Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

Iedere 4 jaar stelt de gemeente een Integraal Veiligheidsplan (IVP) op. Een uitvoeringsprogramma met inzet van mensen en middelen op de verschillende veiligheidsgebieden in Hardinxveld-Giessendam.

Inleiding

Namens de gemeente is de burgemeester portefeuillehouder van en dus verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft de beschikking over een team (Team Veiligheid) wat zich specifiek richt op veiligheid. Dit team van verschillende veiligheidsspecialisten, richt zich op onder andere beleidsadvies, vergunningverlening en handhaving. Iedere vier jaar stelt Team Veiligheid een Integraal Veiligheidsplan (IVP) op. Het vorige IVP (destijds genoemd Integraal Lokaal Veiligheidsplan – ILVP) was geschreven voor 2019-2022.

Het doel van het IVP is om de prioriteiten en kaders te stellen op het gebied van veiligheid. Wat we de komende vier jaar gaan doen, zetten we in een uitvoeringsprogramma met daarin concrete doelen. Deze doelen worden zo helder mogelijk weergegeven en aan ieder doel wordt een proceseigenaar (functie) gekoppeld. Op deze manier wordt de voortgang van de stappen in veiligheid meetbaar.

De gemeenteraad stelt het IVP vast. De gemeenteraad krijgt regelmatig een update middels een raadsinformatiebrief (RIB). In deze RIB geeft Team Veiligheid een update over de stand van zaken op dat moment. Dit geeft de gemeenteraad de informatie om zoveel mogelijk actueel op de hoogte te blijven en ook, daar waar nodig, bij te sturen.

Informatiegestuurde veiligheid

De gemeente zet voor de komende jaren in op een informatie gestuurde uitvoering van het IVP. Dit betekent dat, binnen de diverse veiligheidsgebieden, iedere partner op een gestandaardiseerde manier omgaat met de aanwezige informatie. Deze informatie wordt verzameld, vastgelegd, geanalyseerd en aangevuld om tot een gezamenlijk beeld te komen. Dit kan zorgen voor een efficiëntere inzet van mensen en middelen. In de praktijk vindt een dergelijke werkwijze al plaats, maar de gemeente is van plan dit verder te professionaliseren en uit te werken.

Uitgangspunten hierbij zijn:

 • Er bestaat geen 100% garantie op veiligheid. Hoe goed het beleid en de aanpak ook is, er blijven altijd risico’s die niet afgedekt kunnen worden.
 • Iedere partner verrijkt het proces met informatie uit zijn of haar werkveld. Hiermee blijft elke partner bij zijn kerntaken.
 • Bij het informatie gestuurde proces houden we ons aan we de privacyregels.

Bekijk hier de publiekssamenvatting van het IVP (pdf, 2 MB) of lees op deze pagina verder.

Thema 1: Veilige woon- en leefomgeving en overlast

Misschien wel het meest tastbare onderdeel van veiligheid: de nabije en fysieke omgeving. Veiligheid in en rondom de woning, het veiligheidsgevoel in de buurt en gemeente; dat is waar dit thema om draait. Hardinxveld-Giessendam is een veilige gemeente en dat wordt gelukkig ook zo ervaren. Dit blijkt uit de bewonersenquête van 2022. Dat betekent echter niet dat er geen ruimte voor verbetering is.

Senioren en Veiligheid

Bij bepaalde vormen van criminaliteit, zoals bankpasfraude en whatsappfraude, zijn senioren (met name 70+’ers) relatief vaak slachtoffer in vergelijking met andere leeftijdsgroepen. Voorgaande jaren is er ingezet op preventie door middel van o.a. informatieavonden. Deze werden georganiseerd door de gemeente, politie en andere partners. De komende jaren houden we de lijn van preventie en waar mogelijk repressie vast.

Jeugd en veiligheid

Binnen Jeugd en Veiligheid kijken we naar beide kanten van veiligheid rondom jeugd. Het onderwerp ‘jeugdoverlast’ ligt voor de hand, daar is uiteraard aandacht voor. Toch heeft de gemeente ook juist veel aandacht voor weerbaarheid van de jongere inwoners, bijvoorbeeld op het gebied van cybercriminaliteit. Daarnaast blijft de gemeente met politie en scholen in gesprek om maatwerk te leveren op relevante veiligheidsonderwerpen op het gebied van jeugd en veiligheid.

