Gedoogbeschikking tijdelijke particuliere noodopvang Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Hardinxveld-Giessendam

Door de oorlog in Oekraïne is de afgelopen tijd een groot aantal vluchtelingen naar Nederland gekomen. Op dit moment worden in van onze gemeente Oekraïense vluchtelingen opgevangen door particulieren.

Het college van burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam heeft op 20 december 2022 besloten om de eerder afgegeven gedoogbeschikking (gepubliceerd op 26-08-2022 in het Gemeenteblad) van algemene strekking voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen te verlengen tot 31 december 2023. De reden hiervan is de aanhoudende oorlog in Oekraïne en het besluit van het Rijk om de status van Oekraïense vluchtelingen (geborgd in de Richtlijn Tijdelijke Bescherming) te verlengen met een jaar.

Juridisch kader  

Het opvangen van Oekraïense vluchtelingen gebeurt bij inwoners thuis, maar ook in bijgebouwen, leegstaande bedrijfspanden of in tijdelijke units. Dit is in strijd met de regels van de geldende bestemmingsplannen, te weten Bestemmingsplan Buitengebied, Veegplan Buitengebied,
Hardinxveld-Giessendam bebouwd gebied en het Paraplu bestemmingsplan Wonen en Huishouden.  

Deze gedoogbeschikking ziet expliciet niet toe op de opvang van Oekraïense vluchtelingen op de bedrijventerreinen binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Voor de beide gemeentelijke opvanglocaties op de bedrijventerreinen is een apart gedoogbesluit genomen waarbij een zorgvuldige afweging heeft plaatsgevonden, zoals afstemming met de Veiligheidsregio en brandweer. Met als gevolg dat er maatregelen/aanpassingen hebben plaatsgevonden in het kader van leefbaarheid en veiligheid. 

Handhavingsplicht  

Het is vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het bevoegd gezag bij de overtreding van wettelijke voorschriften, in dit geval het college van burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, in beginsel verplicht is om handhavend hiertegen op te treden. Afzien van handhaving is, in overeenstemming met het lokale VTH-beleid, mogelijk in de volgende categorieën/gevallen:

 

  1. Situaties waar concreet zicht is op legalisatie
  2.  Rechtvaardigingsgronden, het gaat hierbij om onvoorziene situaties de zogenaamde overmacht
  3. Situaties waarin handhavend optreden onevenredig wordt geacht.

Onder bijzondere omstandigheden/uitzonderingsgevallen kan dus worden afgezien van handhaving en kan de strijdigheid met wet- en regelgeving tijdelijk worden gedoogd

Overwegingen om te gedogen

 De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een plotselinge instroom van Oekraïense vluchtelingen in Nederland. We zijn nu inmiddels een klein jaar verder en er is nog geen zicht op verbetering van de situatie in Oekraïne. Een aantal vluchtelingen worden opgevangen bij particulieren in de gemeente Hardinxveld-Giessendam en verblijven hier nog. Voor mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne heeft de Europese Unie begin maart de Richtlijn Tijdelijke Bescherming geactiveerd. Hieruit volgt dat in de asielprocedure in Nederland de tijdelijk beschermde status wordt vastgelegd van mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht.   Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam is van mening dat deze situatie noopt tot een tijdelijke gedoogsituatie onder bepaalde voorwaarden.

Gedoogbeslissing

Hierbij besluit het college van burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giesendam voor de tijdelijke noodopvang van Oekraïense vluchtelingen, onder voorwaarden een gedoogbe schikking af te geven. Deze gedoogbeschikking ziet toe op de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de vorm van een noodopvang in strijd met de hiervoor omschreven geldende bestemmingsplannen.  

Hieraan stelt het college van burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam de volgende voorwaarden:

  1. Het gastgezin draagt zorg voor de inschrijving van Oekraïense vluchtelingen in de BRP (Basis Registratie Personen) van de gemeente.
  2. Richtlijn aantal personen: maximaal 1 persoon per 12 m2 oppervlakte (vanuit Bouwbesluit).
  3. De ruimte moet geschikt zijn om ‘goed’ te wonen qua isolatie, sanitaire voorzieningen, ventilatie en brandveiligheid.
  4. Noodopvang geldt alleen voor de (specifieke groep) vluchtelingen uit Oekraïne.
  5. Het gastgezin zorgt voor overleg met omwonenden.
  6. Na beëindiging van noodopvang moeten de voorzieningen (voor zover deze zijn gerealiseerd en strijdig zijn met regelde wet- en regelgeving) weer worden weggehaald en/of er dient vergunning aangevraagd te worden voor het eventuele behoud van de voorziening.  Daarbij wordt tevens de onderstaande aanvullende voorwaarde gesteld:
  7. Deze gedoogbeschikking treedt in werking op datum van bekendmaking en vervalt op 31 december 2023 van rechtswege. Het college kan, voor het verstrijken van de duur van dit gedoogbesluit om de duur te verlengen en/of verkorten, indien de omstandigheden op dat moment, in het bijzonder de aanhoudende noodzaak tot het beschikbaar hebben van tijdelijke opvanglocaties, daartoe aanleiding geven.

Inwerkingtreding besluit

Op basis van artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) treedt een besluit niet in werking voordat het bekend is gemaakt. Vervolgens bepaalt artikel 3:41, lid 1, Awb dat de bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager. In dit geval ligt er geen aanvraag van een partij om de opvang te gedogen zodat het gedoogbesluit ambtshalve wordt genomen. Dat betekent dat artikel 3:41, lid 2, Awb van toepassing is, inhoudende dat wanneer de bekendmaking van het besluit niet kan geschieden op de wijze als voorzien in lid 1, de bekendmaking plaatsvindt op andere geschikte wijze. Dat is in dit geval plaatsing van het gedoogbesluit in (in ieder geval) het Gemeenteblad, op www.overheid.nl en in het huis-aan-huisblad Het Kompas.

Bezwaarmogelijkheden  

Op grond van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 april 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1356 (Bladel)) kunnen tegen een gedoogbeschikking geen rechtsmiddelen, zoals bezwaar, worden aangewend.  

Voor informatie  

Voor vragen en meer informatie kan contact opgenomen worden via het algemene telefoonnummer van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, 14 0184.