Lintjesregen 2024 in Hardinxveld-Giessendam

Burgemeester Dirk Heijkoop mocht vrijdag 26 april 2024 tijdens de Lintjesregen een lintje uitreiken aan 6 inwoners van Hardinxveld-Giessendam.

Decorandi 2024 op rij met burgemeester Dirk Heijkoop

De decorandi staat op de foto in onderstaande volgorde, met burgemeester Dirk Heijkoop in het midden.

Jan Leeuwestein

Is benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau  

Omtrent de redenen die een rol hebben gespeeld bij de toekenning van deze onderscheiding aan decorandus (geboren in 1946), treft u onderstaand nadere informatie aan.

 • 1973 – heden: medeoprichter en bestuurslid/voorzitter (1973-2012) van en vrijwilliger bij de Radiomodelvliegtuigclub Red Eagles te Dordrecht. Betrokkene beheert het fotoarchief, is vraagbaak en was/is vlieginstructeur. Daarnaast organiseerde hij vliegshows en de vliegwedstrijd voor leden. Tevens initieerde hij het snertvliegen waarbij na een ronde vliegen een kop snert klaar staat. Alsmede onderhield hij contact met de overheidsinstellingen. Diverse malen viel het verenigingsgebouw ten prooi aan vandalisme, brandstichting of diefstal en betrokkene was dan de rots in de branding voor de overige (bestuurs)leden. Dit gold tevens voor de verhuizingen waar de vereniging meermaals mee te maken kreeg.

Frederik Geerlof

Is benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau .

Omtrent de redenen die een rol hebben gespeeld bij de toekenning van deze onderscheiding aan decorandus (geboren in 1948), treft u onderstaand nadere informatie aan.

 • 2005 – 2020: vrijwilliger kerkdienst en diverse andere activiteiten bij het Erasmus MC, afdeling  Geestelijke Verzorging. Betrokkene zorgde ervoor dat de kerkdienst in goede banen geleid werd en na afloop hielp hij bij het koffie-/theemoment. Bij diverse andere activiteiten binnen deze organisatie kon altijd een beroep op betrokkene gedaan worden.
 • 2011 – heden: voorzitter cliëntenraad, locatie Pedaja van zorgorganisatie Waardeburgh. Betrokkene heeft o.a. geholpen bij het tot stand komen van de beweegtuin van Pedaja en zet zich nog steeds in voor het onderhoud hiervan. Hij biedt tevens een luisterend oor voor de bewoners van dit zorgcentrum. Ook organiseert hij samen met de cliëntenraad tal van activiteiten in dit zorgcentrum.
 • 2013- heden: Betrokkene heeft sinds 2013 zitting in de Centrale Cliëntenraad van Stichting Waardeburgh en is betrokken geweest bij de fusie tussen Stichting Waardeburgh en Present. Betrokkene keek mee met de financiën, dacht mee in de meedenkgroep en nam deel aan de finale advisering.

Elisabeth Maria Cornelia Schmitz

Is benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau    

Omtrent de redenen die een rol hebben gespeeld bij de toekenning van deze onderscheiding aan decorandus (geboren in 1940), treft u onderstaand nadere informatie aan.

 • 2008 – 2019: mantelzorger van haar echtgenoot. Betrokkene verzorgde hem eigenhandig zodat hij tot het eind van zijn leven thuis kon blijven wonen. Vooral de periode 2014-2019 zou daarbij een bijzonder intensieve tijd voor haar zijn geweest. Gesteld wordt dat zij bewust liever geen hulp van buitenaf wilde.
 • 2010 – heden: ondersteuner van vrienden en buurtbewoners. Betrokkene bracht o.a. buurtkinderen waarvan de ouders geen rijbewijs hadden naar zwemles en mensen naar dokters- of ziekenhuisafspraken. Verder verzorgt zij het lokale waterpunt voor honden en ondersteunt zij jeugdactiviteiten in de buurt. Ten slotte kookt zij tevens voor haar buurvrouw en deed zij in de Coronaperiode boodschappen voor buurtbewoners die in quarantaine moesten.

Willemina de Jong-Loeve

Is benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau  

Omtrent de redenen die een rol hebben gespeeld bij de toekenning van deze onderscheiding aan decorandus (geboren in 1960), treft u onderstaand nadere informatie aan.

 • 1987 – 2017: Medewerker en diverse bestuursfuncties Kringloopwinkel 'De Cirkel'. Betrokkene is ook mede-oprichter van Kringloopwinkel De Cirkel in Hardinxveld-Giessendam. Zij hield zich bezig met de financiële administratie hiervan. Zij is met deze activiteit gestopt, omdat de combinatie mantelzorg, baan, gezin niet meer te doen was.
 • 2000 – heden: mantelzorger/ondersteuner van wijlen haar moeder (2000-2011). Sinds 2012 ondersteunt betrokkene haar ernstig zieke zus. Betrokkene is verantwoordelijk voor het vervoer van haar zus van en naar het dialyse centrum. Gesteld wordt door de medisch maatschappelijk werker van het Albert Schweitzer ziekenhuis dat door de gezondheidssituatie de voorliggende voorzieningen, zoals een zorgtaxi, geen optie zijn. Betrokkene rijdt wekelijks zes keer naar Dordrecht en terug, op vaste tijden, waarvan niet af te wijken valt. Dus ook in het weekend en op feestdagen. Daarnaast ondersteunt zij diverse bezoeken aan artsen en draagt zij zorg voor de boodschappen. Door de hulp van betrokkene kan haar zus nog zelfstandig wonen.

