Verslag bijeenkomst klankbordgroep Buitendams 18 april 2024

Datum: 18 april 2024 20.00 uur. Locatie: Raadzaal Gemeentehuis in Hardinxveld-Giessendam

Aanwezig

Bij de bijeenkomst van de klankbordgroep Buitendams

Klankbordgroep leden

15 bewoners van Buitendams

Stijlgroep

 • Ivar
 • Christian Messing

Gebiedsmanagers

 • Quin Mooijman
 • Tom Winters

Gemeente

 • Kees Nieuwenhuizen
 • Saskia Roomer-de Jaeger
 • Leanne van Zessen
 • Matthijs van den Bos    
 • Sjak Franken

Opening

Quin heet de leden van klankbordgroep hartelijk welkom. De input vanuit de vorige bijeenkomsten zijn verwerkt in de schetsen die vanavond door Christian worden gepresenteerd en toegelicht. Na zijn presentatie gaat iedereen in groepen uiteen en worden de schetsen besproken.

Presentatie

Christian neemt de klankbordgroep mee in het proces. De uitgangspunten van de gemeente worden benoemd, de eerste input uit de enquête wordt gedeeld en de inventarisatie van de bestaande situatie Buitendams wordt getoond. Er gebeurt veel in de straat! De input en wensen van bewoners zijn afgestemd met die van de gemeente. Belangrijke thema’s hierin zijn:

 • Het vrijhouden van de inritten
 • Grip krijgen op het hinderlijk parkeren op de rijbaan of op privé grond
 • De wens om meer groen

Er zijn dwarsprofielen opgezet waarbij parkeren hoofdzakelijk op de openbare weg plaatsvindt en sporadisch op gedeeld gebied. Alle 4 de straatdelen worden beschouwd: de parkeerplekken zijn ingetekend. De rijbaan verloopt van de noordzijde naar de zuidzijde om de snelheid uit de weg te halen. Het parkeren verandert mee met de weg: de ene keer aan de noordzijde, de andere keer aan de zuidzijde. De door de omgeving gevraagde vrije ruimte voor de inritten is in de regulering van de parkeerplaatsen meegenomen. Door het slingeren van de rijbaan verschuift deze naar de woningen toe. Niet veel anders dan hoe de situatie nu is, maar dan vastgelegd en niet organisch ontstaan door het parkeren.

Uit de input van de bijeenkomst van 14 maart 2024 met de klankbordgroep en signalen uit de omgeving komt een kritische reactie op de gevolgen van het reguleren:

 • Het vastleggen van de verschuiving van de rijbaan naar de woningen toe
 • Het verlies aan ruimte door gereguleerd parkeren
 • Het verlies aan ruimte door inritten
 • Het verlies aan ruimte door passeerstroken
 • Het vrijhouden van de rijbaan door parkeren

Op basis van deze input is gezocht naar een mogelijke alternatieve inrichting, waarin zoveel mogelijk de uitgangspunten van de gemeente zijn verwerkt, maar de vrijheid van handelen en het organiseren van de parkeerbehoefte bij de bewoners en de weggebruikers komt te liggen. Op basis van deze insteek is een alternatief, model 2, opgesteld. De rijbaan is 4 meter breed (breed genoeg voor een auto en fietsers), geprojecteerd in het midden van Buitendams, met passeerstroken. Parkeren kan in de beschikbare resterende ruimte. Dit zorgt ervoor dat bewoners zelf de parkeerplek kunnen bepalen.

Uit de bijeenkomst van 14 maart 2024 is een aantal vragen gesteld over de bomen, de openbare verlichting, vrachtverkeer, eenrichtingsverkeer, rijbaanbreedte en de parkeercapaciteit. De antwoorden op deze vragen vindt u vanaf donderdag 2 mei 2024 op de projectpagina van de gemeente.

Waar staan we nu?

Er zijn 2 modellen schetsmatig uitgewerkt:

 • Model 1. De rijbaan verloopt slingerend met passeerstroken, het parkeren gereguleerd (minder aantal). Dit is het startmodel waarop van begin af aan is ingezet. Bij dit model zijn de functies duidelijk gemarkeerd: de rijbaan blijft vrij van parkeren, het parkeren vindt plaats in de vakken, de in- en uitritten en passeerstroken worden als zodanig gebruikt.
 • Model 2. Zoals eerder al geschetst, de rijbaan 4 meter breed, parkeren niet reguleren en ruimte voor passeerstroken.

Bij model 1 zijn de functies strak geregeld, bij model 2 is er veel meer ruimte voor eigen invulling. In model 2 lijkt het gebruik van de straat erg op de huidige situatie. Uiteraard gelden hier de gebruikelijke regels zoals niet parkeren voor in-uitritten op passeerstroken etc. Ook het parkeren op de rijbaan moet zoveel mogelijk worden voorkomen zodat de vrije doorgang (voor hulpdiensten) gewaarborgd is.

Wat heeft de voorkeur van de klankbordgroep?

De klankbordgroep gaat in 4 groepen uiteen. De plussen en minnen van beide modellen worden besproken. Na het overleg blijkt er een sterke voorkeur voor model 2 te zijn: de grotere vrijheid die er is om zelf te kiezen waar geparkeerd kan worden wordt als zeer positief ervaren. Enkele bewoners hebben de voorkeur voor model 1 ‘gereguleerd parkeren’ (werkt goed op het deel Buitendams waar zij wonen en er meer ruimte is). Desondanks zien zij ook de voordelen van model 2. Het bestratingsmateriaal (donker bruin/rode betonstraatstenen voor de rijbaan en een iets afwijkende kleur voor het overige straatwerk) worden positief ontvangen.

Vervolg

De voorkeur van de klankbordgroep wordt meegenomen in de uitwerking van het ontwerp met specifieke aandacht voor de groenvoorziening en andere thema's (vragen) die in de presentatie zijn opgenomen. Bij de volgende bijeenkomst worden alle bewoners/ondernemers uitgenodigd voor een presentatie van het ontwerp.
Naar verwachting zal deze bijeenkomst medio juni plaatsvinden in zalencentrum De Parel.

Afsluiting

De klankbordgroep leden worden bedankt voor hun aanwezigheid en inzet. Rond 22.00 uur wordt de bijeenkomst afgesloten.