Zorg en veiligheid

Zorg en veiligheid is bij uitstek een integraal thema, waarbij zowel binnen de gemeentelijke domeinen als met externe partners intensief wordt samengewerkt. Hierbij kunt u denken aan personen met verward of onbegrepen gedrag, maar ook aan gezinnen waaraan verschillende instanties tegelijk zorg verlenen (bijvoorbeeld bij huiselijk geweld). Ondanks dat Hardinxveld-Giessendam een relatief kleine gemeente is, blijft het van belang om rekening te houden met het voorzieningenniveau voor passende zorg in ingewikkelde situaties.

Woon- en verkeersoverlast en leefbaarheid

Uit de bewonersenquête, welke in 2022 onder inwoners van Hardinxveld-Giessendam is gehouden, blijkt dat men het onderwerp ‘verkeersoverlast’ het belangrijkste veiligheidsthema vindt. Zowel in eigen straat/buurt als in de gehele gemeente, vindt men dat ‘te hard rijden/verkeersveiligheid’ de hoogste prioriteit in aanpak verdient. Daarom zet de gemeente de komende jaren, met het nieuwe mobiliteitsplan, in op een veilige inrichting van de wegen middels het project ‘Risico gestuurde aanpak verkeersveiligheidsknelpunten’. Op het veranderen van verkeersgedrag zetten we in door middel van het project ‘Samen met partners werken aan een verkeersveilige leefomgeving’. Hierbij maken we gebruik van o.a. marketingcampagnes om verkeersgedrag te beïnvloeden.

Ook zet de gemeente in op het continueren van een goede leefbaarheid in de wijken. Het gaat bij leefbaarheid om alles wat mensen van waarde vinden: leefomgeving, (mentale) gezondheid, sociale cohesie, gevoel van veiligheid op straat, zelfontplooiing etc. Het samenleven met verschillende culturen en levensopvattingen in een veranderende samenleving vraagt om passende maatregelen wanneer de leefbaarheid in gevaar komt. Veiligheid en leefbaarheid zijn onlosmakelijk verbonden en daarom werken Team Veiligheid en het Sociaal Domein veel samen.

Fysieke veiligheid

Hardinxveld-Giessendam is als gemeente onderdeel van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Namens de 10 aangesloten gemeenten worden er taken op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, geneeskundige hulpverlening en brandweerzorg uitgevoerd. Ondanks de regionale overkoepelende planning, training en bestrijding, heeft de gemeente lokaal daarin ook verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld in het uitvoeren van bepaalde (neven)taken voor de Veiligheidsregio. Net als voorgaande jaren houdt de gemeente zich aan de gezamenlijke afspraken met de regio.

Thema 2: Georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit

In dit thema staat georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit centraal. Onderliggende criminaliteit kan alle andere onderwerpen doorkruisen. Zo heeft drugs gerelateerde criminaliteit effect op jeugd en veiligheid, maar ook op leefbaarheid in de wijken en potentiële ondermijning van de gemeentelijke processen. Dit geldt ook voor de effecten van digitale criminaliteit, waarbij de aanpak zich bijvoorbeeld afspeelt in het domein van Senioren en Veiligheid.

Daarnaast zet de gemeente Hardinxveld- Giessendam sinds 2021 actief in op het algemene thema Ondermijning. Er is geïnvesteerd in het netwerk met ketenpartners. De komende jaren zet de gemeente in op bewustwording en preventie bij inwoners, ondernemers en interne- en externe samenwerkingspartners. We werken aan de versterking van de gemeentelijk informatiepositie en de gemeente doet mee aan verschillende regionale projecten in samenwerking met het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC).

