Gemeenteraad neemt Regionale Energiestrategie aan

Op donderdag 24 juni 2021 heeft de gemeenteraad gedebatteerd over de Regionale Energiestrategie (RES 1.0). De RES 1.0 geeft invulling aan de afspraken in het Klimaatakkoord om de gewenste CO2-vermindering te halen met een aanpak die perspectief en kansen biedt. De raad heeft de RES aangenomen en wil daarmee bijdragen aan een betaalbare, betrouwbare, duurzame en rechtvaardige energievoorziening, waarbij de balans met onze regionale en lokale economie, leefbaarheid en kwaliteit van landschap en natuur voorop staat.

De RES 1.0 is ontwikkeld op basis van input van betrokken partijen, inhoudelijke onderzoeken naar natuur- en landschapswaarden en techniek én het participatieproces. De opgehaalde gedeelde conclusies zijn verwerkt. Een praktische aanpak met een ‘gezonde dosis nuchterheid’ stond hierbij centraal.

Uiteindelijke keuzes en mandaat

De RES 1.0 is vastgesteld door de zeven gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van de twee waterschappen. De plannen uit de RES 1.0 kunnen worden uitgevoerd nadat ze zijn vastgelegd in het gemeentelijke en provinciale beleid en regels voor de leefomgeving. In dat proces is er ruimte voor lokale bestuurlijke afwegingen en zorgvuldige afstemming met lokale ambities uit aangrenzende domeinen.

Meer informatie

Meer informatie kunt u lezen op denkmee.drechtstedenenergie.nl/denkmee