Dirk Pieter de Jong

Is benoemd tot: Lid in de Orde van Oranje-Nassau  

Omtrent de redenen die een rol hebben gespeeld bij de toekenning van deze onderscheiding aan decorandus (geboren in 1957), treft u onderstaand nadere informatie aan.

 • 1974 – heden: vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente Hardinxveld Giessendam. Betrokkene is actief als organist en coördinator van het team organisten. Hij is o.a. verantwoordelijk voor het rooster, de aansturing van de vijf organisten en coördineert het onderhoud aan het kerkorgel.

Peter Huizer

Is benoemd tot: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau .

Omtrent de redenen die een rol hebben gespeeld bij de toekenning van deze onderscheiding aan decorandus (geboren in 1966), treft u onderstaand nadere informatie aan.

 • 2005 – 2016: bestuurslid / vicevoorzitter / penningmeester van het bouwopleidingenbedrijf Bouwschakel/Bouw- en Inframensen Zuid-Holland Zuid B.V.
 • 2007 – heden: voorzitter / penningmeester / secretaris van Bouwend Nederland afdeling Drechtwaard (voormalige afdeling Alblasserwaard/Vijfheerenlanden). Betrokkene draagt bij aan het oplossen van maatschappelijk opgaven, zoals woningnood en verduurzamen. Hij heeft aan de wieg gestaan van diverse grote regionale initiatieven en bevordert de samenwerking tussen bedrijven, het beroepsonderwijs en de gemeenten. Voorts leverde hij een belangrijke bijdrage aan de fusie van de afdeling.
 • 2014 – 2022: bestuurslid / vicevoorzitter van Bouwend Nederland regio Randstad Zuid. Betrokkene heeft bijgedragen aan diverse initiatieven, o.a. het opzetten van de regionale Bouwtafel Drechtsteden en de lokale bouwtafel Hardinxveld-Giessendam om de versnelling van de woningbouw in de regio aan te jagen. Daarnaast is hij betrokken bij de Regionale Energiestrategie Drechtsteden, lid van de Programmaraad Drechtsteden en medeorganisator van bijeenkomsten om dit bij de achterban op het programma te zetten. In dat kader heeft hij ook coalities tot stand gebracht om verduurzaming aan de man te brengen (o.a. Energiecollectief Zuid-Holland Zuid). Voorts daagt hij andere bouwbedrijven uit tevens statushouders of zij-instromers aan te nemen, vanuit het stimuleringsprogramma 'Van Bank naar Bouw”.
 • 2016 – heden: lid van de Stuurgroep Economische Visie Hardinxveld-Giessendam. Met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven zijn de ambities uit de economische visie vertaald in een concreet uitvoeringsprogramma. Op die manier wordt samengewerkt aan het creëren van een duurzaam en concurrerend vestigingsklimaat in de gemeente én de regio. Door middel van deze commissie kan het bedrijfsleven haar stem laten horen en een constructieve bijdrage leveren aan het economische beleid van de gemeente. Omgekeerd kunnen vraagstukken die op de gemeente afkomen en het bedrijfsleven raken, via een vast platform op de agenda worden gezet. Daarnaast is er een economische visie opgesteld waarin samenwerking met ondernemers een randvoorwaarde is voor een succesvolle uitvoering van de economische visie.
 • 2017 – 2022: voorzitter van de Stichting Bedrijven Investering Zone (BIZ) Nieuweweg (BSN). Betrokkene heeft in overleg met de gemeente Hardinxveld-Giessendam het initiatief genomen een Bedrijven Investering Zone (BIZ) op te richten. De BIZ maakt het ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van het bedrijventerrein. Gezamenlijk werken de ondernemers aan veiligheid, leefbaarheid en het bevorderen van de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van het bedrijventerrein. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente. De BIZ Nieuweweg is in 2022 opgeheven en overgegaan in het Ondernemersfonds gemeentebreed.
 • 2019 – heden: mede-initiator/kartrekker van het Bouwberaad Hardinxveld-Giessendam regio Drechtsteden.
 • 2020 – heden: voorzitter van de Bedrijfskern Hardinxveld-Giessendam. Betrokkene organiseert en woont bijeenkomsten bij, vergaderingen en allerlei zaken die hieruit voortvloeien. Voorts zorgt hij voor de verbinding tussen het bedrijfsleven en de maatschappij.
 • 2021 – heden: kartrekker en bestuurslid van de Stichting Ondernemersfonds Hardinxveld-Giessendam. Betrokkene wordt omschreven als de spin in het web. Hij organiseert mede bijeenkomsten voor ondernemers, winkeliers, sportverenigingen en scholen om het verhaal over het fonds uit te leggen.

Daarnaast is decorandus ook maatschappelijk betrokken bij andere zaken in Hardinxveld-Giessendam, zoals sport. De heer Huizer was jarenlang lid van de commissie ter realisatie van een eigen sporthal voor de Hardinxveldse Korfbalclub (HKC) en mede door zijn inzet is dit na diverse jaren gerealiseerd. Het bedrijf van decoranus is ook hoofdsponsor van deze club en HKC kan altijd rekenen op de betrokkenheid van de heer Huizer op allerlei gebied.