Gebruik gemeentegrond (plaatsen steigers, containers, e.d.)

Wilt u een steiger, container, bouwkeet of iets dergelijks plaatsen? En maakt u daarbij gebruik van de openbare ruimte? Dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. De openbare ruimte (zoals de weg, een straat of een voetpad) moet namelijk voor iedereen bereikbaar zijn.

Hoe vraag ik toestemming aan voor het plaatsen van een steiger, container, bouwkeet etc?

Aanvragen van een vergunning of melding gebruik gemeentegrond 

Voor het aanvragen van een vergunning gebruik gemeentegrond of een melding maken van gebruik gemeentegrond vult u het formulier gebruik gemeentegrond-openbare weg in. Op het formulier kunt u een keuze maken tussen een melding of een vergunning.

 

Hieronder leest u wanneer u een vergunning of melding nodig heeft.

Wanneer heb ik een melding nodig?

Indien u niet meer dan 3 bouwobjecten plaatst en aan de onderstaande voorwaarden voldoet kunt u volstaan met een melding.

Voorwaarden

 1. Het bouwobject brengt door de omvang of vormgeving, constructie, plaats van bevestiging of het beoogde gebruik geen schade toe aan openbare plaatsen.
 2. Het bouwobject of het beoogde gebruik daarvan levert geen gevaar op voor de bruikbaarheid en het doelmatig en veilig gebruik van de openbare plaats en vormt geen belemmering voor het doelmatig beheer en onderhoud van openbare plaatsen.
 3. Het bouwobject of het beoogde gebruik daarvan levert geen overlast op voor gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken.
 4. Het bouwobject of het beoogde gebruik daarvan levert geen risico op voor de openbare orde en veiligheid.
 5. De plaatsing van het bouwobject voldoet aan de eisen van CROW 96B.
 6. De duur van de ingebruikname van een openbare plaats bedraagt aaneensluitend niet langer dan 2 weken.
 7. De totale oppervlakte van de bouwobjecten bij elkaar opgeteld niet meer dan 25 m2 bedraagt, met dien verstande dat het op de locaties waar parkeervakken aanwezig zijn, niet meer dan 2 parkeervakken omvat.
 8. Op een voetpad is een vrije doorgang van bij voorkeur ten minste 1,5 meter breed, maar minimaal 0,90 meter breed in een zoveel mogelijk rechtdoorgaande lijn, gewaarborgd voor voetgangers en mensen met een fysieke beperking, zoals bijvoorbeeld rolstoel- en rollatorgebruikers.
 9. Er is altijd een vrije en onbelemmerde doorgang in een rechtdoorgaande lijn van minimaal 3,5 meter breed aanwezig ten behoeve van hulpdiensten.
 10. Brandkranen, bluswaterwinplaatsen, nutsvoorzieningen en nooduitgangen moeten worden vrijgehouden, en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt.
 11. Het bouwobject of het beoogde gebruik daarvan levert geen hinder, overlast of gevaar op voor het milieu.
 12. bouwobjecten mogen niet worden geplaatst of geplaatst worden gehouden, indien deze een belemmering vormen voor aan, onder, op of boven openbare plaatsen te verrichten (onderhouds)werkzaamheden, evenementen, markten, kermissen, oud- en nieuwjaarsdag, andere festiviteiten en/of gebeurtenissen van algemeen belang.
Wanneer heb ik een vergunning nodig?

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een melding? Dan heeft u een vergunning gebruik gemeentegrond-openbare plaats nodig. Op het formulier kunt u een keuze maken tussen een melding of een vergunning.

Hoe lang duurt het voor ik mijn melding of vergunning krijg?

Een melding moet minimaal 14 dagen voor het plaatsen van de bouwobjecten zijn ingediend. Een aanvraag voor het gebruik openbare plaats moet 8 weken voor aanvang worden ingediend. In principe beslist de gemeente in maximaal acht weken op uw aanvraag.

Wat zijn de kosten?

Het indienen van een melding is gratis.

Een vergunning voor het gebruik van gemeentegrond kost € 56,15

Legesverordening

Wat stuur ik met mijn aanvraag/melding voor gebruik gemeentegrond mee?

Bij een melding

 • Een situatietekening waarop de te plaatsen bouwobjecten staan aangegeven.

Bij een aanvraag vergunning

 • Situatietekening waarop de te plaatsen bouwobjecten staan aangegeven.
 • Een verkeersplan, waarin de genomen verkeersmaatregelen worden omschreven.
Welke wetgeving is van toepassing?
Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met het Cluster Vergunningen & Handhaving via het via het klantcontactcentrum van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Zij zijn bereikbaar onder telefoonnummer 14-0184 of via het e-mailadres info@hardinxveld-Giessendam.nl

Welke productpagina's zijn nog meer interessant voor mij?

Onderstaande productpagina's zijn ook interresant: