Aanvraag omgevingsvergunning

Wanneer u werkzaamheden in, op of rondom uw woning of voor uw bedrijf wilt verrichten, dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig of moet u een melding doen. Daarvoor gaat u naar het Omgevingsloket.  Op die website kunt u:

 • Checken of u een vergunning- en meldingplicht heeft
 • Alles in één keer online regelen
 • De status van aanvragen volgen
Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

U heeft mogelijk een omgevingsvergunning nodig (of moet een melding doen) als u van plan bent om 1 of meerdere van de onderstaande activiteiten in, op of rondom uw woning of voor uw bedrijf te verrichten:

 • bouwen
 • werk of werkzaamheden uitvoeren
 • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening
 • bouwwerk brandveilig gebruiken
 • inrichting oprichten of veranderen (oprichting, revisie, verandering, milieuneutraal wijzigen)
 • handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten
 • slopen of asbest verwijderen
 • weg aanleggen of veranderen
 • uitrit aanleggen of veranderen
 • reclame plaatsen
 • handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden
 • handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten
 • kappen (kijk alvast op de Groene kaart. De bomen die in de gekleurde gebieden staan of als monumentale boom worden aangemerkt, zijn vergunningsplichtig.)
Hoe lang duurt het voor ik mijn omgevingsvergunning krijg?

Bij een eenvoudige aanvraag krijgt u uw omgevingsvergunning na maximaal 8 weken. Deze termijn kan eenmaal met maximaal 6 weken verlengd worden. Bij een complexere aanvraag krijgt u uw omgevingsvergunning na maximaal 26 weken. Ook deze termijn kan eenmaal met maximaal 6 weken verlengd worden.

Wat kost mijn omgevingsvergunning?

De kosten voor een Omgevingsvergunning kunt u lezen in de Legesverordening.

Wat stuur (of breng) ik mee met mijn aanvraag voor een omgevingsvergunning of met mijn melding?

In uw aanvraag geeft u detailinformatie over de werkzaamheden en activiteiten die u wilt gaan uitvoeren. Dit kan variëren van de maten van een huis en de kleuren van de stenen tot de persoonsgegevens van mensen die met gevaarlijke stoffen werken. Daarnaast stuurt (of brengt) u verschillende bijlagen met uw aanvraag of melding mee. In de uitkomst van de vergunningscheck en bij uw aanvraag of melding staat precies aangegeven, welke bijlagen vereist zijn.

Meer informatie

Hoe verloopt de behandeling van mijn aanvraag of mijn melding?

Na ontvangst van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning of van uw melding krijgt u een ontvangstbevestiging thuisgestuurd. Vervolgens bekijken wij of uw aanvraag of melding compleet is en of deze aan alle formele eisen voldoet. Dan bekijken wij of u vergunningsplichtig of meldingsplichtig bent. Wanneer u meldingsplichtig bent, dan krijg u hiervan bericht van ons. Wanneer u vergunningsplichting bent, beoordelen wij op basis van de geldende wetten en verordeningen of u wel of niet in aanmerking komt voor een omgevingsvergunning. In bepaalde gevallen vragen wij advies op van externe organisaties, zoals de Brandweer. U krijgt ons besluit toegestuurd.

Ik heb mijn omgevingsvergunning binnnen, mag ik gaan (ver)bouwen?

U mag in principe gaan (ver)bouwen zodra uw omgevingsvergunning binnen is. Echter, er mag tot 6 weken nadat de vergunning aan u is verstuurd, nog bezwaar worden ingediend tegen de door de gemeente verleende bouwvergunning (het besluit). Wanneer 1 of meerdere bezwaren gegrond zijn kan de gemeente genoodzaakt zijn om uw omgevingsvergunning in te trekken. Het (ver)bouwen binnen de bezwaartermijn van 6 weken is dan ook voor uw eigen risico.