Uitnodiging bijeenkomst Buitendams 30 novemer 2023

Informatie uit brief gericht aan bewoners en ondernemers Buitendams.

Beste bewoner en/of ondernemer van Buitendams,

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid tijdens één van de inloopbijeenkomsten op 30 november jl. over de opknapbeurt van Buitendams. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om hierbij aanwezig te kunnen zijn, dan verwelkomen wij u graag bij de bewonersbijeenkomst in mei 2024. In deze brief ge-ven wij een beknopt verslag van de bijeenkomst. Ook informeren wij u over het vervolgproces.

Hoge opkomst

De middag-, en vooral de avondbijeenkomst is goed bezocht. In totaal zijn er ruim 100 bewoners ge-weest. Met elkaar is gesproken over de aanpak. Een aantal belangrijke onderwerpen dat aan de orde is gekomen zijn onder andere de verkeerssnelheid, de hoge parkeerdruk, meer groen en de afvoer van regenwater. De karakteristieke uitstraling van het dijklint is ook een onderwerp wat vaak genoemd is door de bewoners.
Een impressie van de bijeenkomsten ziet u in de foto's hieronder. Het traject om tot een voorlopig ontwerp te komen verloopt in nauwe samenwerking met de klankbordgroep. Hierin zit een afvaardi-ging van de bewoners/ondernemers van Buitendams.

Vervolg

Eind januari 2024 komt de klankbordgroep bij elkaar om met elkaar richting en keuzes te bepalen om te komen tot een schetsontwerp. Half maart 2024 komt de klankbordgroep nog een keer bij elkaar om het schetsontwerp uit te werken tot een voorlopig ontwerp. In mei 2024 vindt er weer een bewonersbij-eenkomst plaats om het definitieve ontwerp te bespreken.
Naar verwachting vindt de start van de uitvoering eind 2024/begin 2025 plaats.

Informatie

Wilt u meer informatie over het project? Neemt u dan contact op met de projecteider bij de gemeente, Sjak Franken, via t. 06-421 020 12 of e-mail: buitendams@hardinxveld-giessendam.nl.

Wij ontmoeten u graag (opnieuw) bij de bijeenkomst in mei 2024.