manier op te wekken. Inmiddels is er veel gedaan.

De Lokale Energie Agenda had de focus op energie, warmte en besparen. Gaandeweg bleek dat ook Klimaatadaptatie op deze agenda hoort. Na een actualisatie en verbreding heet het nu de Lokale Duurzaamheidsagenda. Op de agenda staat een lijst met vraagstukken die past onder de koepel Duurzaamheid, met oog voor de belangen in Hardinxveld-Giessendam.

 
Er zijn vraagstukken die primair bij het beleidsterrein Duurzaamheid passen en hier worden opgepakt:

Er zijn vraagstukken die weliswaar bij een ander beleidsterrein horen, maar die nadrukkelijk een raakvlak hebben met duurzaamheid. Het beleidsterrein ‘Verkeer en Vervoer’ heeft te maken met vraagstukken over het stimuleren van elektrisch vervoer (met bijbehorende laadinfrastructuur), fietsgebruik en OV-gebruik. Bij het beleidsterrein Economie past het toewerken naar een (meer) circulaire economie, het betrekken van ondernemers bij het verduurzamen van bedrijfspanden en kantoren en, waar mogelijk, bij het verduurzamen van de samenleving (woningen, etc.).

Op het beleidsterrein Ruimtelijke Ordening is er een groot raakvlak met de energietransitie: de vraag naar ruimte voor het opwekken van duurzame energie, klimaatadaptatie (waterbuffers, groenstroken etc.) en biodiversiteit. Voor het beleidsterrein ‘Wonen’ geldt dat de eisen aan het verduurzamen en klimaatadaptief maken van bestaande en nieuwbouwwoningen constant toenemen. Het verduurzamen van het Maatschappelijk Vastgoed is hiervan ook een onderdeel. De gemeente kan hier een voorbeeldrol vervullen, vooral voor vastgoed dat zij zelf in gebruik heeft. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen. De mate waarin duurzaamheid op deze beleidsterreinen een rol heeft, is afhankelijk van toepasselijke wet- en regelgeving of (lokale of regionale) afspraken en de lokale visie en ambitie.

De sturing op deze agenda -en daarmee op het programma Duurzaamheid Hardinxveld-Giessendam- is er op gericht om ten eerste de primaire vraagstukken over duurzaamheid passend op te pakken. Ten tweede is er interne afstemming, zodat we alle vraagstukken oppakken en de juiste afweging van belangen maken. Bijvoorbeeld bij een afweging van belangen of keuzes over of en hoe bepaalde onderwerpen al dan niet worden opgepakt.

logo duurzaam