Meldingen

 • Contactformulier

 • Klachten over de gemeente

  Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen.

 • Melden overlast

  Overlast is altijd vervelend! Zeker als daarvoor een oplossing is. Wanneer u overlast meldt, gaan wij daar dan ook serieus mee om. Het is wel belangrijk dat u overlast meldt bij de juiste dienst. Op deze pagina leest u meer informatie waar u uw melding kunt doen.

 • Melding (milieubeheer)

  In het Omgevingsloket online en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) ziet u of u een vergunning nodig heeft, melding doet of geen melding hoeft te doen. Als u weet dat uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt, kunt u direct via AIM een melding doen.

 • Melding exploitatie bedrijf (milieumelding)

  Een bedrijf valt onder de Wet milieubeheer als het een inrichting is en als de activiteit is opgenomen in het inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.

 • Melding woon- of leefomgeving doorgeven

  Een melding, vraag of klacht over uw woon- of leefomgeving, kunt u doorgeven aan de gemeente via Fixi of t. 14 0184. Bijvoorbeeld een melding over openbare verlichting, wegen of vandalisme, gebouwen, speelplaatsen, dieren, plantsoenen, riolering en winteroverlast.

 • Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

 • Uw status volgen van aangevraagde producten & diensten

  Voor bijna alle aanvragen, vragen en meldingen die u bij de gemeente indient leggen wij een digitale dossiers aan. Ook een groot deel van de brieven die u aan de gemeente stuurt, slaan wij digitaal op. U kunt uw aanvraag, vraag of melding daarna zelf volgen via ons zakensysteem. Ook uw vragen of aanvullende informatie over die zaak, kunt u via dat digitale dossier aan ons doorgeven.