Vraag en antwoord informatieavond

Samenvatting van vragen en antwoorden tijdens informatieavond van 14 november 2023.

 • Bij Florenweer voetpad achter parkeerplaatsen leggen in verband met veiligheid wandelaars en veel schoolkinderen.

In verband met de verkeersveiligheid is besloten de weg, parkeerplaatsen en trottoir op een attentieverhogend plateau te leggen en daarbij het trottoir voor de parkeerplaatsen langs te leggen. 

 • Bij versmalling verkeersophoping.

Deze versmalling is om de gereden snelheid terug te brengen en het voor fietsers veiliger te maken vanwege de extra attentie voor fietsers in de voorrang.  

 •         Parkeerplaats te weinig doordat parkeren langs de straatkant niet meer kan.   

Het aantal parkeerplaatsen die echt als parkeerplaats zijn ingericht blijft gelijk aan de huidige situatie. Zodoende voldoen we daarmee aan de parkeernorm. Dat er in totaal minder parkeerplaatsen zijn doordat er niet meer langs de weg geparkeerd kan worden is een gegeven wat hoort bij een uitbreiding van een begraafplaats waar plek voor gemaakt moet worden.  

 • De rioleringen van Kerkweg xx zijn niet aangesloten op het hoofdriiool van de Kerkweg, maar lopen via eigen terrein parallel aan de Kerkweg naar het riool in het toekomstig fietspad. Kunnen de rioleringen afzonderlijk aangelsoten worden op het hoofdriool van de kerkweg?

Uit camerainspectiebeelden blijkt dat er geen directe aansluiting zit op het riool onder toekomstig fietspad richting Kerkweg. Het riool onder het toekomstige fietspad zal niet worden vervangen, dit betreft een PVC-riool wat nog in goede staat is. Aanpassing of vervanging van dit riool is niet aan de orde. De woningen van Kerkweg 47-49-51 krijgen in dit project geen directe aansluiting op de Kerkweg.

 • Kan er vanaf ons perceel een aansluiting gemaakt worden op het riool voor het hemelwater van onze garage?

De gemeente wil op verzoek van Waterschap Rivierenlanden gaan onderzoeken of hemelwater van daken van privaat terrein op het hemelwaterafvoer van de gemeente kan worden aangesloten. Hierover zijn de overleggen met het Waterschap Rivierenland in volle gang. De verwachting is dat hier binnenkort meer duidelijkheid over is en zal dan bij verdere voorbereiding van project Spindermolen worden meegenomen. 

 • Zou ter hoogte van de kruising Spindermolen/Pauwtjesmolen (het groene plateau op de tekening) de boom (die er niet zo fris meer bij staat) gekapt mogen worden om ruimte te mogen maken voor een inrit naar onze garage.

Een uitrit van de garage naar de weg moet los gezien worden van dit project en dient middels een vergunningsaanvraag te worden opgestart door de eigenaren van het betreffende pand. De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft de Beleidsnotitie uitwegen vastgesteld. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het maken en veranderen van een uitweg
vergunningplichtig. Bij noodzakelijkheid van doorkruisen groenvoorziening wordt er integraal advies gevraagd beheerder groenvoorzieningen hoe om te gaan met dit groen. De betreffende boom geeft vanuit project Spindermolen geen aanleiding tot kap over te gaan. 

 • Wij houden onze zorgen ten aanzien van de waterafvoer door de buis rond 70 cm onder de ingang begraafplaats. De planning is dat de nieuwe watergang pas eind 2024 wordt gereliseerd. Hopelijk blijven wij gevrijwaard van wateroverlast en is de buis onder de ingang van de begraafplaats afdoend. 

De duiker met een diameter van 70 cm is voldoende om het water af te voeren. Per kwartaal wordt de duiker gereinigd om een goede afvoer te waarborgen. 

 • Volledige herbestrating (met nieuwe klinkers) van de Kerkweg heeft de hoogste prioriteit.

Deze wens zal worden neergelegd bij de verantwoordelijke afdeling. Kerkweg nieuw bestraten zit niet in de scope van dit werk.

 • Wij wonen op Kerkweg XX en willen graag het groene driehoekje (naast het dubbelzijdige fietspad van Spindermolen naar Kerkweg) kopen. Wij willen dit beplanten volgens de richtlijnen met betrekking tot hoogte e.d. Voordeel gemeente: geen aanleg en geen onderhoud.

Nee, gemeente kan niet overgaan tot verkoop. Onder het driehoekje grond liggen kabels en leidingen. Deze liggen onder een kabels- en leidingenvergunning en daardoor kunnen we dit deel niet verkopen aan een particulier. Nee, gemeente kan niet overgaan tot verkoop. Onder het driehoekje grond liggen kabels en leidingen. Deze liggen onder een kabels- en leidingenvergunning en daardoor kunnen we dit deel niet verkopen aan een particulier. 

 • Oversteek fietspad Spindermolen geen voorrang fietser

Bij een 30 km/uurs inrichting hoort ook fietsers in de voorrang  kruisende fietspaden. 

 • Halverwege nieuwe parkeervakken een afvalbak en poepzakjes

We gaan de poepzakhouder en vuilnisbak verplaatsen naar de kant van parkeerplaatsen langs Spindermolen.

 • Bord extra parkeren Florenweer/Geemansweer (wanneer straat volstaat bij begrafenis zou daar een goede uitwijkmogelijkheid zijn)

Bord extra parkeren Florenweer/Geemansweer wordt meegenomen in het nog te maken bebordingsplan.