Drugsgerelateerde criminaliteit

De gevolgen van drugsgerelateerde criminaliteit zijn dagelijks zichtbaar. In een stad als Rotterdam worden onderlinge conflicten op straat uitgevochten. De mate waarin dat gebeurt, zie je niet terug in Hardinxveld-Giessendam. Toch is het van belang om de potentiële impact van deze vorm van criminaliteit te blijven monitoren. Er zijn casussen bekend waarbij zogenaamde ‘uithalers’ van drugs uit havencontainers woonachtig zijn in onze gemeente. Jongeren blijken vatbaar te zijn voor de potentiële snelle winsten die te behalen zijn in deze wereld. De gemeente
zet de komende jaren in op weerbare jeugd en het onderkennen dat jonge aanwas ook afkomstig kan zijn uit Hardinxveld-Giessendam. Hiermee probeert de gemeente de kans op dergelijke delicten te voorkomen en te verkleinen.

Gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime

2020 en 2021 waren in meerdere opzichten bijzonder te noemen. Uit politiecijfers blijkt namelijk dat er een enorme toename van digitale criminaliteit en cybercrimes plaatsvond. Huidige technologische en softwarematige ontwikkelingen zorgen dat deze vormen van criminaliteit blijven bestaan en een mogelijke groeiende impact hebben op inwoners enondernemers. De gemeente heeft een rol in de integrale aanpak van criminaliteit en kan een bijdrage leveren door bijvoorbeeld het geven van voorlichtingen en het (financieel) ondersteunen van met name preventieve initiatieven.

Daarnaast heeft de gemeente een verantwoordelijkheid om de kritische interne processen zo goed mogelijk te beschermen tegen criminele interventies. Hiervoor houden we de lijn van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan. De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) heeft stappen beschreven om interne processen van de gemeente digitaal weerbaar te maken. In de komende jaren ondernemen wij deze stappen.

Weerbare gemeente, inwoners en ondernemers

De gemeente is eigenaar van een aantal zeer belangrijke en voor ondermijning vatbare processen. Voorbeelden hiervan zijn uitgifte van identiteitsbewijzen en het beheren van bepaalde sociale voorzieningen. In de bestrijding van het vermengen van de ‘boven- en onderwereld’ is het essentieel dat de gemeente voldoende barrières opwerpt. Kwetsbare processen en ambtenaren moeten in een vroegtijdig stadium herkend worden. De gemeente intensiveert haar inzet voor de komende jaren om de weerbaarheid van de gemeentelijke organisatie te vergroten. Ditzelfde geldt voor de inwoners en ondernemers van Hardinxveld-Giessendam. We willen een open en veilig woon- en ondernemersklimaat stimuleren, maar tegelijkertijd oog houden voor ongewenste inmenging. Dit doen wij onder andere door informatiemomenten te organiseren en het beleid actueel te houden en in te zetten. In het uitvoeringsprogramma zetten we een nadere aanduiding van acties en proceseigenaren uiteen.

Ambities bij de hoofdthema's

We geven onze ambities zoveel mogelijk ‘kwalitatief’ weer. In de uitvoeringsprogramma’s geven we een verdere, concretere invulling en maken we de doelen meetbaar om de voortgang bij te kunnen houden.

Thema 1: Veilige woon- en leefomgeving en overlast

Onderdeel veiligheidsthema's Ambitie
Senioren en veiligheid
 • Afname incidenten waar senioren bij betrokken zijn
 • Hoge mate van bewustzijn onder senioren
Jeugd en veiligheid
 • Afname jeugdoverlast
 • Weerbaardere jeugd
Zorg en veiligheid
 • Afname van onveilige situaties in woon- en leefomgeving
Woon- en verkeersoverlast en leefbaarheid
 • Toename veiligheidsgevoel in de wijken
 • Veilige inrichting wegen en bewustwording gevolgd door handhaving
 • Verhogen leefbaarheidsgevoel
Fysieke veiligheid
 • Interne crisisorganisatie op sterkte
 • Geoefendheid van eigen personeel is verbeterd

 

Thema 2: Georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit

Onderdeel veiligheidsthema Ambitie
Drugsgerelateerde criminaliteit
 • Voorkomen jonge aanwas
Gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime
 • Verhogen digitale weerbaarheid inwoners
 • Verstevigen digitale weerbaarheid gemeentelijke processen
Weerbaare gemeente, inwoners en ondernemers
 • Verhogen weerbaarheid gemeente, inwoners en ondernemers