 • Geen Esdoorn ter hoogte van Florensweer 2 a.u.b.

Wens voor geen Esdoorn zal worden meegenomen in het nog te maken beplantingsplan.

 • Ondergrondse containers verplaatsen naar bushok +- 25 meter verder

Huidige locatie is de meest optimale en wordt daarom niet verplaatst.

 • Nergens op de tekeningen zijn zo te zien invalidenparkeerplaatsen ingepland; overal zijn de plaatsen met breedte 2 ½ meter getekend, niet 3 ½.  Juist rond een rouwcentrum verwacht je logischerwijs dat er enkele moeten zijn. Situering dicht bij de brug naar de begraafplaats en/of dicht bij de ingang van het rouwcentrum.

In de huidige situatie is er een invalidenparkeerplaats direct naast de uitvaartonderneming, deze valt buiten de projectgrenzen van nieuwe bestrating en zal blijven. Het aantal parkeerplaatsen zaal niet wijzigen, hierdoor blijft het aantal invalidenparkeerplaatsen gelijk en worden er geen nieuwe invalidenparkeerplaatsen aangebracht. 

 • In het plan worden wel de plaatsen gecompenseerd die vervallen door het verdwijnen van het parkeerterrein, maar dit betekent toch verlies van een aantal plaatsen, die nu wel beschikbaar zijn. Het komt regelmatig voor dat aan beide kanten van de Spindermolen auto’s geparkeerd worden, wanneer het parkeerterrein vol is.  Dat is in het plan niet meer mogelijk voor de getekende insteekvakken.  Het gevolg hiervan is per saldo een verlies van 15 of 16 plaatsen, en extra parkeerdruk bij condoleances en begrafenissen.  Daar zijn zowel zij die daarheen gaan, als zij die hun auto normaliter langs de Spindermolen parkeren, niet mee gebaat.  Een suggestie is dat verlies te compenseren in de groenstrook tussen de tuinen achter de Florenweer en het water.  Ter compensatie van het verlies aan groen zouden daarin eilandjes met lage begroeiing en/of per eilandje een slanke boom aangebracht kunnen worden.

Het aantal parkeerplaatsen die echt als parkeerplaats zijn ingericht blijft gelijk aan de huidige situatie. Zodoende voldoen we daarmee aan de parkeernorm. Dat er in totaal minder parkeerplaatsen zijn doordat er niet meer langs de weg geparkeerd kan worden is een gegeven wat hoort bij een uitbreiding van een begraafplaats waar plek voor gemaakt moet worden. In de parkeerstrook die als optie wordt aangegeven gaat niet geparkeerd worden, de gemeente gaat de groenstroken bij Het Laantje en de Florenweer ruimtelijk aan elkaar koppelen. Daar past niet in dat er parkeerplaatsen worden gerealiseerd op de kop van het park. 

 • Verder ontstaat er nog een niet gewenste situatie bij het parkeren aan de Spindermolen naast de woning Florenweer XX.  Men moet hier om te parkeren over het trottoir heen rijden.  Mensen die niet zo netjes parkeren of die lange voertuigen hebben kunnen hierbij een deel van het trottoir blokkeren.  Ook is het belangrijk bij inrijden en wegrijden goed op voetgangers te letten.  Waarom is het trottoir niet omgelegd?

Het blokkeren van het trottoir door uitstekende voertuigen kan ook een probleem zijn wanneer het trottoir aan de andere zijde van de parkeervakken wordt aangelegd. Door het trottoir op de gepresenteerde wijze aan te brengen  en het complete plateau op 1 niveau aan te leggen, zonder gebruikmaking van trottoirbanden, kunnen mensen makkelijk om uitstekende auto's uitwijken. 

 • De groenstrookjes van de gemeente voor ons kantoor zijn mij een doorn in het oog. Ze worden 3 keer per jaar geschoffeld maar het is altijd een onverzorgde rommel. De herbeplanting door de gemeente van enkele jaren geleden is niet echt aangeslagen. Wat mij betreft: voeg parkeervakken in. 

De gemeente gaat de Spindermolen vergroenen door langs de Spindermolen bomen te planten. Ook zal er nieuw groen ter hoogte van de uitbreiding begraafplaats geplant worden. Om hier een eenduidig beeld in te vormen gaat de gemeente de beoogde groenstrookjes in het nieuwe beplantingsplan meenemen en komt hier in dat beplantingsplan op terug. 

 • De eiken voor ons pand en de parkeerplaats zijn veel te groot. Ze laten veel eikels vallen die steeds groter lijken te worden in omvang en aantal. In de herfst moeten de auto's in de omgeving weg omdat er anders schade aan de auto's ontstaat. Mijn voorstel is om de groenstroken te laten vervallen, de eiken weg te halen (in ieder geval de eik voor het kantoorpand), de bolacacia's weg te halen en parkeerplekken met enkele bomen met een compacte kroon, terug te plaatsen. Ik heb dit zichtbaar gemaakt in bijgaand ontwerp.

De gemeente gaat de bomen voor project Spindemolen niet kappen. De staat van de boom is namelijk goed en staat de plannen van herinrichting Spindermolen en vervanging riolering niet in de weg. Tevens geeft groenbeheer aan dat er geen noodzaak tot verwijdering bomen is.